Hankkeen tiedot

NimiOppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen amkeissa
Aloituspäivä1.3.2018
Lopetuspäivä30.6.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAija Hietanen
KuvausHankkeen tavoitteena on
1) selvittää oppimisanalytiikan hyödyntäjien (oppijat, opetus-ja ohjaushenkilöstö sekätukipalvelut) tarpeet datan keräämiselle eAMK-ja OHO! -hankkeissa tuotettua tietoperustaalaajentamalla
2) pilotoidaja kehittää ammattikorkeakouluissakäytettäviä digitaalisia ympäristöjäoppimisanalytiikan hyödyntäjien tarpeiden pohjalta
3) pilotoida ja arvioida oppimisanalytiikkaa soveltavia oppimis-ja opintoprosessejasekä -ratkaisujaeriammatti-korkeakouluissa
4) luoda suositukset oppimisanalytiikantehokkaaseenhyödyntämiseen ammattikorkeakouluissa sekä
5) lisätä ammattikorkeakoulujen henkilöstön osaamista oppimisanalytiikanedistyneessäkäytössä.Hankkeen tavoitteet tukevat ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen modernisointia, digitalisaation ja uu-denpedagogiikan mahdollisuuksien hyödyntämistä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessasekä opintojen suju-voittamisessa. Hankkeentavoitteiden mukainen toiminta hyödyttää koko ammattikorkeakoulusektoria ja sen toimijoita (opiskelijat, henkilöstö jasidosryhmät).
KehittämistarvePedagogiikan muutos, ubiikki oppiminen sekä oppimisen ja opiskelijajoukon monimuotoistuminen edellyttävät uusia toimintatapoja niin opettajilta, ohjaajilta kuin opiskelijoiltakin. Opettajan työ on entistä enemmän oppimisen ja opiskelijan ohjausta erilaisissa ympäristöissä. Opintojen sujuva eteneminen ja opiskelijoiden valmistuminen ovat asioita, joiden edistämiseksi vaaditaan laadukasta, oikea-aikaista ja osuvaa opetusta ja ohjausta. Oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittämisen tukena voidaan käyttääoppimisanalytiikkaa, jota on toistaiseksi hyödynnetty lähinnäperusasteen koulutuksessa sekätoisella asteella. Ammattikorkeakouluissa oppimisanalytiikkaan liittyvääkehitystyötä ei vielä ole tehty laajassa yhteistyöverkostossasystemaattisesti.

Oppimisanalytiikkaonopiskelijoita ja oppimisympäristöjä koskevan datan mittaamista, keräämistä, analysointia ja raportointia, joilla pyritään oppimisen sekä oppimisympäristöjen ymmärtämiseenja optimointiin (ks. esim. Siemens 2013).Oppimisanalytiikassa opiskelijoista tallennettavaa tietoa hyödynnetään opetuksen ja oppimisen kehittämisessä ja sen avulla voidaan mm. tunnistaa opiskelupolkujenetenemisesteitäja erilaisia oppimisen vai-keuksia. (Turun yliopisto 2017.)Euroopankomission tiedonannossa (2013, 5) esitetään, että oppimisessa ja opis-kelussa hyödynnettävä teknologia mahdollistaa uusia oppimisen ja arvioimisen tapoja. Opiskelukokemustensys-temaattinen kehittäminenvoi lisätä myös opiskelijan motivaatiota ja oppimisen tehokkuutta. Opettajille teknolo-gia mahdollistaa opiskelijoiden edistymisen seuraamisen aikaisempaa tarkemmin sekä ajantasaisemmin. Oppi-misanalytiikka voi osaltaan tukea uusien ja opiskelijakeskeisempien opetusmenetelmien kehittämistä antamalla opettajille mahdollisuuden perehtyä opiskelijoiden oppimistuloksiin sekä lisätuen tarpeisiinyksilöllisemmin. (Eu-roopan komissio 2013, 5.)Oppimisanalytiikka onkansainvälisesti kiinnostava ja nopeasti kehittyvä opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tu-kemisen mahdollistaja. On tärkeää, että näitä mahdollisuuksia käytetäänmyös osana ammattikorkeakoulupeda-gogiikkaa. Tämä edellyttää usean ammattikorkeakoulun yhteistyötä, jotta kehittämistyölle saadaan riittävästi resursseja, osaamista sekä sitoutumista. Oppimisanalytiikan sitominen osaksi ammattikorkeakoulujen oppimis-, opetus-ja ohjausprosesseja vaatii tietoisia valintoja sekä moniammatillista yhteistyötä niin ammattikorkeakoulujen sisällä kuin niiden välillä.
