Hankkeen tiedot

NimiRuokaketjun koulutusvienti
Aloituspäivä1.1.2017
Lopetuspäivä31.1.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArdita Hoxha-Jahja
KuvausHankkeen päätavoitteena on käynnistää viiden ammattikorkeakoulun perustaman FLEN-verkoston (Food Learning
Export Network) toiminta sekä luoda verkostolle toimintamalli. Tavoitteena on myös tuottaa verkostolle työkalut ja
testata kokonaisuus käytännössä mahdollistamaan menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa yhteistyössä alan yritysten kanssa. FLEN-verkosto tulee toimimaan pilottina toimialavetoisille koulutusvientiverkostoille ja siten
lähestymään koulutusvientiä uudesta ja täsmällisesti fokusoidusta näkökulmasta.
FLEN-verkosto sitoutuu osaksi elintarvikevientiä sekä elintarvikealan kone- ja laitevientiä tarjoten niiden tueksi
suomalaisen vahvuudet koko ruokaketjussa kuten laadunhallinta, jäljitettävyys ja puhtaus, jotka ovat vahvasti esillä
myös elintarvikeviennin vahvuuksina. FLEN-verkosto hyötyy yhteistyöstä kasvavan näkyvyyden ja monipuolisten
kontaktien kautta, joita voidaan hyödyntää koulutusviennin markkinoinnissa ja myynnissä.
Aluksi on tavoitteena laatia selvitys, mihin maihin tai mille alueille koulutusvientipanostukset kannattaa kohdentaa
verkostossa. Kohdemarkkinoiden kartoittaminen ja sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen kohdealueilta. Sekä
kärkiosaamistuotteiden räätälöinti asiakkaiden täsmävientituotteiksi.
Hankkeen tulostavoitteena on viisi (5) tarjousta valituille kohdemarkkinoille vuoden 2017 ja 2018 aikana. Verkoston
toiminta on vakiinnutettu ja toimijoille ovat muodostuneet selkeät osaamisprofiilit ja yhteiset työmenetelmät
Hanke muodostuu kuudesta työpaketista, jotka on kuvattu kohdassa 6.1. Verkostomainen toiminta mahdollistaa sen,
että työpakettien vetovastuu voidaan kohdistaa sen parhaiten hallitsevaan koulutusorganisaatioon muiden tukiessa
sitä omalla täydentävällä osaamisellaan. Näin pystytään luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen kokonaisuus.
Rakennerahasto-ohjelman tulosindikaattoreiden osalta (määrällisesti kuvattu kohdassa 12) uutena innovaatioalustana on verkostolle luotava toimintamalli ja työkalut. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida elintarvikealaan liittyviä tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on osallistaa useita yrityksiä kullakin alueella hankkeen työpaketteihin. Varsinaisia tki-toimintaan linkittyviä uusia työpaikkoja on tässä vaiheessa hankalaa ennustaa. Tavoitteena on kuitenkin löytää mahdollisuuksia käynnistää TKI-hankkeita myös yritysten ja korkeakoulujen välillä.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on käynnistää viiden ammattikorkeakoulun perustaman FLEN-verkoston (Food Learning Export
Network) toiminta sekä luoda verkostolle toimintamalli. Tavoitteena on myös tuottaa verkostolle työkalut ja testata
kokonaisuus käytännössä mahdollistamaan menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa yhteistyössä alan
yritysten kanssa. FLEN-verkosto tulee toimimaan pilottina toimialavetoisille koulutusvientiverkostoille ja siten
lähestymään koulutusvientiä uudesta ja täsmällisesti fokusoidusta näkökulmasta. FLEN-verkosto sitoutuu osaksi
elintarvikevientiä sekä elintarvikealan kone- ja laitevientiä tarjoten niiden tueksi suomalaisen vahvuudet koko
ruokaketjussa kuten laadunhallinta, jäljitettävyys ja puhtaus, jotka ovat vahvasti esillä myös elintarvikeviennin
vahvuuksina. FLEN-verkosto hyötyy yhteistyöstä kasvavan näkyvyyden ja monipuolisten kontaktien kautta, joita
voidaan hyödyntää koulutusviennin markkinoinnissa ja myynnissä.
Seinäjoen, Hämeen, Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen sekä Savonia ammattikorkeakoulun
kaksivuotinen hanke muodostuu kuudesta työpaketista. Verkostoimainen toiminta mahdollistaa sen, että työpakettien
vetovastuu voidaan kohdistaa sen parhaiten hallitsevaan koulutusorganisaatioon muiden tukiessa sitä omalla
täydentävällä osaamisellaan. Näin pystytään luomaan kansainvälisesti kilpailukykyinen kokonaisuus. Itse hanke ei tee
maksullista opetusta.
Rakennerahasto-ohjelman tulosindikaattoreiden osalta uutena innovaatioalustana on verkostolle luotava toimintamalli ja työkalut. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida elintarvikealaan ja ruokaketjuun liittyviä tuotteita ja palveluja. Tavoitteena on osallistaa useita yrityksiä kullakin alueella hankkeen työpaketteihin. Varsinaisia tki-toimintaan linkittyviä uusia työpaikkoja on tässä vaiheessa hankalaa ennustaa. Tavoitteena on kuitenkin löytää mahdollisuuksia käynnistää TKI-hankkeita myös yritysten ja korkeakoulujen välillä. Hanke on toiminnan aktivaattori, jonka jälkeen ruokaketjun koulutusvientitoimet jäävät verkoston omalle vastuulle.
