Tutkimme, kehitämme, koulutamme, innovoimme!

Tutkimuksemme, kehittämistyömme ja innovaatiotoimintamme tähtää kohti vastuullisesti vaikuttavampaa yhteiskuntaa. Toimimme kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa.

Tavoitteena on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta, joka edistää yrittäjyyttä ja uusien ideoiden syntymistä. Savonian toimintamallina onkin yhdistää tehokkaasti tutkimus, kehitystyö, koulutus ja innovaatiotoiminta. Osa palveluista on opiskelijoidemme tuottamia, osasta vastaa asiantuntijajoukkomme.

Vahvuusalat vetureina

TKI-vahvuusalojemme missiona on edistää tutkimuspalveluiden avulla alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä.

Vahvuusalojen ulkopuolella tehdään aluekehitystarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen liittyvää TKI-toimintaa kaikilla Savonian koulutusvastuuseen kuuluvilla aloilla.

Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja varaudumme ilmastonmuutoksen sekä luontokadon vaikutuksiin. TKI-vahvuusalat kehittävät yritysten kanssa eri toimialoille kiertotalouden liiketoimintamalleja, joilla yritysten on mahdollisuus kehittää nykyistä liiketoimintaansa, laajentua uusille markkinoille ja luoda kestävää kasvua

TKI- hankkeet

Kehittämishankkeissa tuotetaan käytännön työkaluja ja osaamista – uusia palveluita, uusia tuotteita, uutta yritystoimintaa tai uudistetaan osaamista. Kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta sovelletaan samanaikaisesti työelämän tarpeisiin ja koulutukseen.

Tutkimushankkeissa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, kehitetään toimintamalleja, tuotetaan uutta soveltavaa tietoa sekä uudistetaan osaamista ja rakennetaan yhteistyöverkostoja. Tutkimusprojektit liittyvät käytännönläheisesti myös ammattikorkeakoulun koulutuksen ja opetuksen uudistamiseen.

Pitkäkestoisiin, kehittämis- ja ohjelmatyyppisiin hankkeisiin haetaan kilpailtua ulkopuolista TK-rahoitusta, mm. kansallisista rahoituslähteistä tai suoraan EU:n koulutuksen tai tutkimuksen erillisohjelmista. Myös yritysten ja julkisyhteisöjen rahoitus on osa toimintaa.

TKI- projektit

TKI-toimintaa toteutetaan myös erilaisissa työelämälähtöisissä soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön projekteissa. Projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Projektit ovat usein hankkeita pienempiä, ajallisesti tarkoin rajattuja kokonaisuuksia. Savonialla toteutetaan satoja pienempiä ja suurempia projekteja opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämäkumppanien yhteistyönä sekä projektiopintoina. Projekteina on toteutettu muun muassa tapahtumia, tuote- ja palvelusuunnittelua, tuotekehitystä, mallintamista, messuja, visuaalisia toteutuksia, koulutuksen kehittämistä yms. Projekteja voidaan toteuttaa myös kokonaan opiskelijatyönä tai niin, että niihin osallistuu myös Savonian asiantuntijahenkilöstö.

Opinnäytetyöt kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssina

Savoniassa tehdään vuosittain yli 1000 työelämälähtöistä opinnäytetyötä, jotka tarjoavat merkittävän käytännön kehittämis-, tutkimus- ja innovaatioresurssin maakunnan yritys- ja elinkeinoelämälle.