Hankkeen tiedot

NimiOptimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus
Aloituspäivä1.8.2017
Lopetuspäivä30.4.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPirjo Kinnunen
KuvausTutkimushankkeen tavoitteena on vastata kolmeen kysymykseen: 1) millaisia osaamistarpeita sote-uudistus synnyttää, 2)
mitä pitäisi tehdä, jotta näihin uusiin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan ja, 3) mitä tapahtuu, jos tarpeisiin vastaamisessa
epäonnistutaan. Kysymyksiin vastaaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon, mukaan lukien koulutusjärjestelmät,
nykytilan arviointia, toimijoiden mahdollisimman monipuolista ja kattavaa kuulemista sekä tulevaisuusskenaarioiden
riskianalyysiä. Hanke tuottaa sote-osaamisen ja koulutuksen optimoinnin näkökulmasta kannanotot siihen, millaisia
nykyiset tai mahdolliset uudet tutkintorakenteet ja niiden sisällöt tulisi olla, millaista tutkintoja täydentävää koulutusta
tarvitaan sekä millaisilla osaamisen kehittämisen muodoilla sekä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöllä näihin päästään.
Tämä tutkimushanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joilla jokaisella on tarkkaan harkittu ja olennainen rooli hankkeen
tavoitteen saavuttamisessa.
I Osahanke: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nykyinen sote-osaaminen ja sen puutteet
II Osahanke: Sote-uudistuksen synnyttämät osaamisen tarpeet ja niihin vastaaminen
III Osahanke: Sosiaali- ja terveysalan sote-osaamiseen liittyvän koulutuksen nykytila ja tulevaisuus
KehittämistarveMeneillään oleva sote-uudistus edellyttää ammattilaisten osaamisen ja koulutuksen optimointia. Tutkimushankkeessa
tuodaan uutta ja kokoavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien sote-osaamisen ja koulutuksen
uudistamiseksi, jotta voidaan varmistaa asiakkaiden ja potilaiden oikeus hyvään hoitoon ja palveluun, optimoida
koulutettujen ammattilaisten osaamisen sekä löytää parhaat mahdolliset koulutuskäytännön sen ratkaisemiseksi.
Hankkeessa tuotettu tieto auttaa kohdistamaan ammattilaisten osaamista vastaamaan muuttuviin tarpeisiin sekä
tunnistamaan ne osaamisvalmiudet, jotka ammattilaiset tarvitsevat, jotta asiakas- ja potilaslähtöisessä työssä ei synny
kustannuksia aiheuttavia työtehtävien päällekkäisyyksiä tai hoito- ja palveluaukkoja. Sote-ammattilaisten osaamisen
näkökulmasta uudistuksen kriittisiä lähtökohtia ovat nykyinen hoito- ja palvelujärjestelmän ammatti- ja
asiantuntijalähtöisyys sekä se, että Suomessa sote-työssä on suuri alueellinen vaihtelu sosiaali- ja terveystarpeissa ja
työssä. Myös ennakoitu sote-työvoiman puute edellyttää osaamisen ja koulutuksen optimoitia parhaan mahdollisen
seosiaali- ja terveystuloksen tavoittamiseksi. Sote-ammattilaisilla on tulevaisuudessa oltava uudenlaista osaamista
asiakkaiden ja potilaiden osallisuudesta ja toisaalta työntekijyyden muutoksesta. Lisäksi osaamisen joustavuus
toimintaympäristöjen ja työnjaon muutoksissa, automatiikan ja robotiikan käytössä ja arvioinnissa ja työn ja sen tulosten
kohdentamisessa ja optimoinnissa ovat välttämättömiä tulevaisuuden sote-työntekijöillä. Tutkimushankkeen tuottaman
tiedon myötä rakentuu kuva suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ja koulutuksen
mahdollisuuksista löytää uusia ja radikaaleja ratkaisuja. Nämä luovat aiempaa paremmat puitteet parantaa hoidon ja
palvelun laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi ne synnyttävät pohjaa uusien, kansainvälisesti innovatiivisten
ratkaisujen löytämiseksi.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta