Hankkeen tiedot

NimiYhteisöllisen toiminnan kehittäminen tehostettua läsnäoloa vaativissa tilanteissa
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä28.2.2014
www-sivuthttp://viekku.wordpress.com/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnna-Leena Ruotsalainen
KuvausProjektin päätavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien ja opiskelijoiden sekä alalla työskentelevän henkilöstön vuorovaikutuksellisia keinoja ja valmiuksia toimia tehostettua läsnäoloa vaativissa tilanteissa.

Projektin välittömät tavoitteet ovat:

1.Koota eri toimintaympäristöissä jo toteutuvista toimintatavoista ja hyvistä käytänteistä yhteisöllinen toimintatapa tehostettua läsnäoloa vaativiin tilanteisiin sosiaali- ja terveysalalla

2.Kehittää ja pilotoida kehitetyn toimintatavan toteutumista edistäviä koulutusmoduuleja alan opiskelijoille ja työssä olevalle henkilöstölle eri toimintaympäristöihin

3.Tuottaa koulutukseen liittyvä oppimateriaali
KehittämistarveViime vuosien yhteiskunnalliset muutokset kuten ikärakenne, lasten/nuorten pahoinvointi ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokset ovat nostaneet esiin tarpeen kehittää työntekijöiden vuorovaikutustaitoja.

Suomessa ihmisiä rajoitetaan vastentahtoisesti muuta Eurooppaa enemmän. On todettu, että Itä-Suomessa turvaudutaan pakkokeinoihin muuta maata herkemmin. Maan eri osien poikkeavat käytännöt huolestuttavat terveydenhuollon ammattilaisia. Myös Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa yhdenmukaistaa kirjavaa hoitokäytäntöä lain avulla.

Esimerkiksi kokemustutkijat ovat keränneet osana kansainvälistä ITHACA-hanketta (Institutional Treatment, Human Rights and CareAssessment - Laitoshoito, ihmisoikeudet ja hoidon arviointi) kolme hyvää käytäntöä, joista tehostettu läsnäolo eli vierihoito oli nostettu yhdeksi hyväksi käytänteeksi. Vierihoidossa keskeinen elementti on aito läsnäolo ja tehostettu vuorovaikutus. Läsnäolon tulee olla aktiivista ja tavoitteellista asiakkaan tarpeet huomioiden.

Vaikka sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa korostuu vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen, se ei kuitenkaan edellä mainitut haasteet/seikat huomioon ottaen enää sellaisenaan riitä ratkaisemaan niitä ongelmia, joita henkilöstö työssään tänä päivänä kohtaa. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön on saatava valmiudet systemaattisen ja yhteisöllisen vierihoidon toteuttamiseen, jonka avulla voidaan hallita erilaisia, tehostettua läsnäoloa vaativia asiakastilanteita eri toimintaympäristöissä.
ToimenpiteetProjektin toimenpiteenä

1. Kartoitetaan olemassa olevia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja tehostetun läsnäolon muodoista (esim. vierihoito, jarruhoito, tehohoito, tehostettu hoito, vieriopetus jne.) ja vuorovaikutuksen keinoista eri toimintaympäristöissä ja eri tilanteissa. Kartoitukset tehdään projektissa mukana olevissa organisaatioissa (= pilottiorganisaatiot). Kartoituksen tekemiseen osallistuvat oppilaitoksesta opettaja ja opiskelija sekä organisaation edustaja. Menetelminä käytetään haastattelua ja havainnointia.

2. Kootaan ja yhdistetään kartoituksen ja projektiryhmän asiantuntijuuden pohjalta tehostettua läsnäoloa vaativien tilanteiden toimintatavat yhteneväiseksi toimintamalliksi eri toimintaympäristöittäin.

3. Laaditaan koulutusmoduulien sisältö, harjoitukset ja oppimateriaali.

4. Pilotoidaan kehitetty toimintatapa ja koulutus pilottiorganisaatioiden henkilökunnalle. Pilotoinnista saadun palautteen pohjalta kehitetään toimintatapa ja siihen liittyvä koulutus lopulliseen muotoon.
TuloksetProjekti tuottaa yhteisöllisiä hyviin käytänteisiin perustuvia toimintatapoja tehostettua läsnäoloa vaativiin tilanteisiin eri sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin. Näihin toimintamalleihin liittyen projektissa laaditaan koulutusmoduulit ja niiden sisällöt, harjoitukset ja oppimateriaalit.
KumppanitProjektin kohderyhmän muodostavat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden pilotointiin osallistuvat työntekijät, Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat/opiskelijat ja Savon ammatti- ja aikuisopisto terveysalan opettajat/opiskelijat. Opiskelijat ovat mukana kartoitusvaiheessa sekä hyviin käytäntöihin perustuvan toimintatavan rakentamisessa.

Projekti tekee työelämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä kehittäen samalla alueellista osaamista ja tieto-taitoa. Projekti luo mallin, jossa kehitetään ja ylläpidetään työelämän osaamista. Toimintatapa tukee yksilön ammatillista kasvua ja samalla oppilaitosten osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät.

Lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savossa sijaitsevien erilaisten palveluorganisaatioiden henkilöstö, asiakkaat ja omaiset sekä omaishoitajina työskentelevät henkilöt.

Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikkö on hankkeen hallinnoija. Projektissa mukana ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Kuopion Yliopistollinen sairaala, Kuopion Kaupunki, perusturvan palvelualue ja Mäntykankaan Oppimis- ja ohjauskeskus, Mäntykankaan koulu.
RahoittajaESR Flat rate