Hankkeen tiedot

NimiLed-UV-teknologiaan ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyyn perustuvien menetelmien
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöIlpo Nuutinen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää Led-UV -teknologian ja peroksidikemikaalien sekä otsonin yhteiskäsittelyn yleistymistä veden desinfiointiin vesihuolotoalalle (juomavesi ja jätevesisovellukset), uima-allasvesien desinfiointiin, sekä ballasti- eli painolastivesien käsittelyyn. Hankkeen aikana testataan ja todennetaan Led-UV-teknologian ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyn vaikutuksia veden desinfiointiin käyttäen tutkittavina vesijakeina tavallista
juomavettä, jätevettä, uima-allasvettä, sekä laivojen ballisti- eli painolastivettä. Desinfioinnin vaikutusta seurataan analysoimalla käsiteltävistä vesistä ns. indikaattorimikrobeja (mm. E.Coli) ja erityisesti niiden vähenemistä käsittelyn seurauksena. Lopputuloksena saadaan määritettyä optimaaliset käyttöparametrit Led-UV -teknologian ja peroksidin, sekä otsonin yhdistelmäkäsittelylle siten, että käsittelyn energiankulutus saadaan minimoitua kuitenkin saavuttaen riittävän tehokas desinfioiva vaikutus käsiteltävään veteen.
KehittämistarveSuomessa esiintyy joka vuosi 3 - 10 vesiepidemiaa (Miettinen ym. 2001), joiden lisäksi tietoon tulee 20 - 30 juomaveden likaantumistapausta vuosittain. Kaiken kaikkiaan vuosien 1998-2015 aikana on Suomessa raportoitu 89 vesiepidemiaa, joissa on sairastunut yhteensä yli 29 000 ihmistä. Maailmanlaajuisesti kyse on vielä huomattavasti suuremmasta ongelmasta. Valtaosa vesiepidemioista/kontaminaatiotilanteista johtuu siitä, että likavesiä läpäisee vedenpuhdistusprosessit (pohjavesilaitokset – maaperä, pintavesilaitokset – saostus) päätyen juomaveteen. Näin viimeiseksi keinoksi vesiturvallisuuden takaamiseksi jää veden riittävän tehokas desinfiointi.

Yhdyskuntien jätevesijärjestelmät puolestaan kokoavat yhteen kaikki ne suolistomikrobit, joita alueen väestön kunakin ajanhetkenä on. Jätevesien hygienisointivaateita puoltava näkökulma on se, että jätevesien sisältämät suolistomikrobit voivat aiheuttaa terveysriskejä pintavesien virkistyskäytölle (uimavedet ja muu veden virkistyskäyttö) sekä raakaveden käytölle esim. juomaveden tuotantoon. Jätevesi sisältää orgaanisen aineksen lisäksi myös kemiallisia haitta-aineita, kuten erilaisia torjunta- ja lääkeaineita (Méndez-Arriaga ym., 2010, Oliveira ym., 2012), pesuaineita, sekä erilaisia aineita, jotka ovat peräisin teollisuudesta (Pérez ym., 2002). Osa näistä aineista voi olla ihmiselle vaarallisia jo pieninä pitoisuuksina. Merkittävimmät haittavaikutukset liittyvät kuitenkin kemikaalien ekotoksikologiaan. Nykyiset jätevesien puhdistusmenetelmät ovat riittämättömiä näiden aineiden poistamiseen jätevedestä, sen vuoksi uudenlaisia desinfiointimenetelmiä tarvitaan myös jätevesien jälkikäsittelyyn.

Viimeisin Led-UV -teknologia yhdistettynä peroksidikemikaalien käyttöön sekä otsonointiin tarjoaa merkittäviä etuja sekä juomaveden että jätevesien ja ballastivesien desinfiointiin. Lisäksi teknologiaa on mahdollista soveltaa mm. uimaallasvesien hygieniatason varmistamiseen. Led-UV -teknologia tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa desinfiointia hyvin matalaenergisillä ratkaisuilla, josta on merkittävä etu erityisesti hajautetuissa ratkaisuissa, kuten kehitysmaissa ja valtamerilaivoilla, sekä uima-allasvesien ylläpitodesinfioinnissa. Vastaavasti peroksidikemikaalien yhtäaikainen käyttö yhdessä UV-säteilyn kanssa nostaa desinfioinnin vaikutuksen tehoa merkittävästi varmistaen sen, että myös haastavissa olosuhteissa saavutetaan vesiturvallisuuden kannalta haluttu lopputulos. Yhdistelmäkäsittely edellyttää kuitenkin kemikaaliannostelun ja UV-säteilyn energiatasojoen optimointia sekä yhdistelmäkäsittelyn toimivuuden puolueetonta todentamista ennen tämän uuden yhdistelmäkäsittelyn markkinoille menoa ja oikeanlaista kohdentamista eri käyttökohteisiin.
ToimenpiteetHankkeen aikana testataan ja todennetaan Led-UV-teknologian, peroksidikemikaalien, sekä otsonin yhteiskäsittelyn vaikutuksia veden desinfiointiin käyttäen tutkittavina vesijakeina tavallista juomavettä, jätevettä, sekä laivojen ballistieli painolastivettä.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020