Hankkeen tiedot

NimiOutdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille
Aloituspäivä1.3.2018
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivuthttps://outdoors.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetra Laakso
KuvausHankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi kehittämällä valittujen keskeisten luontoliikuntareittien laatua ja elämyksellisyyttä matkailun näkökulmasta tuotteistamalla luonotliikuntareittejä ja tuottamalla digitaalinen reitti-informaatio ja materiaalia monikanavaiseen viestintään huomioiden tarinallistaminen ja elämyksellisyys. Se mahdollistaa matkailijamäärien kasvun alueella sekä vahvistaa alueen matkailuyritysten elinkelpoisuutta. Hanke tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa.. Hankkeen toimenpiteillä voidaan hyödyntää entistä paremmin luontomatkailun infrastruktuuria kannustamalla ja ohjaamalla alueen matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin luontoliikuntareitistöjen tarjoamia mahdollisuuksia osana yrityksen palvelupaketteja. Tuloksena syntyy tuotteistettuja, digitaalisen informaation omaavia laadukkaita reittejä Pohjois-Savon alueella, joiden informaatio on matkailijoiden ja matkailuyritysten käytössä. Niiden avulla alueen toimijat voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
KehittämistarveLuontomatkailun on arvioitu kasvavan Suomessa nopeammin kuin matkailun keskimäärin ja TEMn laatima uusi matkailun Tiekartta 2025 perustuukin luonnon voimakkaaseen hyödyntämiseen matkailun kehittämisessä.

Nykyaikainen teknologia antaa uusia mahdollisuuksia edistää luonnossa liikkumista, laajentaa käyttäjäpotentiaalia ja lisätä elämyksellisyyttä ja luonnossa liikkumisen turvallisuuden tunnetta ja saavutettavuutta. Lisäksi luontoliikuntareittien tarinallistamisella voidaan syventää luontokokemusta ja sitoa se paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin ja pidentää sitä kautta luontoliikkujan kokemuksen kaarta. Majoitusliikkeissä yöpyvien matkailijoiden ja päiväkävijöiden lisäksi erilaisia tuotteistettuja ja turvallisia luontoliikuntapalveluja käyttävät paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat. Hyvät reitit ja reitteihin pohjautuvat matkailupalvelut kohottavat alueen imagoa ja luovat pohjaa alueella vierailevien matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden viipymän pidentymiselle, koska heillä on enemmän helposti löydettäviä, turvalliseksi koettuja mahdollisuuksia liikkua luonnossa ja lisätä siten lomaansa aktiivista sisältöä. Matkailussa tuotteistamisella on tärkeä osuus, niinpä myös luonnossa liikkuminen voidaan tuotteistaa houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi.

Luontoliikunnan tuotteistaminen ja palvelujen kehittäminen antavat mahdollisuuden rakentaa myös Pohjois-Savon alueesta kiinnostava matkailualue. Alueella on luontoliikunnan mahdollistavaa potentiaalia ja runsaasti eritasoisia luontoliikuntareittejä, joita ei ole pystytty kehittämään käyttäjien tarpeita vastaaviksi luonnon virkistyskäyttöä edistäviksi ympäristöiksi. Reittien suunnittelussa on ongelmana reittien ja palvelujen heikko laatu, saavutettavuus ja hyödynnettävyys liiketoiminnassa.
ToimenpiteetHankkeessa

-kartoitetaan esiselvityksessä huomioitujen reittien ja niiden kunnostustoimenpiteiden ja palvelurakenteiden kehittämisen tilanne ja toimenpiteiden aikataulu soveltaen OF-valtakunnallisessa hankkeessa luotuja kriteeristöjä
-kartoitetaan mahdollisten muiden kartoittamattomien reittien kehittämispotentiaali
-arvioidaan kyseisten reittien mahdollisuudet tuotteistaa matkailijoille ja paikallisille käyttäjille riittävät laatukriteerit täyttävät luontoliikuntareitit ja -kohteet
-avustetaan reittisuunnittelussa
-valitaan reittien tuotteistamisjärjestys olemassa olevan kunnon ja kehittämistoimien perusteella
-toteutetaan digitaalisen materiaalien tuottaminen valituille reiteille ja tallennetaan alustalle
-tuotetaan reittikuvaukset, tarinat ym sanallinen materiaali valituista reitistöstä suomeksi ja englanniksi
-järjestetään OF-kattohankkeen tuottamia koulutuksia reittien suunnittelemiseksi ja tuotteistamiseksi alueen toimijoille
-osallistutaan LUOLA -hankkeen järjestämiin laatuluokituskokouksiin ja valmennuksiin sekä toteutetaan pilotoinnit omalla alueella
-ohjeistetaan kohteiden kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä ja kohteiden ympärille liittyvien yritysverkostojen uusien liiketoimintamallien kehittämisessä
-hankitaan toimijoille osaamista monikanavaisen (mm. paikkatietojärjestelmät, mobiilisovellukset, GPS-laitteet, kuvamateriaali) viestinnän hyödynnettävyydestä
-toimitaan OF-koordinaattorina alueella ja tiedon välittäjänä valtakunnallisen kattohankkeen ja eri alueilla toteutettavien aluehankkeiden toimijoiden välillä
-kartoitetaan mahdollisten ylimaakunnallisten reittien yhteistyömahdollisuudet
-tiedotetaan ja ohjeistetaan alueellisia toimijoita OF-ohjelman mukaisien reittien ja lähiliikuntapalvelujen kehittämisessä
-verkotetaan OF-teemaan liittyvät erilaiset toimijat ja toimialat keskenään ja kootaan alueellisten reitistöjen ja luontokohteiden kehittämisestä vastaava verkosto
TuloksetHankkeen konkreettisena mitattavana tavoitteena on

1. kehittää valittujen keskeisten Pohjois-alueen luontoliikuntareittien matkailullista vetoivoimaisuutta, jolloin tuloksena syntyy alueelle laatuluokiteltujen ja tuotteistettujen reittien verkosto. Tavoitteena on tuotteistaa 8-10 erilaista reittiä, painottuen patikointiin, melontaan ja pyöräilyyn.
i. kehittämissuunnitelmat reiteille ja kohteille
ii. reittien ja kohteiden ympärille syntyy sitoutuneiden yritysten verkosto

2. tuottaa kyseisistä reiteistä digitaalinen materiaali monikanavaista viestintää varten (kml, gpx, pdf, internet-aineisto, digitaalinen kartta, riettikuvakset ym)materiaali), jolloin tuloksena syntyy elämyksellinen teksti-, kuva- ja videomateriaali yhteistyössä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, mitkä voivat hydyntää reittejä toiminnassaan
i. valmis aineisto markkinointiponnistuksia ja kampanjointia varten
ii. alueen profiili puettuna kuviksi ja sanoiksi

Tuotteistaminen kohdistuu reitteihin, jotka valitaan esiselvityksen perusteella esitetyistä reiteistä, ja jotka täyttävät OF-ohjelmassa määritellyt kriteerit ja alueen toimijat ovat sitoutuneita reittien kehittämiseen, ylläpitoon ja huoltoon. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa esiselvityksen ulkopuolisia reittejä mikäli reittien laatukriteerit täyttyvät.
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020