ToimenpiteetOppimisanalytiikan hyödyntäjät, pedagoginen näkökulma?
1.A Opiskelijat - oppijan näkökulma?
- selvitetään opiskelijoita osallistavin menetelmin, millaista dataa ja missä muodossa opiskelijat tarvitsevat omasta oppimisestaan ja opiskelustaan oppimisprosessin tueksi erilaisissa oppimisympäristöissä
- kehitetään mallinnuksia opiskelijaryhmän kesken jaettavan avoimen datan vertailuun yksilön oppimisen ja opiskelun etenemisen tueksi
- luodaan toimintatapoja kerätä, analysoida ja hyödyntää aikaisempien opiskeluryhmien dataa uusien opintoko-konaisuuksien pohjana
- laaditaan suositus datan käytölle tietosuojan ja eettisen näkökulman tueksi kaikkien korkeakoulujen käyttöön
- tehdään vertailevaa tutkimusta opiskelukokemuksesta opintokokonaisuuksien erilaisissa toteutuksissa
- tutkitaan analytiikan käytön vaikuttavuutta opiskelijoiden toimiin ja oppimiskokemukseen yksittäisten opinto-jaksojen osalta.
1.B Opetus- ja ohjaushenkilöstö - oppimisen ja opiskelun ohjaus, tukipalvelut ja ennakointi
- toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä osallistavia työpajoja sekä kyselyjä ja haastatteluja, joilla kartoitetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä tarvittavasta datasta 1) oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen, 2) opin-tojen keskeyttämisen riskin havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen, 3) ohjaustarpeiden havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen sekä 4) opetus- ja ohjaustoiminnan kehittämiseen erilaisissa oppimisympäristöissä (työelämälähtöiset oppimisympäristöt, living labit, opinnollistaminen)
- kehitetään oppimisprosessien ja opintokokonaisuuksien designia tarvittavan datan saannin mahdollistamiseksi
- kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön menetelmiä ja toimintatapoja aikaisempien opintokokonaisuuksien datan hyödyntämiseen oppimisen ja opetuksen suunnittelun ja ennakoinnin tueksi
- järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle workshopeja, webinaareja, ja avoin MOOC -jakso datan omistajuuteen liittyen
2. Oppimisanalytiikan digitaaliset ympäristöt
2.A Olemassa olevien järjestelmien pilotointi, rajapintojen kehittäminen
- selvitetään ammattikorkeakoulujen valmiutta datan keräämiseen ja analysointiin (infra) 1. osion pohjalta
- hyödynnetään eAMK-hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia järjestelmien pilotoinnissa ja rajapintojen jatkokehittämisessä
- kehitetään sähköisen tenttimisen järjestelmän (kansallinen EXAM-järjestelmä) raporttirajapintaa oppimisen tueksi tarvittavan tiedon näkökulmasta
- pilotoidaan olemassa olevia järjestelmiä eri AMKeissa
- tehdään selvitys, mitä automatisoituja rajapintoja tarvitaan
3. Pilotoinnit ja arviointi
- kehitetään edellisten vaiheiden pohjalta erilaisia oppimisanalytiikkaa hyödyntäviä opiskeluprosessien ja opinto-kokonaisuuksien pilotointeja osallistuvissa ammattikorkeakouluissa
- toteutetaan pilotit ammattikorkeakouluissa
- kerätään piloteista palautetta eri käyttäjäryhmiltä (opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, tukipalvelut)
