Hankkeen tiedot

NimiURAOHJAUS 2020
Aloituspäivä1.3.2018
Lopetuspäivä31.5.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSari Turpeinen
KuvausUraohjaus 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli.

Tavoitteeseen pyritään kehittämällä laadullisesti hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opinto- ja uraohjaustyötä sekä opetustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista ja ohjauksellista työotetta. Hankkeella vahvistetaan osallistuvien oppilaitosten palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen linkittyviä toimintatapoja. Alueellisesti yhtenevällä ohjauksen ja uraohjauksen työotteella saavutetaan tasavertaisuutta opiskelijoiden saaman ohjauksen näkökulmasta, sujuvoitetaan siirtymävaiheita ja parannetaan ohjauksen laatua ja tuloksia.
KehittämistarveMuuttuvat työmarkkinat osaamisvaateineen ja koulutuspoliittiset uudistukset asettavat runsaasti vaatimuksia ajantasaiselle työelämätiedolle. Nuorten työnhakeminen kuin myös työuran suunnittelu on muuttunut koko työiän kestävästä urasta, kohti jatkuvaa omien valintojen pohtimista sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia hakevaksi. Opettajat ja ohjaushenkilöstö tarvitsevat tässä muutoksessa uudenlaista ohjausosaamista, työelämätietoutta sekä tukea vahvistaakseen itsessään ominaisuuksia, joilla voivat olla vahvistamassa nuorten polkua työelämään.
ToimenpiteetHankkeella vahvistetaan osallistuvien oppilaitosten palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen linkittyviä toimintatapoja.

Toimenpide 1. Uraohjauksen ja työelämään siirtymisen (siirtymävaiheiden) yhteistyömallit ja materiaalit
- Kartoitetaan mahdolliset digitaaliset palvelumallit ja käytössä olevien digitaalisten palveluiden rajapinnat asiakas- sekä toimijalähtöisesti. Avataan millä työkaluilla esim. tiedonsiirtoa voitaisiin tehostaa.
- Hyödynnetään eri hankkeiden tuottamaa tietoa ja tuloksia pedagogisista malleista (esim. tulevaisuusohjaus ja Work Smart) opinnoista työelämään tai jatkokoulutukseen siirtymisessä.
- Jatketaan opiskelijatöihin.fi -palvelun tms. käyttöönottoa ja kehittämistä.
- Tuotetaan osallistuvien oppilaitosten opiskelijoille uraohjauksen ja työelämään siirtymisen (siirtymävaiheiden) valmennuskokonaisuudet ja materiaalit, jotka kootaan digitaaliseen oppimisympäristöön. Valmennuskokonaisuudet ja materiaalit toimivat opiskelijoiden tulevaisuus- ja urasuunnittelun tukena ja ohjaajien työkaluna.

Toimenpide 2. Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
- Valitaan 2-3 työllistymisen kannalta haasteellista (työvoimapula, kohtaanto-ongelma) koulutusalaa. Alat valitaan TE-toimiston työllisyystietojen sekä oppilaitosten sijoittumistietojen perusteella.
- Kehitetään ja syvennetään työllistyvyyden edellyttämää koulutuksellista- sekä työelämäyhteistyötä ja tiedon tuottamista henkilöstöpalveluyritysten ja muiden välittäjäorganisaatioiden (nykyinen Te-toimisto, uuden maakuntahallinnon organisaatio) kanssa.
- Hankkeessa haetaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten henkilöstöpalveluyritysten kanssa.
- Toimenpiteessä opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattamisen työmenetelminä voivat olla esim. hankkeen työpajat, palvelualustat ja tapahtumat (esim. Work Smart -malli).

Toimenpide 3. Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti
- Järjestetään koulutusta ohjaus- ja uraohjaustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittämiseksi havaittujen osaamisvaateiden mukaisesti hyödyntäen omaa verkostoa sekä tarvittaessa hankitaan osaamista ostopalveluina.
- Osaamisen kehittämisessä huomioidaan digitaalisuuden mahdollisuudet.
- Toteutetaan vertaisoppimista (esim. Critical Friends-malli, asiantuntijakouluttajat) ja työpajoja hankkeessa havaittujen uraohjauspalveluiden kehittämistarpeista. Tavoitteena on oppilaitosrajat ylittävän yhtenäisen palveluverkoston luominen.

