Hankkeen tiedot

NimiFast Track -hanke
Aloituspäivä1.11.2017
Lopetuspäivä28.2.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMinna Tarvainen
KuvausTavoitteena on kehittää helposti toteutettava systemaattinen, yrityskohtaiset tarpeet huomioiva toimintamalli osaksi Team Finland -palvelumallia. Toimintamallin avulla yritysryhmän ja yksittäisten yritysten markkina-avauksia voidaan nopeuttaa ja tehostaa Team Finlandin ydintoimijoiden ja kumppanien systemaattisemmalla yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään valmistautumiseen ja jälkiseurantaan toteutuksen lisäksi.

Hankkeen aikana on tarkoitus koota maakuntastrategian kärkitoimialojen mukaisesti kolme (todennäköisesti saman toimialan) yritysryhmää (yksi ryhmä/vuosi) jotka valmennetaan ja tuetaan viestinnällisen, markkinoinnillisen sekä kulttuurisen osaamisen näkökulmista. Myös kohdemaahaan liittyvää toimialatietoutta lisätään yritysten tarpeiden mukaisesti ja määrittelyiden perusteella. Yritykset osallistuvat kohdemaassa hyvin valmisteluihin tapaamisiin ja yrityksiä tuetaan tarvittaessa myös saatujen kontaktien jälkihoitovaiheessa. On mahdollista että muodostetut toimialayritysryhmät jatkavat yhteistyötä ja viestivät maakuntastrategian mukaisesti oman toimialansa osaamista yhteisvoimin kansainvälisillä markkinoilla jos tämä koetaan tarpeelliseksi.

Hankkeen tavoitteena on jakaa yhteistyöverkoston kesken roolit ja vastuut niin että varmistetaan saatujen kokemustenperusteella luodun toimintamallin jatkuvuus.
KehittämistarvePohjois-Savon alueella on huomattu tarve yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevien eri toimijoiden yhteistyön tiivistämiselle ja selkiinnyttämiselle sekä yritysten näkökulmasta katsottuna että myös toimijoiden itsensä mielestä. Tätä yhteistyön tiivistämistä ja selkiinnyttämistä on tehty alueella erityisesti v. 2016-2017 aikana Yritysten kansainvälistymisen aktivoiminen -hankkeen mahdollistamana.

Em. hankkeen aikana todettiin tarve myös samanlaiselle työlle alueen toimijoiden sekä ulkomaisten yhteistyössä toimivien tahojen kesken. Tämän nähdään edistävän alueen yritysten tehokasta kv-liiketoiminnan kasvua. Tämän haettavan hankkeen tarkoitus on edellisen hankkeen tapaan luoda tehokas, systemaattinen malli jota voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.

Lisäksi Team Finland toiminta ja uuden Business Finlandin (Finpro & Tekes) synnyttäminen on murroksessa ja tällä hankkeelle on saatu TF ja BF toimijoiden tuki Suomessa (ml. pääkonttoritaso Helsingissä) ja maailmalla. Tällä hetkellä Team Finland - palveluista puuttuu selkeä yrityslähtöinen konsepti palveluiden laadukkaaseen toteuttamiseen maakunnista maailmalle, ml. yritysten valmistautumisen tukeminen kotimaassa sekä kontaktimatkat yksin ja ryhmissä.
ToimenpiteetHankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä on vuosittain (kolmen vuoden aikana) koota valittuun toimialaan liittyvä ja/tai samasta kohdemarkkinasta kiinnostunut yritysryhmä. Yritysryhmät kootaan jo vientiä tekevistä yrityksistä sekä viennissä vielä alkuvaiheessa olevista yrityksistä. Tämä toimintamalli mahdollistaa osaamisen välittymisen alueen yritysten kesken. Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten kanssa tarkennetaan toimenpiteitä ja yrityskohtaisia tarpeita. Yritysryhmää valmistellaan viestinnällisen, myynnillisen/markkinoinnillisen, kulttuurisen sekä toimialaan liittyvän osaamisen näkökulmista. Kohdemaassa puolestaan haetaan yritysryhmälle sopivia kontakteja ja ollaan jatkuvassa yhteydessä hakuprosessin aikana hankeyrityksiin kontaktien valinnan/karsinnan osalta.

Ensimmäisen vaiheen aikana voidaan suunnitella ja toteuttaa myös toimialan yhteistä viestintää/markkinointia jossa on mahdollista myös vahvistaa alueen kansainvälistä tunnettuutta. Näin ollen hankeaikana voisi syntyä esim. kolmen maakuntatoimialakärjen kv-näkyvyys.

Toisessa vaiheessa toteutetaan kontaktointimatka kohdemaahan. Matkan päätarkoitus on osallistuminen hyvin valmisteltuihin tapaamisiin. Lisäksi matkan ohjelmaan voidaan sisällyttää yritysryhmän tarpeiden mukaisesti muuta kohdemaahan/toimialaan liittyvää ohjelmaa joka tukee yhteistyösuhteiden syntymistä. On myös mahdollista yhdistää matkaohjelmaan maakunnan muuta näkyvyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joka omalta osaltaan voisi tehdä ohjelmasta vetovoimaisen ja kiinnostavan kohdemaasta haettaville kontakteille.

Kolmannessa vaiheessa eli matkan jälkeen yritysryhmän on mahdollista jatkaa jonkin aikaa vielä yhdessä ns jälkihoitovaihe. Tässä vaiheessa on mahdollista sopia yritysryhmälle tapaamisia tiedon, osaamisen ja kokemusten jakamista sekä mahdollisten jatkosuunnitelmien arviointia varten.

Jotta yrityksillä olisi kyvykkyyttä edetä myös hankkeen jälkeen, on tärkeää arvioida viennin edistämistä toteuttavien paikallisten ja maailmalla sijaitsevien Team Finland toimijoiden kesken, miten yrityskohtaisia esille nousseita haasteita voidaan yhteistyössä ratkaista myös jatkossa. Hankkeen aikana ja hankkeen loppuvaiheessa viestintä maakunnassa sekä valtakunnallisesti mallin hyödyistä ja jatkosta varmistamaan että toimintamalli jää käytänteeksi.
TuloksetLaajasti ajateltuna hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisestikin tarpeellinen testattu malli joka tehostaa ja tekee systemaattisemmaksi yritysten lähtemisen maakunnista maailmalle hakemaan yhteistyökumppanuuksia ja asiakkaita sekä maakunnissa että kohdemaissa sijaitsevia verkostoja ja palveluita hyödyntäen

Alueellisesti tuloksena voidaan nähdä maakuntastrategian kärkitoimialojen tunnettuuden kasvaminen kansainvälisillä markkinoilla sekä Järvisuomen/Savon alueen tunnettuuden kasvaminen laajemminkin kuin valitun toimialan osalta. Yrityskohtaisesti tuloksena on parhaimmillaan kansainvälisen liiketoiminnan kehittyminen, kansainvälisen viestinnän, markkinoinnin ja myynnin kehittyminen.

Yhteistyöverkostojen syntyminen sekä maakunnan alueella että kansainvälisesti. Startupit saavat vetoapua isommista jo vientiä tekevistä yrityksistä.

Yritystukiorganisaatioiden /maakunnallisten toimijoiden näkökulmasta tuloksena voidaan nähdä roolien ja vastuiden selkiintyminen. Myös organisaatioiden oman toiminnan kehittyminen on tavoitteena. Erityisenä tuloksena nähdään maakuntien toimijoiden ja kohdemaissa sijaitsevien toimijoiden yhteistyön kehittyminen.
KumppanitOsatotetuttajana hankkeessa on Kuopion alueen kauppakamari. Hankkeen tahtotilana on toimia tiiviissä yhteisyössä myös mm. seuraavien tahojen kanssa:

-Team Finland organisaatiot
- Kuopion kaupunki
- Muut seutukunnat/kaupungit maakunnan alueella
- Maakunnan yritysneuvojat, sekä kehitysyhtiöt
- Itä-Suomen yliopisto
- Kuopion terveysteknologian innovaatiokeskittymä ja mahdolliset muut toimialakohtaiset toimijat
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020