Hankkeen tiedot

NimiToteemi/OKM/Haaga-Helia
Aloituspäivä1.4.2017
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivuthttp://www.amktoteemi.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Kopeli
KuvausToteemi-hankkeen Savonian osahanke ToDo - työelämäläheistä oppimista tukeva digitaalinen ohjaus

Osatoteutuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää rakenteellisia ratkaisuja, joiden avulla opiskeluhyvinvointia edistävät toimenpiteet ja rakenteet voidaan fasilitoida amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työelämäläheiselle opintopolulle.

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa suosituksia, ohjeistuksia ja korkeakouluissa käyttöönotettavia malleja opiskelijan kokonaisvaltaisen ohjauksen toteuttamiseksi. Näillä tuetaan joustavien opintopolkujen kehittämistä ja mahdollistamista, edistetään opiskeluhyvinvointia ja saavutettavuutta huomioimalla eri lähtökohdista tulevien oppijoiden tarpeet. Osahankkeen tavoitteena on myös lisätä korkeakoulujen henkilöstön osaamista erityisesti opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen liittyen (esim. työelämäläheisen opetuksen Open Badge). Samalla luodaan pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen moninaisissa työelämäläheisissä oppimisympäristöissä. Tavoitteena on edelleen tunnistaa ja luoda menettelyjä digitaalisten ympäristöjen ja ohjausvälineiden laajalle lisäarvoa luovalle soveltamiselle.

Osatoteutuksella on viisi tavoitetta:

1. Lisätä korkeakoulujen henkilöstön osaamista erityisesti opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja opiskeluhyvinvoinnin tulemiseen liittyen
2. Analysoida ja kehittää rakenteellisia ratkaisuja, joiden avulla opiskeluhyvinvointia edistävät toimenpiteet ja rakenteet voidaan fasilitoida amk-tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työelämäläheiselle opintopolulle.
3. Luodaan toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen moninaisissa työelämäläheisissä oppimisympäristöissä.
4. tunnistaa ja luoda menettelyjä digitaalisten ympäristöjen ja ohjausvälineiden laajalle lisäarvoa luovalle soveltamiselle
5. luoda menettelyt ja mittarit opiskeluhyvinvointiin vaikuttavien osa-alueiden seuraamiselle ja kehittämiselle

Toteutustapa
Osahankkeen aloitusvaiheessa kartoitetaan eri ammattikorkeakouluissa käytössä olevia menetelmiä ja kerätään kansallisesti toimivia malleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen. Samalla arvioidaan käytössä ja tarjolla olevien digitaalisten ratkaisujen hyödynnettävyyttä osana työelämäläheistä opiskelua ja ohjausta. Kartoitusvaiheen jälkeen parhaat käytänteet ja havaitut kehittämismahdollisuudet yhdistetään työelämäläheistä korkeakouluoppimista tukevaksi ohjauskokonaisuudeksi, jonka vaikuttavuutta ja kattavuutta arvioidaan laajasti yhdessä opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Arviointivaiheen tulosten perusteella toteutetaan sisällölliset ja tekniset pilotoinnit huomioiden erilaiset järjestelmäintegraatiovaateet. Pilotteina toimivat Savonian konetekniikan tutkinto-ohjelman monimuotototeutus Iisalmessa ja suuhygienistin tutkinto-ohjelman työelämäläheinen satelliittitoteutus, joka toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen suunterveydenhuollon organisaatioiden ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Pilotoinneista kerätyn palautetiedon pohjalta laaditaan opiskelijoiden, työelämän ja korkeakoulujen hyödynnettäväksi suositukset ja ohjeet työelämäläheistä koulutusta tukevan kokonaisvaltaisen ohjauksen toteuttamisesta. Yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi hanke sisältää erilaisia koulutus- ja kehittämispäiviä.
KehittämistarveOpiskelijan kokema opiskeluhyvinvointi ja opiskelukyky koostuvat monesta eri osatekijästä. Kysymys on monimuotoisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, joka on lähtökohdiltaan opiskelijan omia voimavaroja vahvistavaa. Voidessaan hyvin opiskelija on opintojensa suhteen päämäärätietoisempi ja kokee opiskelun tarkoitukselliseksi. Työelämäläheisissä oppimisympäristöissä tulisikin edistää ja huomioida hyvinvointi osana kaikkea muuta ydintoimintaa; osana opetuksen ja oppimisen järjestelyjä, osana työskentely- ja toimintatapoja sekä osana opiskelijan kokonaisvaltaista ohjausta. Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen perustuvat moniammatilliseen yhteistyöhön. Toiminta on menestyksellistä vain, jos kaikki keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan.

Ammattikorkeakouluopetus ja -oppiminen ovat suuressa murroksessa. Oppimistapojen monimuotoistuminen, aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun lisääntyminen sekä oppimisen arviointitapojen muutos edellyttävät sekä koulutuksen toteuttajilta että opiskelijoilta aiempaa kokonaisvaltaisempaa prosessinhallintaa. Oppimistapahtumat ja ajankäyttö on suunniteltava siten, että tavoiteltu joustavuus ja on mahdollista saavuttaa. Tarve laadukkaalle opiskelijan kokonaisvaltaiselle ohjaukselle korostuu. Ohjausverkoston kattavuus (ml. vertaisohjaus ja työelämä) tukevat opiskelijan hyvinvointia ja mahdollistavat hyvien oppimistulosten ohella laadukkaan ympärivuotisen opiskelun, opintojen sujuvan etenemisen ja opiskelijan kiinnittymisen työmarkkinoille jo opintojen aikana tai välittömästi valmistumisen jälkeen. Kun opiskelija on hyvinvoiva opintojensa aikana, on hän sitä myös työelämään siirtyessään.

Digitaalisten oppimisympäristöjen moninaistumisen, uuden mahdollistavan tekniikan laajan implementoinnin sekä työelämäläheisen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen voimakkaan lisääntymisen myötä niin opiskelijoilta kuin opettajilta vaaditaan kokonaan uudenlaisia valmiuksia.

Usein opiskelijoilla on tarve edetä nopeammin tai tarve kytkeä opintojenaikainen työssäkäynti opintoja edistäväksi ja opiskelun mahdollistavaksi joustavaksi kokonaisuudeksi. Osatoteutuksen taustalla vaikuttaa tarve kehittää oppimisympäristöjä, ohjausta ja hyvinvointipalveluja siten, että joustava, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä työelämässä tapahtuva oppiminen on mahdollista.
ToimenpiteetOsahankkeen tulokset levitetään ja vakiinnutetaan osana päähankkeen tiedottamista sekä hyödyntämällä sosiaalista mediaa.
TuloksetOsahankkeen keskeisiä tuloksia ovat korkeakoulukentässä yhteisesti sovellettavat suositukset, ohjeistukset ja mallit työelämäläheisen ja digitaalisia oppimisympäristöjä laajasti hyödyntävän oppimisen tukemiseksi kokonaisvaltaisen ohjauksen avulla. Tällä edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, tuetaan opiskelun joustavuutta, ehkäistään opintojen keskeytyksiä, lyhennetään opiskeluaikoja ja parannetaan opiskelijoiden kiinnittymistä työmarkkinoihin jo opiskeluaikana tai välittömästi tämän jälkeen. Vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja tavoitteellisen opiskelun tukemiseen ja edistämiseen. Samalla lisätään korkeakoulujen henkilöstön osaamista työelämäläheiseen opiskeluun liittyvässä ohjauksessa.
KumppanitOsahanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Ammattikorkeakoulujen ohjaushenkilöstö (tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen)
Opiskelijat/opiskelijakunta Savotta (toimintamallien ja tulosten arviointi, palaute)
Alakohtaiset yritysedustajat neuvottelukuntien kautta (toimintamallien kehittäminen, arviointi)
Päijät-Hämeen suunterveydenhuollon organisaatiot
Ylä-Savon konealan yritykset, mm. Normet, Ponsse
Lahden ammattikorkeakoulu
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö