Hankkeen tiedot

NimiKiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
Aloituspäivä20.4.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikko Laasanen
KuvausHankkeen tavoitteena on uudistaa ammattikorkeakouluopetusta edistämällä kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä
ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on
- parantaa koulutuksen, ohjauksen, opetuksen ja oppimisen laatua
- lisätä oppilaitosten henkilökunnan kiertotalousosaamista
- kehittää ja uudistaa opetusmenetelmiä
- kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa
- lisätä kiertotalouden opetustarjontaa
- lisätä amkien kansainvälistä houkuttavuutta ja osaamisen vientiä kehittämällä erikielisiä kiertotalouden opintoja
- määrittää ja sopia yhteisiä toimintakonsepteja amkien välille sekä yritysten ja ammattikorkeakoulujen välille
- lisätä ja vakiinnuttaa yritysyhteistyötä
- lisätä amkien ja yhteiskunnan vuorovaikutusta
- lisätä ammattikorkeakoulujen välistä avoimuutta ja yhteistyötä
- vahvistaa opiskelijan roolia opetuksessa ja osaamisen kehittämisessä
- edistää kiertotalouden osaamista alueilla viestinnän ja opetuksen kehittämisen kautta.
KehittämistarveYhteiskunnan systeemisen muutoksen ajureita ovat kiertotalouden esiintulo ja tuotanto- ja kulutusjärjestelmien
muodostamien arvoketjujen digitalisaatio. Suomen tavoitteena on SITRAn tiekartan mukainen kiertotalouden mahdollistava, kannustava toimintaympäristö, jota kuvataan viiden toisiinsa linkittyvän painopistealueen kautta: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä. Hankkeella edistetään tiekartan mukaisia kiertotalouden tavoitteita. Suomalaisen osaamisen vientiä vauhditetaan kehittämällä kansainvälisiä opintoja ja markkinoimalla koulutuspalveluita ulkomaille. Suomen vetovoimaa vahvistetaan laadukkaamman koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen työelämälähtöisen kehittämistyön kautta. Suomen ammattikorkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistetaan uudistamalla opetuksen laatua ja opetusmenetelmiä.
Toimenpiteet
TuloksetTuloksissa korostuu koulutuksen ja tki-toiminnan avoimuus ja yhteistyö eri alojen ja ammattikorkeakoulujen välillä,
toiminnan laadun parantaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen vahvistaen opiskelijoiden osallistamista.
Kiertotalousopetuksen kehittäminen tukee korkeakoulujen strategista kehittämistä ja kestävää kehitystä ja edistää
kansallisia ja EU:n strategisia tavoitteita. Hankkeen tuloksena on:
- Parannettu koulutuksen, ohjauksen, oppimisen laatua
- Lisätty korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria
- Edistetty koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta
- Kehitetty ja pilotoitu reaalielämän oppimis-, tutkimus-, testausympäristöjä
- Uudistettu ammattikorkeakoulujen toimintatapoja
- Kehitetty henkilöstön osaamista
- Vahvistettu opiskelijan roolia ja osallisuutta oman osaamisen kehittämisessä
- Lisätty opintotarjontaa (myös kansainväliset)
- Tuettu elinikäistä oppimista
- Viestitetty kiertotaloudesta alueille (amkien aluekehitystyö).
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö