Hankkeen tiedot

NimiEuroMaito
Aloituspäivä1.2.2017
Lopetuspäivä30.4.2019
www-sivuthttp://euromaito.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSalla Ruuska
KuvausHankkeen päätavoite on parantaa itäsuomalaisten maitotilojen kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa huomioiden taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön kestävyys. Tämä on mahdollista etsimällä tuotantoketjun heikkoja kohtia maatilan sisällä ja tarjoamalla uusia ratkaisuja näiden heikkouksien parantamiseksi. EuroMaito tarjoaa ratkaisuksi kilpailukyvyn parantamiseen parhaan käytännön tiedon ja tieteellisen tiedon yhdistämistä vahvistamalla kaksisuuntaista tiedonvälitystä ja ideointia. Kaksisuuntainen tiedonvälitys perustuu pilottimaitotilaverkostoon, joka rakentuu Luken, Savonian, ProAgrian ja edistyksellisten maatilojen yhteistyönä. Hankkeessa luotu tilaverkosto tulee palvelemaan myös jatkossa muita projekteja ja innovointitoimintaa.

EuroMaito-hankkeen tavoitteet ovat:

1) Tunnistaa, kehittää ja testata käytännössä uusia maidontuotannon toimintamalleja sekä liiketoimintakonsepteja
2) Syntetisoida tieteellinen ja käytännön tieto yhteen ja luoda niistä käyttäjäystävällisiä koulutusformaatteja sekä digitaalisia harjoitusmateriaaleja
3) Levittää kerättyä tietoa pilottimaitotilaverkoston kautta itäsuomalaisille maidontuottajille ja luoda kestäviä kansainvälisiä verkostoja
4) Kerätä uudet ideat yhteen ja viedä ne eteenpäin kehitettäviksi tutkimustasolle sekä maaseudun innovaatioryhmille (EIP)

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on rakentaa pilottitilaverkosto, joka parantaa pitkäjänteisesti itäsuomalaisen maidontuotannon kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen tavoite on saada pilottitilaverkoston on farm -tutkimustoiminta jatkumaan myös muissa tulevissa maidontuotannon tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hankkeessa testatut uudet hyvät digitaaliset viestintäkäytännöt kuten kansainväliset ja kansalliset webinaarit, videodemot ja -pilotoinnit, sosiaalisen median kanavat sekä keskustelufoorumit palvelevat jatkossa myös muita hanketoimijoita, tutkijoita, tuottajia, neuvojia sekä opettajia.
KehittämistarveMaidontuotantoelinkeinon ongelma on alentunut maidon markkinahinta maitokiintiöiden poistumisen ja toisaalta idänkaupan pysähtymisen vuoksi. Tuotantokustannukset eivät ole alentuneet samaa tahtia tuottajahintojen kanssa, mikä on johtanut maitotilojen taloudelliseen ahdinkoon. Tässä tilanteessa yrittäjien hyvinvoinnin lisäksi myös eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on saattanut kärsiä. Maitotilat ovat Itä-Suomessa asutustaajamien ulkopuolella merkittävimpiä työllisyyden ylläpitäjiä ja maitotilojen konkurssit tai lopettamiset heikentävät syrjäseutujen asutusmahdollisuuksia.

EuroMaito-hankkeella etsitään keinoja maidontuotannon kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden kehittämiseen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Resurssien (muun muassa rehun, lannoitteiden, fossiilisten polttoaineiden ja työvoiman) entistä tehokkaampi käyttö on yksi avaintekijä maataloustuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeessa parannetaan maitotilayritysten resurssitehokkuutta muun muassa lisäämällä yritysten teknistä tietämystä ja osaamista samalla ympäristökuormitusta vähentäen. Hankkeessa tarkastellaan myös millä eri keinoin luonnon monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia ylläpidetään intensiivisen maidontuotannon yhteydessä.

Hankkeen yksi tärkeimmistä ideoista on saada innovaatioketjut alkamaan jo alkutuotannon tasolta ja voimistaa tuottajien, maitotilaneuvojien, opetushenkilöiden, hanketoimijoiden ja tutkijoiden välistä viestintää (EIP-toimintaa). Perinteiseen lineaariseen ja yksisuuntaiseen viestintään verrattuna uudet innovaatiot ja tarvittavat muutokset saadaan pilottimaitotilaverkoston avulla nopeammin suoraan alkutuotannon ja käytännön tasolle. Pilottitilaverkosto mahdollistaa myös uuden on farm -tutkimustavan, jossa ideoita testataan käytännössä nopeasti. Verkoston toimintatapa on, että yrittäjät omaksuvat uusia toimintatapoja naapureiden menestyksen kautta. Yrittäjäkumppanin esimerkkiä uskotaan enemmän kuin neuvojaa tai tutkijaa.

Jo valmiiksi rakennettu EuroDairy-verkosto antaa Suomelle uudenlaisen kanavan välittää ja vertailla tietoja EU-Suomi -akselilla. Hanke sisältää pilottimaatiloille tehtävät talouslaskelmat eurooppalaisen EDF-formaatin (European Dairy Farmers) mukaisesti. EDF-seuranta mahdollistaa EU-tason bench mark -vertailun ja Itä-Suomen tuotannon asemoinnin uudella tavalla: tilastollisten keskiarvojen sijaan keskiössä ovat nimenomaan innovatiiviset maitotilat. Tämä mahdollistaa myös laajemman vertailun tilallisten tämän hetkisestä kyvystä reagoida maidon markkinahintojen muutoksiin. Ravinnekäytön porttitaseiden arviointi edistyksellisten tilojen osalta tuo myös tärkeää tietoa elinkeinolle maitotilojen resurssitehokkuudesta, ja julkisen hyväksynnän vuoksi on oleellista selvittää onko ravinnetaseissa jo päästy lähelle asetettuja tavoitteita. Hankkeessa tehtävällä biodiversiteettikartoituksella saadaan puolestaan faktapohjaa ja julkisuutta elinkeinon positiiviselle ympäristövaikutukselle. Eläinten hyvinvoinnin arviointi edistyksellisillä maitotiloilla antaa lisäksi tärkeää tietoa korkeatuottoisten lypsylehmien hyvinvoinnin tilasta, mikä kiinnostaa elinkeinon harjoittajien ja muiden maatalouden toimijoiden lisäksi myös erityisesti kuluttajia.


Toimenpiteet
TuloksetEuroMaito-hankkeessa rakennetaan pilottimaitotilaverkosto, jossa ideat jalostetaan innovaatioiksi. Hankkeen tuloksista tiedotetaan hankkeen nettisivuilla http://euromaito.savonia.fi/.
KumppanitKaksivuotisen hankkeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto ja tuki on myönnetty Pohjois-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten kautta. Hankkeen yksityisiä rahoittajia ovat Osuuskunta ItäMaito, Hankkija, Atria, Faba ja Suonentieto.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020