Hankkeen tiedot

NimiSotePeda24/7
Aloituspäivä1.4.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnna-Leena Ruotsalainen
KuvausSOTE-PEDA 24/7-hankkeessa kehitetään sote-alan korkeakoulutukseen tulevaisuuden digi-sote e-osaamisen määrittely ja luodaan kansalliselle korkeakouluverkostolle yhteisiä opintoja, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Hanke vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi SOTE-PEDA 24/7 -hankkeen tavoitteena on:

- Vahvistaa eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten monialaista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa sekä yhteiskehittämisessä.

- Luoda digitaalinen living lab oppimisympäristö joka toimii 24/7 -periaatteella hyödyntäen eAmk hankkeen luomia pohjaratkaisuja, Kanta-palveluissa olevaa verkkokoulua sekä avoimia virtuaaliympäristöjä. Näin mahdollistetaan yhteisten monialaisten opintojaksojen tuottaminen joustavalla nano-oppimisen mallilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, huomioiden osallistujien osaamistasot niin, että he saavuttavat oman EQF-tasonsa mukaista oppimista.

- Tuottaa helposti käytäntöön sovellettavia pedagogisia malleja ja sisältöjä monialaisen digi-sote-osaamisen vahvistamiseksi nano-oppimisen ideologian mukaisesti.

- Muodostaa tulosten levittämiseksi ja juurruttamiseksi tutor-opettajien verkostoja.

- Määritellä sote-digi-osaaminen ja digitalisoituvan sote-järjestelmän johtamis- ja kehittämisosaaminen perustuen olemassa oleviin määritelmiin sekä peilaten asiantuntijoiden tulevaisuuden visioihin, ja käydä tarvittavia neuvotteluja korkeakoulujen eri koulutuksien opetussuunnitelmista vastaavien asiantuntijoiden kanssa, jotta SOTE-PEDA 24/7:ssä tuotetut osaamiskuvaukset vaikuttavat eri alojen opetussuunnitelmiin.

- Luoda sote-digi ja sote-digi -palvelujen johtamis- ja kehittämisosaamisen osaamismerkkijärjestelmä niin opiskelijoille, opettajille, kuin työelämän edustajille yhteistyössä tarvittavien toimijoiden kanssa hyödyntäen eAmk:n tuottaman ja jo aikaisemmin olemassa olevien osaamismerkkijärjestelmien ominaisuuksia.

- Luoda monialaisen oppimisen ja kehittämisen yhteisö, joka on aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tällä vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien työelämä- ja yrittäjävalmiuksia esimerkiksi nopeiden kokeilujen avulla huomioiden kansalaisten saaman palveluneuvonnan ja -ohjauksen merkitys ja palveluprosessien muuttuminen sekä digitaalisen transformaation muovaamat uudenlaiset eettiset toimintamallit sote-ekosysteemeissä.
KehittämistarveSOTE-PEDA 24/7 -hankkeen tarkoituksena on lisätä Sote -palvelurakenneuudistuksessa ja muutoksessa tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen ekosysteemin käyttämis-, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaisia oppimista tukevia ympäristöjä. SOTE-PEDA 24/7 tuottaa osaamisen määrittelyä ja opintosisältöjä, pedagogisia ratkaisuja sekä oppimisympäristöjä, jotka vastaavat tulevaisuuden Soten osaamistarpeita sekä takaavat opiskelijoille sujuvat digitaaliset ympärivuotiset oppimispolut. Hankkeessa vahvistetaan opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien digi-sote-osaamista, kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, ohjausta ja näihin liittyvää osaamista sekä kehitetään uusia yhteistyömuotoja koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan kesken, korkeakoulujen välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti (mm. living lab -oppimisympäristöt, yhteiskehittäminen, avoimet digi-oppimisympäristöt, nano-oppimiskokonaisuudet, osaamismerkit). Hanke uudistaa korkeakoulujen toimintatapoja, lisää ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia sekä vahvistaa monialaisen yhteistyön avulla opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia. Hanke rakentaa kehittämisyhteisöjä, jotka mahdollistavat uusien Sote-alueiden ja alueellisten ammattikorkeakoulujen laadukasta opetus- ja TKI-yhteistyötä. Tavoitteena on tulevien Sote-ekosysteemien vahvistaminen kehittämisyhteisöjen, yhteiskehittämisen ja nopeiden kokeilujen avulla.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö