Hankkeen tiedot

NimiHealth Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle
Aloituspäivä1.12.2016
Lopetuspäivä31.5.2018
www-sivutwww.gamesforhealth.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Arpola
KuvausHealth Game Lab -hankkeen laaja-alaisena tavoitteena on:
• Luoda aktiivinen monialainen toimintaympäristö, jolla vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa ja uusien ratkaisujen kehittämistä (TP1, TP4)
• Luoda nopean kokeilun ja testauksen toimintamalleja edistäen referenssimarkkinoiden syntymistä yritysten uusille ratkaisuille (TP2)
• Edistää pohjoissavolaisten yritysten pääsemistä osaksi eurooppalaisia ja maailmalaajuisia arvoverkostoja liiketoiminnan kasvattamiseksi (TP3, TP4)
KehittämistarveKuopio Innovation Oy:n toteuttama Games for Health Finland –verkosto on luonut Suomeen terveyspelientoimintaympäristöä, joka tarjoaa puitteita yritysten innovaatiotoiminnan ja innovatiivisten yritysten syntymiselle ja kasvulle. Verkoston kautta pystytään tukemaan pk-yritysten tuotteiden- ja palveluiden kehittämistä sekä uusien kaupallisten teknologioiden käyttöönottoa ja kehittämistä, jotta pystytään vastaamaan kansanterveydellisiin haasteisiin. Verkostoon tarvitaan lisää aktiivisia kasvuhakuisia yrityksiä, jotta niiden innovatiivisia ideoita voidaan kehittää uuden liiketoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi Pohjois-Savossa.

Hankkeessa luotava Health Game Lab -toimintamalli tarjoaa jatkuvaa monialaista kokeilukulttuuria sekä uuden kehittämistä yhdessä yrittäjien, oppi- ja tutkimuslaitosten, opiskelijoiden ja muiden ammattilaisten kanssa. Hankkeessa mahdollistetaan Games for Health -alan verkottuminen hyödyntämällä nykyisiä testausympäristöjä olemassa oleville terveyspeleille, teknologioille ja niiden prototyypeille. Toimivan ja aktiivisen verkoston kautta Pohjois-Savossa riittää vetovoimaa uusille yrityksille ilmapiirin ollessa yritystoimintaa tukeva. Nykyisten vahvuuksien ja uusien avausten kehittämisellä parannetaan maakunnan kilpailukykyä. Games for Health Finland -verkosto tukee osaamisen ja tietojen jakamista sekä yhteistyötä.

Health Game Lab kytkeytyy kansainvälisiin arvoverkostoihin, koordinoi ja aktivoi Games for Health -toimintaa Pohjois-Savon alueella, syventää Games for Health -alan yhteistyötä sekä luo uusia liiketoimintamalleja. Hankkeen puitteissa järjestetään nopeita palveluiden, sovellusten ja teknologioiden koestustilaisuuksia ja -tilanteita. Toimintaympäristössä mahdollistetaan kohdennettua tuotekehitystä, tutkimusta ja koulutusta terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutuksen edistämiseen sekä sairauksien hoitoon. Hankkeen järjestämissä nopeiden kokeiluiden Health Game Jam -tapahtumista saadaan uusia tuoteaihiota ja tuodaan hyvinvointiteknologialle uusia mahdollisuuksia.


ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet toteutetaan työpaketteina:

TP1: Health Game Lab -toimintamallin luominen, testaus ja käyttöönotto
• luodaan monialainen virtuaalinen kohtaamispaikka, joka tukee pelien ja pelillisten ratkaisujen prototyyppien kehittämistä, tuotteita, yrityksiä (start-up, grow-up), nopeita kokeiluita (try fast - fail fast).
• järjestään valmennusta, ohjausta ja sparrausta
• esitellään erilaisia olemassa olevia ratkaisuja ja prototyyppejä, jotka kaipaavat jatkokehitystä
• verkotutaan olemassa olevien Game Lab -toimijoiden kanssa
• tuotteistetaan palvelukonsepti

TP2: Health Game Jam -konseptin rakentaminen innovaatioiden synnyttämiseksi
• järjestetään vuosittain ainakin 3 nopeiden kokeilujen Game Jam – pelinkehitystapahtumaa, jokainen omalla ajankohtaisella teemalla.
• kehitetään virtuaalinen näyteikkuna, jossa kehitetyt ratkaisut tuodaan esille
• edistään yrittäjyyttä
• tarjotaan tarvelähtöistä kohdennettua asiantuntijakoulutusta ostopalveluina, esimerkiksi uuden teknologian hyödyntämiseksi osana nopeiden kokeilujen tapahtumia
• järjestetään vuosittainen tapahtuma, jossa esitellään vuosittain syntyneitä tuloksia

TP 3:Verkostoituneen toiminnan kasvattaminen
• Tuetaan yritysten kasvuprosesseja ja kansainvälistymistä luomalla verkostoyhteyksiä, uusia yhteistoimintamuotoja ja palvelukokonaisuuksia
• Parannetaan yritysten ja niiden toimintaympäristöjen kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä yritysverkoston kasvattamisella
• Lisätään konkreettista hyötyä ja syvällistä yhteistyötä alueen elinkeinotoiminnan ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi
• Syvennetään toimijoiden yhteistyökulttuuria
• Etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ylittämällä toimialojen rajoja: peli-, hyvinvointi-, terveys-, muotoilu-, kulttuuri- ja palveluala.
• Jalkaudutaan eri paikkakunnilla ja osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
• Synnytetään ja syvennetään kumppanuuksia ja yhteistyökulttuuria

TP4: Digitaalisen viestinnän kehittäminen ja hankehallinto
• Tehostetaan digitaalisten viestintäkanavien käyttöä
• Markkinoidaan Health Game Lab -palveluita ja alan yrityksiä osana Games for Health Finland -verkostoa
• Tiedotetaan tapahtumista
• Jaetaan tietoa terveys- ja pelialan markkinointi- ja liiketoimintamahdollisuuksista
• Raportoidaan hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä ja tuloksista
TuloksetHankkeen tuloksena Kuopiossa toimii aktiivinen ja monialainen Health Game Lab -toimintaympäristö, joka vauhdittaa yritysten tuotekehitystoimintaa. Toimintaympäristö edistää uusien ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä sekä yritysten innovaatiotoimintaa ja innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamista systemaattisella toiminnalla. Lisäksi hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan toimintamalleja, joilla edistetään referenssimarkkinoiden syntymistä yritysten uusille tuotteille ja ratkaisuille.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020