Hankkeen tiedot

NimiItä-Suomen biopankkiekosysteemi
Aloituspäivä1.10.2017
Lopetuspäivä31.8.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Kotimaa
KuvausBiopankin toiminnan keskiössä on näytekanta, sen laatu ja määrä, jotta se on houkuttelevaa ja siitä saadaan
laadukasta ja vaikuttavaa dataa. Näytteet taas ovat hyvin monimuotoisia, kudosnäytteistä erilaiseen digitaaliseen
dataan. Jotta tätä näytekantaa saadaan hyödynnettyä ja myytyä, sitä täytyy prosessoida, jalostaa ja analysoida
räätälöidysti, asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tähän tarvitaan yrityksiä ja muita toimijoita tuoman näitä tarvittavia
palveluita, bioanalytiikkaa, kuva-analyysiä, sekvenssianalyysiä, talousvaikuttavuutta sekä paljon muuta. (TP1)

Alueen yritykset, joilla on kiinnostusta ja mahdollisuuksia hyödyntää biopankkeja omassa liiketoiminnassa, kytketään
yhteen ja saadaan yhdessä vaikuttavuutta sekä synergiaa. Biopankkipäivän yhteydessä pidetään työpaja, jossa
kasataan ideoita ja mahdollisuuksia biopankkia täydentäville palveluille sekä uudelle yhteistyölle. Soveltuvia yrityksiä
myös Pohjois-Savon ulkopuolelta on kiinnostuneita lähtemään integroimaan palveluitaan biopankin ympärille. (TP1)

Tietoisuuden lisääminen biopankkitoiminnasta kansalaisille, jotta saadaan lisää suostumuksia ja kattavampi näytekanta biopankkiin. Tulossa on jo seminaari, jossa biopankkitoiminnasta ja tutkimuksesta kerrotaan yrityksille ja
yhteistyökumppaneille. Kaupungille rakennetaan infopiste, jossa jalkautetaan tietoa biopankkitoiminnasta
kansalaisille, saadaan lisää suostumuksia ja voidaan näin kasvattaa biopankin tunnettuutta ja lieventää mahdollisia
pelkoja sitä kohtaan. (TP2)

Savonian ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) opiskelijat kytketään aitoihin tarvelähtöisiin haasteisiin, mitä he työstävät
yhdessä biopankin, Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) ja yritysten kanssa. Biopankki saa koulutettua ja osaavaa
työvoimaa sekä uusia ratkaisuja toimintansa tueksi. Opiskelijat saavat ratkaista aitoja ongelmia, tehdä yhteistyötä
yritysten ja biopankin kanssa, käytännön projektiluontoista harjoittelua ja työtä. Opiskelijat ovat jo työstämässä
opinnäytetöitä biopankkiin liittyen. Suunnitellaan ja rakennetaan biopankkikurssi UEF:n ja Savonian opiskelijoille,
suunnattu pääasiassa terveysalalle. (TP2)

Työpakettikohtaiset tavoitteet:
TP1: Biopankkiekosysteemin määrittely
- Biopankin asiakkaiden tarvekartoitus
- Tukipalveluiden ja määrittely ja toimijoiden kartoitus
- Ekosysteemin yhteistyömallien rakentaminen
- Yhteistyön laajentaminen

TP2: Tietoisuuden lisääminen
- Biopankkipäivä ja työpajat
- Popup toimintaa
- Opiskelijoiden kytkeminen toimintaan
- Biopankkikurssi

KehittämistarveBiopankeilla on keskeinen rooli biolääketieteen kehityksessä ja niissä on valtavasti annettavaa tieteelle,
terveydenhuollolle sekä liike-elämälle. Biopankkien toiminnan edellytys on laaja näyteaineisto. Itä-Suomen biopankki
tukee sydän, verenkierto, aineenvaihdunta, tuki-ja liikuntaelimistön, neurologisten ja syöpäsairauksien sekä
mielenterveyden tutkimusta ja alueen näytteet profiloituvat vahvasti sydän- ja verisuonitauteihin. Näytteitä on tällä
hetkellä noin 100 000 ja sinne lisätään jatkuvasti sekä vanhaa että uutta materiaalia. Näytteet ovat pääasiassa erilaisia kudosnäytteitä (veri, koepala, solu) sekä muuta potilastietoa, mutta mm. kuvantamisdatan liittämisestä biopankkiin ollaan neuvottelemassa. Tavoitteena on luoda mahdollisimman laaja näytekokoelma. Tutkimusten pohjalta voidaan ymmärtää sairauksien syntyä ja kehittää hoitoja. Biopankkien kilpailukyky syntyy niiden valmiudesta kerätä uusia näytteitä, olennaisten terveystietojen kytkemisestä biopankkinäytteisiin sekä tiedon hyödyntämisestä laaja-alaisesti. Itä-Suomen biopankin tehtävänä on kerätä tietoa ja näytteitä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itä-Suomessa. Biopankin varsinainen arvo liittyy vahvasti tutkimukseen, kansanterveyteen sekä kaupalliseen hyödyntämiseen teollisuuden sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Biopankkien perustehtävään kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tunnistaminen sekä entistä
parempien yksilöllisten hoitojen kehittäminen, mutta suurimpana haasteena ja pullonkaulana on uusien näytteiden
keräys, johon liittyy osittain kankea suostumusprosessi. Toisaalta ongelmana on tiedon jalkauttaminen kansalaisille,
ihmiset eivät tiedä biopankista riittävästi, mikä se on, mitä näytteille tehdään, tietosuoja-asiat ym. Biopankin brändiä
pitäisi kirkastaa ja selkeyttää kansalaisten suuntaan. Tämä lisäisi ihmisten myöntyvyyttä biopankkia kohtaan ja
halukkuutta luovuttaa sinne näytteitään. Biopankkien liiketoiminnallisen hyödyntämisen haasteena on ollut osittain
lainsäädäntö. Tämä on nyt mahdollista perusteltujen hakemusten kautta, mutta yritykset eivät tätä vielä osaa
hyödyntää ja yritykset tarvitsevat kumppaneita, joiden kanssa yhdessä tehdä vaikuttavaa tutkimusta ja liiketoimintaa
biopankkien sisällöstä. Ihmisten sairauksien nopea diagnostiikka ja yksilöllinen hoito ovat kaikkien etu.
Biopankkien kaupallinen hyödyntäminen vaatii joustavia organisaatio ja liiketoimintamalleja. Suomalaisten biopankkien valtava tietomassa kiinnostaa kansainvälisiä lääkeyrityksiä, ja biopankit tarvitsevat vastaavasti tuloja toimintansa kehittämiseen. Biopankeilla ja yrityksillä on yhteinen tavoite eli edistää terveydenhuollon kehitystä ja ihmisten hyvinvointia. Suomen biopankkien erikoisuus on monipuolinen tietojen kerääminen ihmisistä. Sitä tarvitsevat isot lääkeyhtiöt uusien lääkkeiden kehittämiseen.

Turussa sijaitseva Auria-biopankki on edelläkävijä tiedon kaupallisessa hyödyntämisessä. Aurian tutkimushankkeissa
yli kolmannes kytkeytyy yksityisiin toimijoihin, ja biopankin vuosikuluista jo puolet odotetaan tulevan yhteistyöstä
yritysten kanssa. Kaupallisen yhteistyön kautta biopankkien tieto saadaan leviämään yhteiskunnallisesti hyödylliseksi
toiminnaksi. Kaupallinen toiminta tuo dynamiikkaa kehitystyöhön ja luo uudenlaista innovatiivista liiketoimintaa.

Tärkeä askel biopankkien kaupallisessa hyödyntämisessä on strategisten kumppanuuksien luominen yrityssektorin
kanssa. Kumppanuus merkitsee pitkäjänteistä yhteistyötä- Jos sopimukset ovat lyhyitä, biopankki on vain tarkoin
rajatun tiedon toimittaja yrityksille eikä pääse mukaan kehitystyöhön. Pitkäjänteisessä yhteistyössä osaaminen ei jää
vain isoille yrityksille vaan karttuu myös biopankissa. Samalla biopankkien on kehitettävä omia liiketoimintatapojaan,
jotta yritysyhteistyö on sujuvaa.

Henkilökohtaisen terveys- ja siihen liittyvän muun tiedon keräys ja yhdistäminen on biopankkinäytteiden tehokkaan
käytön edellytys. Suurin osa näytteen arvosta määrä
Toimenpiteet
TuloksetHankkeessa määritetään biopankkien asiakastarpeita, millä tavoin biopankkidataa täytyy jalostaa, jotta se olisi
houkuttelevampaa ulospäin. Sitä kautta määritetään mitä palveluita ja osaamista biopankin ympärille tarvitaan ja
kartoitetaan keskeiset yritykset ja muut toimijat. Näistä rakentuu ekosysteemi, jonka pohjalta luodaan toimijoiden
yhteistoimintamallit sekä palvelupaketteja. Lisäksi seminaarien ja työpajojen sekä julkisten toimijoiden kautta tuodaan
biopankkitoimintaa ja tietoisuutta kansalaisille.
Hankkeen avulla saadaan laajempi tunnettuus biopankin toiminnasta ja hyödyistä. Sitä kautta saadaan näytevarantoa
kasvatettua ja lisää vaikuttavuutta biopankkidatalle. Biopankkiekosysteemin tarjoamat palvelupaketit ja kokonaisuudet
helpottavat niiden markkinointia ja myymistä ja edesauttavat liiketoiminnan kehittymistä. Lisäksi hankkeella hiotaan
ekosysteemin toimijoiden yhteistä toimintamallia. Ekosysteemin rakentamiselle saadaan hyvä pohja ja malli, mitä
lähteä viemään eteenpäin.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020