Hankkeen tiedot

NimiDrone lentoon!
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.3.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Turunen
KuvausHankkeen päätavoitteena on kehittää UAV-laitteisiin liittyyvä osaamista hankkeen kohderyhmissä Pohjois-Savon
alueella. Luonnonvara- ja metsätalousaloihin kohdistuu voimakas rakennemuutos ja tämän hankkeen avulla tarjotaan kehittämismahdollisuuksia erityisesti tämän alan toimijoille. Tavoitteisiin ja kohderyhmän suoraan yhteistyöhön päästään toteuttamalla hankkeen yhteistyökumppaneiden tarjoamia demonstraatiokohteita Savonia-amk:n voimin, järjestämällä seminaari, pienempiä workshop-tilaisuuksia demonstraatiokohteiden työstämiseen liittyen sekä testaamalla modernin anturiteknologian integroimista UAV-laitteisiin (ostopalvelu). Erikseen keskityään metsänhoitoon liittyvän tietoteknisen osaamisen (ostopalvelu) ja UAV-laitteiston integrointiin. Pilotointikohteita tarjoavat MHY, LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pelastusopisto ja näihin liittyvät yritykset. Osatavoitteena on myös vahvistaa oppilaitosten, työelämän, tutkimusorganisaatioiden ja yhdistysten välistä yhteistyötä Pohjois-Savon alueella.

Koulutustarjonnan kehittämisen päätavoite liittyy ympäristötekniikan, sähkö- ja tietotekniikan, luonnanvara-alan sekä
liiketalouden koulutukseen. Tavoiteena on selvittää UAV-laitteiden hyödyntämispotentiaalia mm. ympäristön tilan
monitoroinnin osalta ja integroida lennokkeihin liityvää IoT- ja BigData-kehittämispotentiaalia Savonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2018 alkavaan IoT-painotteiseen "Information Technology"-koulutusohjelmaan.
KehittämistarveKauko-ohjattavat lennokit tunnetaan yleistermillä UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Erityisesti kuvauskoptereita kutsutaan Suomessa nimellä Drone. Kauko-ohjattavien lennokkien sovellusmahdollisuudet ja palveluliiketoiminnan potentiaali ovat erittäin voimakkaassa kasvuvaiheessa. Ammattikäytössä hyödynnettävien UAV-laitteiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti myös Pohjois-Savossa. Lennokkeja on käytetty alueella mm. sähköverkkojen kunnossapidon apuvälineenä. UAV-lennokkeja on käytetty muualla Suomessa menestyksekkäästi myös luonnonvara- ja metsätalousalalla, jotka kumpikin ovat voimakkaan rakennemuutoksen alaisia toimialoja ja vaativat uusia innovaatioita kehittyäkseen.

UAV-laitteiden osalta ollaan kuitenkin osaamisen suhteen Pohjois-Savossa vasta alkuvaiheessa. Esimerkiksi alueen oppilaitosten tarjoama koulutus ei vielä nykyisellään huomioi Drone-lennokkien hyötykäyttöä. Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuu ammattilaisia useille eri aloille, joissa lennokkeja käytetään jo lähitulevaisuudessa yhtenä keskeisenä lisätyökaluna. Myös pelastusalalla toimiville ja pelastusalaa opiskeleville tarjoutuu uusia toimintamahdollisuuksia UAV-laitteistojen avulla.

UAV-laitteiden ammattikäytössä on huomioitava lennokkeihin liittyvä lainsäädäntö. Ammattikäytössä UAV tai Dronelennokki rinnastetaan kauko-ohjattavaksi ilma-alukseksi. Tällöin on huomioitava ajankohtainen lainsäädäntö ja määräykset laitteiston käytössä. UAV-laitteiden käytön laajentamisvaiheessa ja uusien sovelluskohteiden käyttöönotossa tarvitaan myös tietoteknistä osaamista. Tietotekninen osaaminen korostuu esimerkiksi metsätalouden alalla, jossa erilaisia tietojärjestelmiä hyödynnetään jo nykyisin monipuolisesti. Kuvainformaation lisäksi lennokkeihin voidaan integroida erilaisia antureita, esim. ympäristön tilan monitorointia varten. Myös kevyehköjen työkalujen käyttäminen on jo nyt mahdollista.