- arvioidaan pilottien onnistumiset ja kehittämiskohteet sekä itsearviointina että vertaisammattikorkeakoulujen taholta
- vertaillaan eri ammattikorkeakouluista saatuja tuloksia ja kokemuksia
- hyödynnetään pilotoinnin tukena kansainvälisiä asiantuntijoita
4. Kokeiltujen käytäntöjen levittäminen ja suositusten laatiminen koko AMK-sektorille
- kootaan yhteen ja analysoidaan pilotoinneista ja hankkeen aikaisemmasta kehittämistyöstä saadut kokemukset
- laaditaan oppimisanalytiikan tehokas hyödyntäminen ammattikorkeakouluissa -suositus, jossa yhdistetään oppimisanalytiikan hyödyntäjien, digitaalisten ympäristöjen sekä pedagogiset näkökulmat ja levitetään näitä kaik-kiin ammattikorkeakouluihin eri toimijoille (pedagogiikka, IT-palvlut, laatu) 5 (19)
- levitetään kokeiltuja käytäntöjä korkeakouluihin sekä kansainvälisissä seminaareissa ja yhteistyöverkostoissa.
TuloksetHankkeessa syntyy ammattikorkeakouluissa sovellettavia oppimisanalytiikan hyödyntämisen toimintamalleja, joiden avulla parannetaan opintojen sujuvaa etenemistä, opintojen etenemisen esteiden varhaista havaitsemista, opiskelijoiden itseohjautuvuutta sekä opetuksen ja ohjauksen täsmällisempää kohdentamista. Näin lisätään opis-kelijoiden mahdollisuutta saada tietoa omasta oppimisestaan sekä uudistetaan opiskeluprosessien toteutustapoja. Hankkeessa syntyy koko ammattikorkeakoulukentälle suosituksia, joissa otetaan huomioon myös oppimisanaly-tiikkaan liittyvät tietoturva-asiat, tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen ja laadukas pedagogiikka. Hankkeen toiminnan myötä muodostuu oppimisanalytiikan valtakunnallinen asiantuntijaverkosto ammattikorkeakoulusek-torille. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen tehostaa digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä. Kehitetyille toimintatavoille on tarvetta ja laajaa käyttöä ammattikorkeakouluissa. Opintojen sujuva eteneminen ja opiskeluprosessien uudistaminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen ovat kaikkien hanketoimijoiden strategisia tavoitteita ja ne voidaan ottaa pysyviksi toimintatavoiksi osatoteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana. Hank-keessa painottuvat kokeilevat pilotit, jotka vakiinnuttavat toiminnot osaksi korkeakoulujen prosesseja jo hankkeen aikana. Tulosten hyödyntämisen varmistamiseksi kokeiltuja käytäntöjä levitetään ja palautetta kerätään ketterästi verkkoympäristöissä, seminaareissa, työpajoissa ja valtakunnallisissa verkostoissa eri toimijoita osallistaen. Hankkeessa kehitettävät mallinnukset ja toimintatavat soveltuvat hyödynnettäväksi koko ammattikorkeakoulu-sektorilla ja soveltuvin osin myös yliopistoissa. Tuloksia levitetään mm. blogissa, seminaareissa, työpajoissa ja korkeakouluverkostoissa sekä kansainvälisissä konferensseissa ja julkaisuissa. Oppimisanalytiikan asiantuntija-verkosto jatkaa toimintaa hankkeen päätyttyä.
KumppanitHanke toteutetaan 10 ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteishankkeena.
Mukana ovat: Centria, TAMK, Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Karelia-AMK, Lapin AMK, SAMK, Savonia, OAMK
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö