Hankkeen tiedot

NimiAsiakaslähtöinen tuotteen tekninen määrittely
Aloituspäivä1.2.2018
Lopetuspäivä29.2.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää teknologiateollisuuden tarpeisiin soveltuva uusi tuotekehityksen menetelmä ja työkalu, jolla voidaan nopeuttaa tuotekehitysprosessia asiakkaan ja toimitusketjun tarpeet optimaalisesti huomioiden.

Tavoitteena on selvittää aluksi kirjallisuustutkimuksena asiakastarpeen kartoittamiseen tarkoitetut olemassa olevat menetelmät ja työkalut keskittyen AHP- ja QFD-menetelmiin. Seuraavassa on listattu AHP-menetelmään liittyvät tutkimuskysymykset:
1. AHP-tekniikka
-Mikä on sopiva määrä asiakastarpeita kerrallaan arvioitavaksi?
-Miten määritetään tarpeiden tasot siten että ne ovat vertailtavissa keskenään (tuoteperhe, moduuli, tuote)
-Miten määritetään tarpeet niin, että ne ovat niin uniikkeja, etteivät "syö" toisen ominaisuuden painotusta
-Onko AHP:n hyödyntäminen keino yksinkertaistaa QFD:n käyttöä siinä määrin, että sen käyttö voisi yleistyä yrityksissä
-Voiko AHP:n lopputuloksena saatua prioriteettilukua käyttää sellaisenaan QFD:n painotuksena

2. Asiakkaan ääni
-Missä vaiheessa asiakas osallistetaan
-Tehdäänkö kysely eri asiakassegmenteille vai vain yhdelle kerrallaan
-Onko AHP-QFD-menetelmän käytössä vaarana, että tuotettu kompromissi ei olekaan kiinnostava asiakkaan näkökulmasta.

3. AHP:n vaikutus motivaatioon, sitoutumiseen ja tiimiytymiseen
-Mikä on oikea kokoonpano toteuttaa AHP-pisteytys eri tuotetasot huomioiden.
-Mikä vaikutus AHP:n käytöllä on tiimin päätöksentekoprosessiin ja yhteisen näkemyksen muodostamiseen.

Tutkimuksen perusteella a) kehitetään pohjoissavolaisen teknologiateollisuuden tarpeisiin soveltuva työkalu ja menettelytavat asiakastarpeiden analysoimiseksi asiakkaan, yrityksen ja toimitusketjun näkökulmasta, b) julkaistaan tieteelliset artikkelit c) laaditaan työkalun käyttöopas sekä d) lanseerataan hankkeessa kehitetty menetelmä ja työkalu alueen yrityksille. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää Savonian Konetekniikan insinöörikoulutuksen tuotekehityksen opetusta.

Lopullisena tavoitteena on tuottaa yritysten käyttöön menetelmä ja työkalu tuotekehitysprosessin tehostamiseksi ja sen laadun parantamiseksi. Kehitetyn menetelmän ja työkalun avulla yritysten on mahdollista huomioida eri toimintojen ja osastojen tarpeet mm. valmistettavuuden näkökulmasta sekä osallistaa asiakas tuotekehitysprosessiin tuotteen määrittelyvaiheessa. Tämän tuloksena kehitetty tuote vastaa asiakkaiden tarpeisiin samalla kun sen tuotantokustannukset alenevat.
KehittämistarveTuotteen ja palvelun soveltuvuus asiakkaalle, valmistuskustannusten hallinta koko toimitusketjussa sekä TimeToMarket ovat ratkaisevia tekijöitä teollisuusyritysten liiketoiminnassa. Tuotekehitysvaiheessa tehdään ratkaisevat valinnat, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen ja myös jatkossa asiakassuhteen pysyvyyteen. Ilman riittävää ymmärrystä asiakkaan oikeista, myös piilevistä, tarpeista voidaan tuotteeseen tehdä täysin tarpeettomia ominaisuuksia, jotka lisäävät kustannuksia ja kasvattavat tarpeettomasti tuotteen hintaa. Ilman riittävän syvällistä asiakastuntemusta tuotteesta voi jäädä pois merkittävää kilpailuetua kasvattavia ominaisuuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää työkalu ja menetelmä, jonka avulla yritykset pystyvät nopeaan tuotekehitykseen asiakkaan ja toimitusketjun tarpeet huomioiden.

