Hankkeen tiedot

NimiS6 - Avoin Kampus
Aloituspäivä17.5.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivuthttp://www.savilahti.com/avoin-kampus
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPasi Haataja
Kuvaus1. Selvittää ja suunnitella Savilahden oppilaitoskampukselle moderneja tilaratkaisuja, jotka edistävät Savilahden kehittymistä avoimeksi, vetovoimaiseksi ja vaikuttavaksi innovaatioympäristöksi.

2. Suunnitella ainutlaatuinen tulevaisuuden oppimis- ja tki-ympäristö, jonka toiminnalliset ja tilalliset ratkaisut tukevat tulevaisuuden korkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen rakenteita, tukevat toimijoiden välistä yhteistyötä sekä antavat mahdollisuuden toimintojen kehittämiselle tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Työelämäläheisen koulutuksen edistäminen kampusratkaisuilla parantaa oleellisesti kampuksen oppilaitosten kykyä tuottaa ammattitaitoista työvoimaa.

3. Suunnitella keinot, miten tilojen ja rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan edistää ekologisesti kestäviä (mm. energia- ja materiaalitehokkaita, puurakentaminen) ratkaisuja ja terveellistä sisäilmaa. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuudet hyödyntää esim. Joutsenmerkin (pohjoismainen ympäristömerkki) kriteereitä rakennusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

4. Selvittää yritysten kokemat kampukseen liittyvät vetovoimatekijät ja huomioida ne kampuksen suunnittelussa. Vahvistaa alueen houkuttelevuutta yritys- ja tutkimuslaitoskeskittymänä sekä tiivistää Savilahden osaamiskeskittymän toimijoiden ja työ- ja elinkeinoelämän verkottumista opetuksessa sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalveluissa.

5. Tiivistää strategista korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyössä erityisesti Itä-Suomen yliopiston sekä alueen tutkimuslaitosten kanssa.

6. Vahvistaa korkeakoulujen ja oppilaitosten vetovoimaisuutta sekä kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Nostaa Kuopion profiilia korkean osaamisen ja koulutuksen kaupunkina.

7. Suunnitella tilaratkaisuja, joilla kampuksen kansainvälisten opiskelijoiden toiminta saadaan hyödynnettyä nykyistä paremmin opiskelijoiden ja yritysten aktivoimisessa.
KehittämistarveSavonia-ammattikorkeakoulu oy ja Savon koulutuskuntayhtymä tekevät vuoden 2017 aikana tilaratkaisut, joissa puhutaan noin 40 000 m2 uusista Savilahteen sijoittuvista tilatarpeesta vuoteen 2020 mennessä. Investointina kokonaisuus on 70-80 milj euroa. Nämä tilaratkaisut käynnistävät Savilahden kehittymisen uudeksi ja ainutlaatuiseksi innovaatio- ja yrityskeskittymäksi.

Hankkeella pyritään varmistamaan, että kampuksen tilaratkaisut tukevat vaikuttavaa alueellista yhteistyötä. Vaikuttavuuden luomisessa keskeistä on eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Koulutustoiminta kehittyy elinkeinoelämän antaman ohjauksen ja palautteen perusteella. Tieteellisellä tutkimuksella synnytetty uusi tieto siirtyy sovellettavaksi. Kehitetyt ratkaisut ja sovellukset päätyvät todennäköisemmin kaupallistettaviksi. Savilahden kolmen koulutusasteen, tutkimuslaitosverkoston ja yritysten muodostama kampus tavoittelee ainutlaatuista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämistä Pohjois-Savon alueelle. Ketju akateemisen perustutkimuksesta yhteiskuntaa ja sen elinkeinotoimintaa rikastuttaviksi innovaatioiksi on pitkä ja vaatii toteutuakseen lukuisia toimijoita. Savilahden kehittyminen tuo tämän ketjun keskeisiä toimijoita tiiviimmin samalle alueelle ja luo edellytyksiä tulokselliseen yhteistyöhön.
ToimenpiteetHankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden tila- ja toimintaratkaisuja, joilla voidaan edistää uusien oppimista sekä TKI-toimintaa tukevien toimintamallien käyttöönottoa. Hanke tukee Savilahden oppimis- ja TKI-ympäristöjen suunnittelua ja siten tarjoaa mahdollisuuden ottaa suunnitteluun mukaan eri koulutusasteiden opettajia, TKI-asiantuntijoita ja opiskelijoita. Eri sisältöteemoja selvitetään eri sidosryhmien kanssa mm. keskustelutilaisuuksissa, työpajoissa ja verkkoaivoriihissä. Opiskelijat ovat hankkeessa aktiivisia toimijoita, jotka kytketään hankkeeseen ideoimaan ja suunnittelemaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Samalla hanke mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen suunnittelijoiden kiinnittymisen hankkeen suunnittelun tueksi. Parhaita käytäntöjä selvitetään myös benchmarkingkäynneillä kansallisiin ja kansainvälisiin oppilaitoskohteisiin.

Oppimis- ja tki-ympäristöjen suunnittelu keskittyy etenkin seuraaviin sisältöteemoihin:
- Monimuotoiset modernit ja muuntautuvat oppimisympäristöt
- Koulutus- ja tutkimusyhteisön yhteiskäyttöiset ja yrityksille houkuttelevat TKI-ympäristöt
- Y&I-toimintaa tukevat tilat- OpenHub- opiskelijoille-asiantuntijoille-työelämälle
- Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja taitoisuuden yhteiskäyttötilat
- Vaikuttavaa oppimista ja TKI-työtä tukevat tekniikan ja muotoilun oppimis- ja tki-tilat
TuloksetTämä hankkeen kautta tavoitellaan oppilaitosten merkittävää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamista
kampussuunnittelun kautta. Hanke tuottaa perusteet tilaratkaisuille, jotka lisäävät verkostoitunutta toimintaa ja työelämäläheistä koulutusta. Kampusympäristö ja sen tiivis yhteistyöverkosto mahdollistaa ja tukee työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020