Hankkeen tiedot

NimiDigitaalisuuden toimenpideohjelma
Aloituspäivä3.10.2016
Lopetuspäivä31.5.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausTämän hankkeen tavoitteena on selvittää yleisellä tasolla digitaalisuuden mahdollisuuksia sekä laatia
kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijalausuntojen ja yritystarpeiden pohjalta laatia pohjoissavolainen digitaalisuuden visio ja tavoiteasetanta sekä kehittämistarpeet yritysten ja koulutusorganisaatioiden näkökulmasta sovellettuna
pohjoissavolaiselle kone-, energia- ja terveysteknologia-alalle. Konkreettisena tuloksena on kone-, energia- ja
terveysteknologia-alan digitaalisuuden toimenpideohjelma.

Hankkeessa kartoitetaan digitaaliset teknologiat, joiden avulla kyetään viemään kehitystyötä ripeästi eteenpäin
hyödyntäen koulutusorganisaatioiden TKI-ympäristöjä. Tällaisia hyvinkin geneerisiä ja siten monilla aloilla hyödynnettäviä teknologioita voisivat olla esimerkiksi seuraavat:
- Järjestelmäintegraatiot
- Pilvipohjaiset järjestelmät
- Simulaatiot
- Sosiaalinen media
- Kognitiivinen tietojenkäsittely
- Älykäs robottiikka
- Lisäävä valmistus
- Lisätty todellisuus
- Big Data
- IoT ja sensorit.

Edellä mainittuun kartoitukseen perustuen toimenpideohjelmassa tarkastellaan teknologioiden hyödyntämispotentiaali kone-, energia- ja terveysteknologia-alan yritysten nykyisen ja uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi ohjelmassa arvioidaan yritysten kyvykkyys hyödyntää digitalisaatiota ja määritetään siihen liittyvät kehittämistarpeet.

Yritysten on vaikea arvioida digiteknologioiden hyödyntämismahdollisuutta ilman tähän tarkoitukseen soveltuvia
kehitysympäristöjä. Sen vuoksi ohjelmassa arvioidaan myös koulutusorganisaatioiden TKI-ympäristöjen
hyödyntämismahdollisuudet ja kehittämiskohteet.

KehittämistarveDigitalisaatio on valtavan laaja ja vaikeasti lähestyttävä käsite. Se koskettaa jollain tavalla lähes jokaista toimialaa ja yksittäistä ihmistä. Oikein hyödynnettynä sen avulla voidaan korjata Suomen perinteisiä heikkouksia. Esimerkiksi etäisyys maailmanmarkkinoihin kutistuu verkossa millisekunteihin. Digitalisaation avulla voidaan liiketoiminnan
mahdollisuuksia parantaa myös mm. lisäämällä tuottavuutta, kasvattamalla markkinapotentiaalia ja luomalla uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Digitalisaatio-käsitteen laajuuden ja epämääräisyyden takia sitä on usein suunniteltu useita toimialoja koskevana, läpileikkaavana teemana. Tehokkuuden maksimointi edellyttää kuitenkin fokusointia hallittavissa oleviin kokonaisuuksiin esimerkiksi pilottityyppisten case-tapausten kautta.

Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää yleisellä tasolla digitaalisuuden mahdollisuuksia sekä laatia kirjallisuustutkimuksen, asiantuntijalausuntojen ja yritystarpeiden pohjalta laatia pohjoissavolainen digitaalisuuden visio ja tavoiteasetanta sekä kehittämistarpeet yritysten ja koulutusorganisaatioiden näkökulmasta sovellettuna pohjoissavolaiselle kone-, energia ja terveysteknologia-alalle. Konkreettisena tuloksena on kone-, energia- ja terveysteknologia-alan digitaalisuuden toimenpideohjelma.

Toimenpideohjelman laatii työryhmä, joka koostuu Savonia-ammattikorkeakoulun, Navitas Kehitys Oy:n ja Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n asiantuntijoista. Työryhmä käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Hanke sisältää seuraavat vaiheet: 1) kirjallisuustutkimus, 2) yritystarpeiden selvittäminen, 3) asiantuntijalausunnot, 4)
visioiden ja tavoitteiden määrittely alueellinen näkökulma huomioiden, 5) kehittämistarpeiden ja alustavien työpakettien määrittely sekä 6) ohjelman viimeistely ja tiedottaminen. Hankkeen lopputuloksena alueen koulutusorganisaatioilla, kehitysyhtiöillä, yrityksillä ja aluekehitysorganisaatioilla on yhteinen digitalisaatioon liittyvä näkemys ja tavoite, joka ohjaa kehittämistoimia.
ToimenpiteetOhjelman laadinta toteutetaan 1.10.2016 – 30.4.2017 ja se sisältää seuraavat vaiheet: 1) kirjallisuustutkimus, 2) yritystarpeiden selvittäminen, 3) asiantuntijalausunnot, 4) visioiden ja tavoitteiden määrittely alueellinen näkökulma
huomioiden, 5) kehittämistarpeiden ja alustavien työpakettien määrittely sekä 6) ohjelman viimeistely ja tiedottaminen. Kirjallisuustutkimuksessa luodaan näkemys digitalisaation nykytilasta ja tavoitetilasta tulevaisuudessa.
Kehitysyhtiöiden tehtävänä on samanaikaisesti selvittää alueen yritysten kehittämistarpeet ja tunnistaa sieltä casetapauksia. Näiden avulla luodaan alustava näkemys toimenpideohjelmaksi, jota täydennetään asiantuntijalausunnoin. Koostetun näkemyksen pohjalta laaditaan alueellinen visio ja tavoite. Toteuttajien ja yritysten yhteisissä työpajoissa määritellään kehittämistarpeet ja alustavat työpaketit hyödynnettävien teknologioiden, TKI-ympäristöjen ja yritysten kehittämiseksi. Julkaisun viimeistelyn jälkeen ohjelmasta tiedotetaan koulutusorganisaatioita (Sakky, Ysao, UEF) ja yrityksiä.
TuloksetHankkeen lopputuloksena alueen koulutusorganisaatioilla, kehitysyhtiöillä, yrityksillä ja aluekehitysorganisaatioilla on
yhteinen digitaalisaatioon liittyvä näkemys ja tavoite, joka ohjaa kehittämistoimia. Itse asiassa toimenpideohjelma
alkaa ohjaamaan alueen toimijoita jo laadintavaiheessa, kun näkemys digitaalisuuden mahdollisuuksista ja
kehittämistarpeista kasvaa. Toimenpideohjelma tulee sisältämään listauksen työpaketteja kehitysteemoittain
ryhmiteltynä. Työpaketit ovat käytännössä alustavia hankeaihioita, joita jatkojalostamalla yritykset voivat käynnistää
kehityprojekteja, samoin kuin koulutusorganisaatiot erilaisia TKI-kehitysprojekteja.
KumppanitToimenpideohjelman laatii työryhmä, joka koostuu Savonia-ammattikorkeakoulun, Navitas Kehitys Oy:n ja Iisalmen
Teollisuuskylä Oy:n asiantuntijoista. Työryhmä käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020