Hankkeen toimenpiteet alkavat kirjallisuustutkimuksella, jossa selvitetään asiakastarpeen kartoittamiseen tarkoitetut olemassa olevat menetelmät ja työkalut keskittyen etenkin analyyttiseen hierarkiaprosessiin ja (AHP) ja QFD:hen (Quality Function Deployment) erikseen ja yhdessä. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan teknologiateollisuuden tarpeisiin soveltuva työkalu ja menettelytavat asiakastarpeiden analysoimiseksi ja muuntamiseksi tekniseksi spesifikaatioksi asiakkaan, yrityksen ja toimitusketjun näkökulmasta.

Tapaustutkimusvaiheessa arvioidaan kehitetyn menetelmän ja työkalun vaikutusta tuotekehitysprosessiin. Hankkeessa kehitetty menetelmän ja työkalu sovellusohjeineen lanseerataan alueen yrityksille mm. TG2.0-hankkeen kenttätoimintaa hyödyntäen.
ToimenpiteetHankkeen toteutus alkaa kirjallisuustutkimuksena tehtävällä selvityksellä pohjoissavolaisen teknologiateollisuuden tarpeisiin soveltuvista asiakaslähtöisistä tuotekehityksen menetelmistä. Kirjallisuustutkimus keskittyy etenkin AHP- ja QFD-työkalujen soveltuvuuden tutkimiseen erikseen ja yhdessä tavoitteena ratkaista kappaleessa 5.2 esitetyt tutkimuskysymykset niin, että sen pohjalta voidaan kehittää uusi toimintamalli ja työkalu.

Tuotekehityksen työkalu (sovellus) toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) AHP-menetelmän teoreettisen/matemaattisen mallin määrittely, 2) sovelluksen määrittely ja 3) sovelluksen koodaus ja testaus. Tapaustutkimusvaiheessa arvioidaan työkalun ja toimintamallin vaikutus tuotekehitysprosessin tehokkuuteen ja laatuun sekä henkilöstön motivaatioon. Hankkeessa on varauduttu ulkomaanmatkan toteuttamiseen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi uuden tiedon hankinnan näkökulmasta. Tällöin kohteena on joko kv-messu tai -yliopisto, jossa uusinta tietoa on saatavissa. Lopuksi laaditaan uuden menetelmän ja työkalun soveltamisohje yleisen hyödynnettävyyden tukemiseksi yrityksissä ja koulutuksessa. Kehitetty menetelmä ja työkalu lanseerataan alueen yrityksille työpajatoimintana ja TG2.0-hankkeen kenttätyötä hyödyntäen. Toteutusten eri vaiheissa tuotetaan 2-3 tieteellistä julkaisua.
TuloksetKehitettävän menetelmän ja työkalun ansiosta yritykset voivat nopeuttaa tuotekehitysprosessia sekä parantaa tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja valmistamiseen liittyvää kustannustehokkuutta koko toimitusketjussa mikä johtaa liikevaihdon ja katteen kasvuun.

Kirjallisuustutkimuksen tuloksena hallitaan syvällisesti uusia tuotekehitysprosessin alkupään menetelmiä esimerkkinä analyyttinen hierarkiaprosessi. Menetelmän ja työkalun suunnittelu- ja toteutusvaiheen lopputuloksena saadaan yritysten käyttöön soveltuva työkalu, jonka avulla asiakkaan määrittämät ominaisuudet voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen teknistä määrittelyä varten.

Menetelmän ja työkalun suunnittelu-vaiheen tuloksena tunnistetaan, miten asiakastarpeet tulee järjestellä ja määritellä siten, että voidaan tuottaa tuoteperhe-, moduuli- ja tuotetason tekniset määrittelyt. Tähän liittyen tutkitaan a) missä vaiheessa asiakas tulee osallistaa tuotekehitykseen, b) miten asiakassegmentit tulee valita kehitetyn menetelmän kannalta ja c) mikä on soveltuva ryhmän kokoonpano eritasoisten ominaisuuksien priorisoimiseksi ennen teknistä määrittelyä. Menetelmäkehityksen tuloksena saadaan ominaisuuksien painotusten määrittelymalli, jota hyödyntäen on mahdollista järjestää tuoteominaisuudet optimaaliseen tärkeysjärjestykseen teknistä määrittelyä varten.

Tapaustutkimuksen tuloksena saadaan tietoa kehitetyn malliin ja työkalun vaikutuksista tuotekehityksen tehokkuuteen ja laatuun sekä siihen mikä vaikutus henkilöstön vaikuttamismahdollisuuden lisääntymisellä on työmotivaatioon.

TG2.0-hankkeen kenttätyön ja hankkeessa tehtävän työpajatoiminnan myötä uusi menetelmä saadaan laajasti hyödynnettyä alueen yrityksissä.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020