UAV-laitteisiin soveltuvaa anturiteknologiaa on kehitetty Kuopiossa mm. VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia
lukuisissa aiemmissa tutkimushankkeissa. UAV mahdollistaa aiemmin kehitetyn anturiteknologian hyödyntämisen
uudella tavalla. Savoniassa on muodostettu IoT- ja BigData-aihelueeseen liittyvä koulutus- ja TKI-ympäristö, joka
mahdollistaa lennokeista syntyvän datan tallentamisen nykyaikisilla menetelmillä pilvipalveluihin ja edelleen
analysoitavaksi. Teknisestä näkökulmasta UAV-laitteiden keskeinen selvittämistä vaativa kohde ovat niiden rajapinnat
ohjauksen ja datansiirtomahdollisuuksien suhteen. Rajapinnat ovat eri UAV-valmistajilla toisistaan poikkeavia.
Savonia-amk on hankkinut käyttöönsä Drone-lennokin, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä lennokkeihin liittyvää
tekniikan, luonnonvara-alan ja liiketalouden alan koulutusta sekä yritysyhteistyötä. Markkinoilla olevista UAV-laitteista on kuitenkin syytä tehdä kartoitusta.

Pohjois-Savon alueella ei vielä ole järjestetty UAV-järjestelmiin liittyvää koulutusta. On selvästi nähtävissä, että on
tarpeellista levittää informaatiota lennokkeihin liittyvästä lainsäädännöstä, niiden käyttömahdollisuuksi ja
liiketaloudellisesti potentiaalista, teknologisista rajoituksista sekä mahdollisuuksista ja tilanteesta muualla Suomessa.
Suomessa mm. metsänhoitoyhdistykset Päijät-Hämeessä, ja Etelä-Karjalassa selvittävät parhaillaan UAV-laitteistojen
käytettävyyttä. Metsä-Karelia Oy tarjoaa lennokin käyttöä myös palveluna. Käynnissä on myös Metsätehon
koordinoima Forest BigData-hanke ja Tieto Oyj tutkii menetelmää metsäalan yritysten kanssa. Pirkanmaalle on
syntymässä Drone-osaamiskeskittymä (TAMK, "DRONE-osaaja"), jossa osaamista hyödynnetään eri toimialoilla.

Tätä hanketta on ollut valmistelemassa Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi Metsänhoitoyhdistys (MHY) Savotta,
Luonnonvarakeskus (LUKE), Itä-Suomen yliopiston Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä ja VTT:n Kuopion yksikkö.
Hankkeen valmistelussa on huomioitu myös Pelastusopiston mahdolliset käyttötarpeet.

Toimenpiteet

TuloksetHankkeen tuloksena on UAV-laitteiden käyttöön liittyvän tiedon huomattava lisääntyminen kohderyhmän edustajilla ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Rakennemuutoksessa oleviin luonnonvara- ja metsätalousaloihin liittyen on muodostettu uudenlainen potentiaali
innovaatioiden syntymiselle.

Modernin anturiteknologian osalta on testattu toimintamalli, jonka avulla saadaan muodostettua anturiteknologialle
uusia UAV sovelluskohteita.

UAV-laitteistojen käyttö huomiodaan tekniikan alan koulutuksessa ja siihen liittyviä sovelluskohteita huomioidaan
liiketalouden alan opetuksessa.

UAV-laitteiden osalta on testattu uusia sovelluskohteita. Eri UAV-laitteistojen rajapinnoista on kerrytetty osaamista
kohderyhmän ja Savonia-amk:n myöhempää käyttöä varten.

Savonia-ammattikorkeakoulun opetus- ja TKI-käyttöön soveltuva, UAV-laitteiden datan keräämismahdollisuus on
selvitetty koulutuskäyttöä ja hankeyhteistyötä varten.
Kumppanit
RahoittajaESR lump sum 2014-2020