ToimenpiteetKaikkia koskevia konkreettisia toimenpiteitä ovat:
1.Yhteisen markkinointi- ja esittelymateriaalin luominen FLEN-toimijoille
2.Keskeisten palvelujen tuotteistaminen työpaketteihin
3.Liiketoimintasuunnitelman rakentaminen FLEN-verkostolle
4.Kansainvälistymissuunnitelman rakentaminen erityisesti ns. lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia varten
5. FLEN-kontaktiverkoston toimien käynnistäminen jäsenten olemassa olevien kansainvälisten yhteistyöverkostojen
pohjalta sekä hyödyntäen elintarvikeviejien sekä kone- ja laiteviejien vastaavia verkostoja
6. Yhteistyömallin rakentaminen osaksi Finpron EEF- ja Food From Finland-verkostoja (FFF)
7. Pilotmallien testaaminen käytännössä osana Finpron kansainvälisiä toimintoja.
TuloksetTässä hankkeessa konkreettiset toimijat ovat Seinäjoen (SeAMK), Hämeen (HAMK), Jyväskylän (JAMK) ja
Tampereen (TAMK) ammattikorkeakoulut sekä Savonia ammattikorkeakoulu, jotka Ruokaketjun osaamisprofiileillaan
luovat alan osaamisverkoston koulutusviennin edistämiseksi yhdessä alan yritysten kanssa.
Hankkeessa siis kootaan Suomen kärkiosaaminen ruokaketjussa osaamisenviennin vahvistamiseksi.
Erikoisosaamiset, kuten maidonjalostus ja lihanjalostus sekä valmisruokaosaaminen valjastetaan yhteisiksi
osaamisvientituotteiksi muiden osaamisalueiden ohella.
Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan ja toteutetaan työpakettien kautta.
Työpaketit ja niistä vastaavat veturiorganisaatiot ovat:
TP 1. Osaamisen kartoittaminen ja kohdentaminen valituille markkinoille (yhteinen paketti)
TP 2. Ruokaturvallisuus (vetovastuussa JAMK ja TAMK)
TP 3. Maatalous- ja vesiosaaminen (vetovastuussa Savonia)
TP 4. Ruokaketjun teknologiat (vetovastuussa HAMK ja SeAMK)
TP 5. Digitalisaatio ja logistiikka (vetovastuu SeAMK)
TP 6. FLEN-verkoston toimintamallin ja työkalujen luominen sekä testaaminen sekä viestintä (yhteinen paketti)
KumppanitHankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Suomessa, mutta välillisiä kohderyhmiä on myös kansainvälisellä tasolla.
Mukana olevien korkeakoulujen lisäksi kansallisella tasolla keskeiset kohderyhmät ovat koko ruokaketjun vientiä
suunnittelevat ja toteuttavat yritykset ja organisaatiot, sekä osin toisen asteen oppilaitos erityisesti Hämeessä. FLENverkosto hakee näiden kanssa tiivistä yhteistyötä suunnitellakseen ja toteuttaakseen näiden toimia tukevia
koulutuspaketteja omien vahvuuksiensa mukaisesti.
Kohderyhmäajattelussa huomioidaan, että FLEN-ryhmällä voi olla ainakin kahdentasoisia koulutettavia.
Koulutusorganisaatiot ja viranomaistahot voivat olla kiinnostuneita kouluttajien kouluttamisesta, jolloin suuremmat
massat hoidetaan äidinkielellä näiden toimijoiden toimesta. Toisaalta varsinkin suuremmat yritykset voivat olla
kiinnostuneita käyttämään koulutuspalvelua suoraan omien henkilöidensä kouluttamiseksi.
FLEN-ryhmä on suunnitellut valitsevansa pilotoinnin kohteet pohjautuen konsortion omaan selvitystyöhön ja liittäen
sen Finpron vientiverkostojen toimintaan. Kohdemaiksi on alustavasti suunniteltu Afrikan maita, Kiinaa ja Vietnamia.
Päätökset tehdään hankkeen edetessä.
Hankkeen välilliset kohderyhmät Suomessa ovat vientiä ohjaavat ja tukevat organisaatiot. Näitä ovat
Elintarviketeollisuusliitto, Finpro (FFF ja EEF-verkostot) sekä kone- ja laiteviejiä tukevat organisaatiot kuten General
Finland ja Food Safety Management Finland. FLEN-verkosto tekee näiden toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä
tukeakseen niiden toimia ja saadakseen itselleen lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi
elintarvike- ja vientitoimialojen kanssa toimivat ministeriöt TEM, OKM ja MMM.
Hankkeen välilliset kohderyhmät kansainvälisellä tasolla ovat monimuotoiset. Kansainvälisen tason kohderyhmiä ovat valituissa kohdemaissa toimivat, koulutuspalveluita hankkivat organisaatiot. Näitä ovat yliopistot ja muut
koulutusorganisaatiot, jotka hakevat omaan osaamisprofiiliinsa sopivia elintarvikealaa syventäviä ja painottavia
paketteja, joita voivat edelleen hyödyntää omissa toimissaan. Kohderyhmiin kuuluu lisäksi suuria yrityksiä, jotka
ostavat palveluita suoraan itselleen.
Niihin voi kuulua esimerkiksi YK:n organisaatioita, jotka tarvitsevat täsmäkoulutusta tukemaan omia toimiaan
kohdemaissa. Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi kohdemaiden valtiohallintoon ja elintarvikevalvontaan kuuluvat
organisaatiot, jotka voivat ohjata FLEN-verkoston toimia kohdemaissa oikeisiin yrityksiin ja muihin organisaatioihin.
Yhteydet välillisiin toimijoihin ovat todennäköisesti erittäin arvokkaita ja FLEN-toiminnan esittely niille onkin siksi
tärkeätä.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020