Hankkeen tiedot

NimiYritysten kansainvälinen osaaminen
Aloituspäivä1.1.2010
Lopetuspäivä30.6.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikko Heinonen
KuvausHankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan alueen oppilaitos- ja korkeakouluverkoston yrityslähtöisten kansainvälisen liiketoiminnan koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluiden osaaminen yritysten käyttöön. Yritysten kansainvälistymisen tueksi muodostetaan kv-mentorointiverkosto.

Hankkeessa analysoidaan ja arvioidaan 30 yrityksen kansainvälinen kilpailukyky. Arviointi tehdään hankkeen asiantuntijoiden toimesta. Arvioinnissa käytetään Oulun yliopiston kehittämää IBAM-työkalua (International Business Assessment Method) sekä muita yrityksen kansainvälistymisen arviointimenetelmiä. Yritysanalyysien perusteella etsitään ja organisoidaan yritystenvälisiä yhteisiä kehittämiskohteita. Tämä tapahtuu Kansainvälisen liiketoiminnan ideaaliyritys -toimintamallin mukaisesti yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kohdeyrityksille järjestetään kansainvälistymis-valmennusta.

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina kahdenkymmenen pohjoissavolaisen yrityksen kansainvälinen kilpailukyky on parantunut. Lisäksi alueen oppilaitos- ja korkeakouluverkosto on jalostanut ja tuotteistanut yritysten kv-kilpailukykyä palvelujaan ja kohentanut kyvykkyyttään palvella yrityksiä. Myös kohderyhmän tietoisuus kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja keinoista on kasvanut.
Kehittämistarve
Toimenpiteet
TuloksetHankkeeseen osallistuvat 30 pohjoissavolaista yritystä saavat arvion kansainvälistymiskyvykkyydestään IBAM-malliin tai muihin arviointimenetelmiin perustuen. Yrityksille tehdään arviointiin ja yrityksen tavoitteisiin perustuva suunnitelma kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen kehittämiseksi halutulle tasolle. Lisäksi yrityksille tarjotaan ohjausta ja koulutusta kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseksi. Hankkeen päättyessä osallistuvat yritykset ovat parantaneet kilpailukykyään ja aloittavat tai ovat aloittaneet kansainvälistymisen eri muodoissaan.
Hankkeen avulla korkeakouluverkoston kyky palvella kansainvälistyviä yrityksiä paranee. Hankkeessa tuotetaan asiantuntijatyönä yliopisto- ja korkeakouluverkoston tarjoamat tuotteistetut kansainvälisen liiketoiminnan kehittämis- ja tutkimuspalvelut, koulutukset sekä konsultoinnit, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä. Alueen yhteinen toimintamalli yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi on selkiintynyt ja vakiinnuttanut asemaansa.
IBAM-mallia ja muita yritysten kansainvälisen liiketoiminnan arviointimalleja kehitetään ja ne jäävät alueen toimijoiden, kuten yritysten, rahoittajien ja yrityspalveluorganisaatioiden sekä viranomaisten käyttöön myös hankkeen jälkeen. Analyysityökalu täydentää olemassa olevia analysointityökaluja (esim. Globaali).

Pohjois-Savon kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen yhteistyö ja strateginen ohjaus kehittyvät kansainvälisen liiketoiminnan ideaaliyritys -toimintamallin mukaisesti. Yritysryhmien määrittämien tarpeiden mukaisia toimenpiteitä ja palveluita organisoidaan keskittymällä valittuihin kohdemarkkina-alueisiin. Pohjois-Savon kansainvälistymistoimijoiden foorumi on pilotoitu ja se jatkaa toimintaansa.
Alueen korkeakouluverkoston käyttöön otetaan uusi oppimisympäristö, joka perustuu opiskelijoiden osallistumiseen kansainvälistyvien yritysten analysointi- ja kehittämistyöhön yhdessä korkeakouluverkoston asiantuntijoiden kanssa.
KumppanitHankkeen osatoteuttajat:
Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, Kuopio
Oulun yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
Savon ammatti- ja aikuisopisto

Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset pk-yritykset, jotka toimivat pääasiallisesti maakunnallisissa teemaohjelmissa määritellyillä aloilla. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohdeyritysten kilpailukykyä parantamalla kansainvälistä liiketoimintaosaamista ja sitä tukevaa palvelu-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Asiantuntijoina toimivat yliopistot, Savonia-amk, KIBS-yritykset ja yrityspalvelu-verkoston toimijat tapauskohtaisesti.
RahoittajaESR 2007-2013