Hankkeen tiedot

NimiSosiaali- ja terveydenhuollon virtuaaliset oppimisympäristöt
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä30.6.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Kotimaa
KuvausI. Kehittää ja pilotoida sosiaali- ja terveydenhuollon virtuaalisia oppimisympäristöjä työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtymisen, työhönopastuksen ja oppimisen sekä rekrytoinnin tueksi.
II. Parantaa opiskelijoiden ja työntekijöiden tietotaitoa.
III. Tuottaa lisää tietoa osana rekrytointiprosessia päätöksenteon tueksi.
IV. Kasvattaa alueella toimivien yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä
KehittämistarveSosiaali- ja terveydenhuoltoala on suurien muutosten keskellä. Työhön etsitään tehokkuutta, työtapoja uudistetaan ja pyritään hyödyntämään teknologiaa. Työntekijöiden tulee oppia paljon uutta tietoa, käyttämään uusia laitteita ja huomioimaan näiden lisäksi mm. asiakas/potilasturvallisuuden. Toimintojen tehostaminen on johtanut siihen, että työntekijöiden liikkuvuus yksiköiden välillä on kasvanut. Tehokkuus tuo myös aikapaineen niin työntekijöille kuin organisaatioille siitä, kuinka toteuttaa riittävää perehdytystä ja työhönopastusta työtehtävien turvallisesti suorittamiseen. Työtehtävät voivat muuttua työvuoron alussa: työntekijän käyttämät laitteet, työtehtävän suoritus ympäristö tai asiakkaan/potilaan tarpeet ovat sellaisia, joihin työntekijän osaaminen ei ole riittävää. Nämä epäkohdat luovat työntekijälle hallitsemattomuuden tunteen, joka on stressaavaa.

Samalla ammatillinen koulutus elää muutosta. Työelämän ja ammatillisen opetuksen rajaa tulisi pienentää. Opiskelu muuttuu sähköisempään muotoon ja työelämän harjoittelujaksoja on vaikeampi saada. Opintojen tulisi antaa valmiudet toimia mahdollisimman hyvin työelämässä valmistumisen jälkeen, tässä olisi kehitettävää. Työvoiman rekrytointi vaikeutuu jatkuvasti ja tällä hetkellä on olemassa muutamia osaajaryhmiä, kuten esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijoita, joita on vaikea löytää.
Tarve työelämän ja ammatillisten opintojen yhteistyöhön on valtakunnallinen. Työelämän ammatilliset tarpeet muuttuvat ja samalla se asettaa ammatillisen koulutuksen haasteisiin. Tähän tarpeeseen SoTeVi-hankkeessa pyritään vastaamaan mukana olevien yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toimesta.
ToimenpiteetTyöpaketissa 1 (vaatimusmäärittelyt) kartoitetaan ne kohderyhmät (esim. leikkaussali, ambulanssi), joissa on selkeä tarve virtuaaliselle oppimisympäristölle ja määritetään sisältövaatimukset. Lisäksi kartoitetaan simulaatiokohteita, joissa voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuutta tukemaan henkilöstön osaamisen ylläpitoa sekä kouluttamaan tulevaa henkilöstöä esimerkiksi laitteiston käytössä.

Työpaketissa 2 (virtuaaliset oppimisympäristöt) kuvataan ja kehitetään virtuaaliset oppimisympäristöt. Ympäristöjen kehityksessä hyödynnetään alan ammattilaisten osaamista. Kaikkien toteuttavien virtuaalisten oppimisympäristöjen on toimittava Moodle-ympäristössä, jolloin tarvittaessa koulutetun henkilöstön osaamista voidaan seurata sekä edistää.

Työpaketissa 3 (toimintamallit) koostetaan toimintamalli virtuaalisten oppimisympäristöjen päivittämiselle ja hyödyntämiselle sekä lisätään henkilökunnan tietoisuutta olemassa olevista ratkaisuista. Toimintamallissa huomioidaan myös virtuaalisen oppimisympäristön helppo käytettävyys, kuten esimerkiksi QR-koodia voidaan hyödyntää laitekohtaisen opastuksen hakemisessa.

Työpaketti 4 (kaupallistamismahdollisuudet) kulkee muiden työpakettien rinnalla kartoittaen nopeissa kokeiluissa ja kehitystyössä syntyvien innovaatioiden mahdollisuuksia ja niiden kaupallistamista, jolloin myös uusien materiaalien luominen ja päivittäminen helpottuvat.

Työpaketti 5 (johto ja viestintä) sisältää projektin johtamiseen ja koordinoimiseen liittyviä tehtäviä kuten raportoinnin, hankekokousten järjestämisen sekä projektin sopimusten hallinnoinnin sekä hankkeeseen liittyvän digitaalisen viestinnän. Digitaalisen viestinnän kautta tuodaan esille projektin edistymistä ja tuloksia paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Projektille perustetaan omat sosiaalisen median kanavat, joita hyödynnetään palveluiden ja yrityksien markkinointiympäristönä, tapahtumien tiedotuskanavana sekä tietolähteenä.
TuloksetSoTeVi-hankkeessa tuotettavien virtuaalisten oppimisympäristöjen on tarkoitus mahdollistaa perehtyminen tai työhönopastus aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Virtuaalinen oppimisympäristö sisältää niin perustyöhön niin kuin laiteperehtymiseen liittyvät materiaalit, kuten kuvauksia eri työvaiheista sekä kertaavaa materiaalia alan ammattilaisille. Samaa virtuaalista oppimisympäristöä täydennettynä eritasoisilla oppimista tukevilla osioilla voidaan käyttää ammatillisissa opinnoissa osana opiskelua. Tällä tavoin opiskelijat voisivat tutustua aitoihin työelämän ympäristöihin jo opintojen aikana, jolloin harjoittelujaksoja voisi mahdollisesti lyhentää ja jakson aikana voisi keskittyä enemmän varsinaiseen työhön. Opiskelijoilla olisi myös mahdollista tutustua virtuaalisesti useaan aitoon ympäristöön ja sen työympäristön perehdyttäviin asioihin, vaikka ei olisi menossakaan harjoitteluun. Näin uusilla ammattilaisilla olisi laajempi näkemys työelämästä ja sen tarpeista. Tämä mahdollistaisi myös ns. hiljaisen tiedon siirtymisen uusille ammattilaisille. Tuotettavia virtuaalisia ympäristöjä voidaan hyödyntää osana rekrytointiprosessia, jolloin työnantaja pääsee näkemään, miten työnhakija toimii erilaisissa työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Tätä tietoa työnantaja voi hyödyntää päätöksenteon tukena.
KumppanitProjektin kohderyhmänä ovat hoitoalan työnantajat, työntekijät ja opiskelija.
Välillisiä kohderyhmiä ovat työnhakijat, opiskelijat sekä jo töissä oleva henkilökunta.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020