Hankkeen tiedot

NimiSimulaatiokeskuksen kehittäminen Savonia-ammattikorkeakouluun
Aloituspäivä1.3.2011
Lopetuspäivä30.11.2014
www-sivuthttp://simula2011.wordpress.com/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Silen-Lipponen
KuvausSimulaatiokeskus-projektin päätavoitteet ovat:

• perustaa Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalalle simulaatiokeskus. Keskus varustetaan uusimmalla terveydenhuoltoalan simulaatiotekniikalla, johon kuuluva erilaiset potilassimulaattorit ja niitä tukevat avs-järjestelmät. Simulaatiokeskus sijoittuu Savonia-ammattikorkeakoululle saneerattaviin tiloihin Technopolis-rakennukseen Savilahteen. Liikuteltavaa simulaattoria voidaan hyödyntää myös muissa Savonian yksiköissä.

• vahvistaa pohjoissavolaisten terveysalan yritysten/organisaatioiden osaamista ja verkostoitumista. Terveysalan yritykset/organisaatiot hyödyntävät simulaatiokeskusta henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisessä ja kansainvälisten kollegoiden kouluttamisessa. Lisäksi tila mahdollistaa yritysten tuotetestaamisen kontroloiduissa olosuhteissa. Yhteinen toimintaympäristö edistää yritysten välistä verkostoitumista, osaamisen jakamista ja uusien innovaatioiden syntymistä.

• kehittää ja vahvistaa terveysalan opettajien simulaatiopedagogista osaamista. Projektin aikana kehitetään simulaatiopedagogista opetusta, jonka seurauksena opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella työelämässä tarvittavia taitojaan autenttisissa, mutta kontroloiduissa olosuhteissa hyödyntäen uusimpia teknologisia ratkaisuja. Yhteistyö yritysten/organisaatioiden henkilöstön kanssa takaa työelämälähtöisen opetuksen ja edistää opiskelijoiden rekrytointia.

• kehittää ja vahvistaa itäsuomalaista terveydenhuoltoalan simulaatio-opetukseen liittyvää asiantuntijaverkostoa hyödyntäen sosiaalisen ratkaisuja.
KehittämistarveSimulaatio on nopeasti kasvava lääketieteen ja terveydenhuollon opetus- ja oppimismenetelmä. Koulutusteknologisten ratkaisujen ja autenttisten toimintamuotojen avulla voidaan entistä paremmin ottaa huomioon työelämän tarpeet ja saattaa opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat yhteen todellisuutta mukailevissa oppimistilanteissa. Tämä mahdollistaa asiantuntijuuden jakamisen ja edelleen kehittämisen. Nykyiset oppimismenetelmät eivät pysty riittävän tehokkaasti tuottamaan tarvittavaa osaamista eikä terveysalan yrityksillä ole mahdollisuutta tämän tapaiseen harjoitteluun ja ammattitaidon ylläpitoon Pohjois-Savon alueella. Yhteisen toimintaympäristön puuttuessa terveysalan yritysten ja ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden vaativien tilanteiden osaamisen kehittäminen toteutuu erillään toisistaan tai on jopa olematonta, koska harjoittelua ei voi tehdä silloin, kun on "tosi kysymyksessä". Sairaalat kouluttavat kansainvälisiä, nuoria kolleegoitaan ja mahdollisuus simulaatio-opetukseen on nähty puutteena jo pidemmän aikaa. Lisäksi pohjoissavolaisilta hyvinvointiteknologia-alan yrityksiltä puuttuu mahdollisuus testata tuotteitaan autenttisissa, mutta kontroloiduissa olosuhteissa.

Simulaatio-opetusta toteutetaan ja kehitetään kaikissa Suomen suurimmissa ammattikorkeakouluissa, paitsi Savonia ammattikorkeakoulussa. Projektin keskeisenä tehtävänä ja ideana on kehittää simulaatiokeskus sekä simulaatiopedagogiikkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa yhteistyössä alueen yritysten kanssa.
Toimenpiteet1) PEREHTYMINEN JA KOULUTTAUTUMINEN Projektin suunnitteluryhmä perehtyy kansainvälisiin edistyneisiin simulaatiokeskuksiin (mm. The Danish Institute for Medical Simulation-Herlev Hospital) sekä suomalaisiin (mm. Pirske Tampere, Hämeen amk, Lappeenrannan amk) keskuksiin.Suunnitteluryhmä perehtyy simulaatiovälineistöä tarjoavien yritysten tuotteisiin tavoitteena valita opetukseen sopivimmat tuotteet mm. osallistumalla kansainvälisen SESAM järjestön kokouksiin.

2) SUUNNITTELU JA HANKINTAPROSESSI Simulaatiokeskuksen fyysisten tilojen suunnittelu ja asiantuntijakonsultaatiot (arkkitehti, sähköala, atk- ja avs-asiantuntijat). Simulaatiovälineistön ja -laitteiston hankinta- ja kilpailutusprosessin johtaminen.

3) SIMULAATIOKESKUKSEN PERUSTAMINEN Tilojen rakentaminen/saneeraaminen suunnitelmien mukaisesti. Laitteiston ja välineistön asentaminen. Käyttökoulutus. Laadun tarkistaminen ja varmistaminen. Simulaatio-opetuksen/oppimisen ratkaisut ja niiden pilotoinnin suunnittelu.

4) TOIMINNAN PILOTOIMINEN Simulaatio-opetuksen opetussuunnitelmiin sijoittaminen. Yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa kehitetään yritysten henkilöstön täydennyskoulutusta.

5) SIMULAATIOKESKUKSEN MARKKINOIMINEN Simulaatiokeskuksen esittelytilaisuudet kohderyhmille ja medialle. Markkinointimateriaalin valmistaminen. Loppuseminaari. Loppuraportti ja julkaisut.

6) SIMULAATIO-OPETUKSEN ASIANTUNTIJAVERKOSTON PERUSTAMINEN YHDESSÄ SIMUPEDA-PROJEKTIN KANSSA
TuloksetProjektin konkreettisena tuloksena syntyy varustettu simulaatiokeskus välineistöineen, laitteistoineen ja tarvikkeineen sekä simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa (monimediaista) opetusmateriaalia ja toimintatapoja. Simulaatio-opetuksen laadun varmistamiseksi laaditaan simulaatio-opetuksen toimintatavoista ja prosesseista sisäisiä tuotekuvauksia opetushenkilöstön käyttöön. Lisäksi kehitetään yritysten ja organisaatioiden henkilöstön ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta.

Projektin vaikutukset:
1) Ammattitaidon kehittyminen, vahvistuminen ja ylläpitäminen
- terveysalan opiskelijat
- terveydenhuoltoalan organisaatioiden ja yritysten henkilöstö
2) Potilasturvallisuuden varmistaminen ja lisääntyminen
- terveyspalveluita käyttävät pohjoissavon kansalaiset
3) Pedagogisten taitojen uudistaminen
- terveydenhuollon opettajat kehittävät osaamistaan simulaatiopedagogiikassa
4) Kuopion kaupungin imagon vahvistuminen terveysosaamisen keskuksena
- huipputeknologiaa sisältävä ja osaamista kehittävä yksikkö lisää Kuopion kaupungin ja koko maakunnan imagoa terveysosaamisen keskuksena valtakunnallisesti
5) Itäsuomalaisen terveydenhuoltoalan simulaatio-opetuksen asiantuntijaverkoston syntyminen
6) Kansainvälisen tunnettavuuden lisääntyminen
7) Savonia-ammattikorkeakoulun vetovoimaisuuden lisääntyminen
8) Yritysyhteistyön ja verkostoitumisen lisääntyminen
9) Monialaisen yhteistyön ja yhteisen toimintaympäristön seurauksena mahdollisesti uusia innovatiivia ratkaisuja ja toimintamalleja

KumppanitPerustettava simulaatiokeskus hyödyttää sekä pohjoissavolaisia terveydenhuoltoalan yrityksiä että Savonia-ammattikorkeakoulua. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan henkilöstö ja opiskelijat sekä Pohjois-Savon alueen terveydenhuolto-organisaatioiden ja -yritysten henkilöstö.

Toissijaisina ja lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon terveyspalveluita käyttävät kansalaiset. Lisäksi simulaatiokeskuksesta tulee hyötymään Kuopion kaupunki, jonka imago ja profiloituminen terveysosaamisen kaupunkina vahvistuu entisestään.

Projektin hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysalan Kuopion yksikkö ja partnerina toimivat Kuopion yliopistollinen sairaala, yksityissairaala ITE Lasaretti sekä Aivotutkimuskeskus Neuron.
RahoittajaEAKR 2007-2013