Toimenpide 4. Uraohjauksen palvelumalli
- Kartoitetaan hankeosapuolten alueelliset ja valtakunnalliset toimijaverkostot, joihin oppilaitoksissa tehtävän uraohjauksen pitää linkittyä uudenlaisten uraohjauspalvelujen toteuttamiseksi.
- Määritellään hankkeessa tehdyn kehittämistyön perusteella uraohjauspalvelumalli. Malli perustuu jatkuvan parantamisen toiminnalle (seuranta-arviointi-parantaminen).
- Uraohjausmallissa tarkastellaan myös henkilöstöpalveluyritysten rooli.
- Määritetään osatoteuttajien yhteiset digiaaliset palvelualustat.
- Määritetään opiskelijoiden uraohjauspalvelujen sisältö, palvelulaajuudet sekä kunkin toimijan roolit, vastuut ja velvollisuudet. Osa kehitettävistä uraohjaustoiminnoista ulottuu koko opintopolun ajalle, toiset puolestaan ovat täsmävälineitä, joilla vastataan spesifeihin tarpeisiin tietyissä opintopolun vaiheissa.
- Integroidaan uraohjausmalli osaksi oppilaitosten prosesseja ja arkityötä, toiminnan jalkauttaminen sekä siitä tiedottaminen oppilaitosten sisällä sekä sidosryhmille.

Toimenpide 5: Vaikuttavuuden arviointi
Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käytetään itsearvionti-menetelmää, joihin hankkeen toimijoilla on useita toteutusvaihtoehtoja (kuten esim. TCD Survey) varmistamaan hankkeen tavoitteenmukainen toiminta. Menetelmä antaa mahdollisuuden tarkastella hanketta prosessin a
TuloksetHankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opinto-/uraohjausta tekevän henkilöstön osaaminen kasvaa ja heillä on käytössä työkaluja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen ja jatko-opintoihin aktivoimiseen – koko opintojen ajan.

Opiskelijoiden työelämäyhteydet ja verkostot, ymmärrys työllistymisen mahdollisuuksista / vaatimuksista ja rohkeus tuoda esiin oma osaaminen kasvavat. Osaavan työvoiman tarjonnan kautta turvataan yritysten kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet.

Kehitetyt menetelmät, työkalut ja palvelut integroidaan koulutuksen ajan jatkuvaan ohjaukseen ja saadaan näin edistämään työelämäyhteistyötä ja helpottamaan nivelvaihetta opiskelusta työelämään ja/tai jatko-opintoihin.

Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy osallistuvien oppilaitosten ohjausprosesseihin integroituva uraohjaus- ja palvelumalli.

Hankkeen tuloksia voidaan tarkastella opiskelijayksilön, oppilaitoksen sekä työelämän näkökulmista. Hanke toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita eli opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät ja osaamista uudistetaan läpi koulutus- ja työuran. Mallia voidaan levittää myös maakunnan muihin ammatillisiin oppilaitoksiin.

Opiskelijoiden siirtyminen nopeammin jatkokoulutukseen ja työelämään lisää työn tuottavuutta ja pienentää sosiaali-, terveys- ja työllisyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Alueen ammatillisesta- ja ammatillisesta
korkeakoulutuksesta valmistuvien työllisyysasteen nousee. Yhteistyö (oppilaitokset ja opiskelijat) työelämän kanssa tiivistyy ja oppilaitosten reagointiherkkyys paranee.

Hankkeen tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten
laatujärjestelmän mukaisia mittareita. Hankkeen aikana toteutettavat kyselyt tai muut arvioinnit palvelutarpeesta ja osaamisen kehittämistarpeista. Hankkeen aikana kootaan palautetta esim. kehitettävistä materiaaleista ja palvelumallista hankkeen kohderyhmiltä. Hankkeen työpajoihin ja koulutuksiin osallistuneiden määrät.
KumppanitYlä-Savon ammattiopisto
Savon ammattiopisto

ohjaushenkilöstö ja opettajat

Opiskelijat osallistuvat hankkeessa tehtävään uraohjauspalvelujen kehittämistyöhön.

Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen johdosta, käytännön kehittämisestä ja toteutuksesta. Kaikki hankkeessa mukana olevat kumppanioppilaitokset tuottavat hankkeeseen teoreettista tietoa, viitekehystä ja
analysoituja tietosisältöjä, käytännön toimintamalleja sekä toteuttavat sovittuja kehittämispilotteja. Toimijat (eritysasiantuntijat/opot, pedagoginen henkilöstö/opettajat, opiskelijat ja työelämätoimijat/sidosryhmät) osallistuvat
kukin oman yhteisönsä ja asiantuntijuutensa mukaisesti työskentelyyn. Hankkeen toimijat sopivat tarvittaessa muusta verkosto- ja työelämäyhteistyöstä hankkeen toimintatarpeiden mukaan kuluessa.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020