Hankkeen tiedot

NimiOmahoitoa ja etähoitoa tukevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa - ASSI -partnerihanke
Aloituspäivä1.10.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnnikki Jauhiainen
KuvausTavoitteena Assi-hankkeessa on
- Kehittää uudenlaisia menetelmiä tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa.
- Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja eri asiakasryhmille
- Uudistaa hoitopolkuja, joissa otetaan käyttöön sähköisiä palveluja sekä kehittää niihin liittyviä työ- ja toimintaprosesseja
- Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa ja ottaa käyttöön ammattilaisten ja lähiesimiesten väliset sähköiset konsultaatio ja kokouskäytännöt
- Mallintaa asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kokonaisvaltainen käyttöönotto ja vaikuttavuuden arviointi
KehittämistarvePohjois-Karjalan ja Ylä-Savon alueet ovat väljästi asuttuja alueita, joille kohdistuu haasteita palvelujen tasa-arvoiseen saatavuuteen ja palvelujen laatuun. Sähköisten terveyspalveluiden kehittämisellä ja käyttöönotolla voidaan parantaa perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja mielenterveyspalvelujen laatua ja tasa-arvoista saatavuutta.

Kiristynyt kuntatalous tuo haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen. Sähköisten palvelujen kehittämisellä ja käyttöönotolla tehostetaan asiakaspalvelua ja palveluprosesseja sekä niihin
liittyviä työ- ja toiminta prosesseja. Näiden avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta.

Asiakaslähtöisillä sosiaali- ja terveyspalvelut antavat asiakkaille aktiivisen roolin ottaa vastuuta oman terveytensä edistämisestä ja omahoidosta. Tätä voidaan tukea sähköisten omahoito- ja etähoitopalvelujen avulla, joiden käytön on todettu parantavan kansalaisten omahoitoa ja terveyttä. Lisäksi sähköiset palvelut edistävät kansalaisten arjen hallintaa.

Väljästi asuttu alue ja mahdolliset kuntaliitokset tai yhteistoiminta-alueiden muodostuminen (kaukana sijaitsevat toimipisteet) tuovat haasteen organisaation sisäiselle tiedon välitykselle ja vuorovaikutukselle. Sähköisten kokous- ja konsultaatiokäytäntöjen avulla voidaan tehostaa organisaation toimintaa, edistää
tiedon ja osaamisen liikkumista, mahdollistaa työntekijöiden ja esimiesten vertaistuki ja parantaa tuottavuutta (mm. matkakustannusten säästyminen).
Toimenpiteet- Kysely kansalaisille tieto- ja viestintätekniikan osaamisesta ja valmiuksista käyttää sähköisiä palveluja
- Kysely hankkeessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan osaamisesta ja valmmiuksista käyttää sähköisiä palveluja ja sähköisiä kokous- ja konsultaatiokäytäntöjä
- Henkilöstön koulutusta ja perehdytystä ottaa käyttöön sähköisiä palveluja
- Hankkeen case-esimerkit: pitkäaikaissairaiden omahoito, äitiys- ja lastenneuvola asiakkaan, perusterveydenhuollon seulontatutkimusasiakkaan, depressiopotilaan ja työterveyshuollon asiakkaan palvelut; kuvataan nykyiset palveluprosessit, kehitetään sähköistä asiointia näihin palveluihin ja mallinnetaan uudet palvelut ja niihin liittyvät työ- ja toimintaprosessit
- Suunnitellaan kehitettyjen sähköisten palvelujen käyttöönotto, valmennetaan ja tuetaan asiakkaat käyttämään palveluja
- Kehitetään ja otetaan käyttöön sähköisiä konsultaatio- ja kokouskäytäntöjä
- Etsitään menetelmiä, joilla arvioidaan sähköisten palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta
- Kootaan hankkeesta arviointi- ja kokemustietoa ja luodaan malli asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotolle
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy:
- Toimintamalli miten kansalaisia aktivoidaan ja tuetaan käyttämään sähköisiä terveyspalveluja oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa
- Asiakaslähtöisiä omahoitoa tukevia sähköisiä palveluja pilottiasiakasryhmille
- Uusia ratkaisuja sähköiseen tiedon hallintaan, hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen
- Uudistuneet hoitopolut eri asiakasryhmille, joissa on otettu käyttöön sähköisiä terveyspalveluja sekä niihin liittyvät palvelu- ja toimintaprosessikuvaukset
- Toimintatapoja hyödyntää sähköisiä konsultaatiokäytäntöjä
- Toimintamalli hyödyntää sähköisiä kokouskäytäntöjä esimiestyössä ja esimiesten välisessä vertaistuessa.
- Toimintamalli sähköisten palvelujen käyttöönottoon, käyttöön ja vaikuttavuuden arviointiin
KumppanitAssi-hankkeen hallinoija on Karelia-ammattikorkeakoulu.
Hankkeeseen osallistuvat toimijat ja niissä oleva kohderyhmät ovat:
- Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta, perusterveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö sekä vanhuspalvelujen henkilöstö ja lähiesimiehet
- Joensuun Työterveys, henkilöstö ja asiakkaat (asiakasorganisaatiot ja heidän henkilöstö) kehitettävien case:ien osalta
- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, terveyspalvelujen asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö
- Lapinlahden kunnan terveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö.

Assi-hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat. Opiskelijat tekevät hankkeessa erilaisia selvityksiä ja opinnäytetöitä sekä osallistuvat kansalaisten ohjaukseen ja opastamiseen sähköisten palvelujen
käytössä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös
- sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka saavat tietoa sähköisiin palveluihin liittyvistä osaamisvaatimuksista, sähköisistä palveluista ja niiden käytöstä ammattilaisten,asiakkaiden ja organisaation näkökulmista
- alueella toimivat kansalaiset ja potilasjärjestöt, joille suunnataan
tiedotusta sähköisten palvelujen käytöstä.
RahoittajaESR Flat rate