Hankkeen tiedot

NimiToiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön kehittämishanke
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöIlpo Nuutinen
KuvausHankkeen ensimmäisenä tavoitteena on kehittää UEF:n toiminnallisten materiaalien tuotannon pilot-mittakaavan tutkimus- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa laboratoriomittakaavaa suurempien materiaalimäärien tuottamisen sekä kehittää Savonian vesilaboratorio UEF:n tuottamien materiaalien testaamiseen soveltuvaksi. Tavoitteena on kehittää Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen materiaalien tuotannon ja testauksen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa UEF:n ja Savonian tutkimuksessa syntyvän tiedon ja osaamisen siirtämisen teollisesti hyödynnettäväksi mm. yrityksille tarjottavan palveluliiketoiminnan kautta sekä kansallisten- ja kansainvälisten hankkeiden toteutuksen. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen pilot-ympäristö mahdollistaa ympäristössä tehtävän kansainvälisen huippututkimuksen, jossa yhdistyy UEF:n ilmatutkimus (aerosoli) ja Savonian vesitutkimus ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen toisena tavoitteena on projektin kohdeyritysten liiketoiminnan vahvistaminen ja kasvattaminen erityisesti Pohjois-Savon alueella. Hankkeen tavoitteena on myös tukea yritysten materiaalien tuotanto- ja mittaustekniikoihin sekä hyödyntämiseen liittyvää T&K-toimintaa ja sitä kautta aiheeseen liittyvää uutta liiketoimintaa. Hanke tarjoaa yritysten uusien innovaatioiden testaukseen ympäristön, joka mahdollistaa pilot-mittakaavan testauksen.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on vahvistaa UEF:n aerosolitekniikkaan perustuvan materiaalitutkimuksen ja Savonian vesitutkimuksen sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeen neljäntenä tavoitteena on pilot-ympäristön ja UEF:lla ja Savonialla tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tunnetuksi tekeminen alan toimijoiden keskuudessa.

Hankkeen viidentenä tavoitteena on edistää materiaalitehokkuutta ja vähähiilisyyttä kehittämällä sivuvirtojen käyttöä materiaalien lähtöaineena kaupallisten lähtöaineiden sijasta.
KehittämistarveItä-Suomessa on runsaasti materiaalien valmistukseen liittyvä teollista toimintaa kuten kaivos- ja paperiteollisuutta. Materiaaliteollisuus on muuttumassa ja tulevaisuudessa mm. vedenpuhdistus- ja akkumateriaaleilta vaaditaan uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi aerosoliprosesseilla tuotettavilla ns. toiminnallisilla materiaaleilla on perinteisiin materiaaleihin verrattuna erityisiä ominaisuuksia, esimerkiksi suuri reaktiopinta-ala. Materiaalit voivat siepata raskasmetalleja kaivosvedestä tai hajottaa haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Materiaalit voivat myös olla esimerkiksi magneettisia, jolloin materiaalit voidaan kerätä talteen käytön jälkeen magneeteilla ja käyttää uudestaan. Itä-Suomen alueen teollisuus tuottaa myös sivuvirtoja, joita voidaan hyödyntää raaka-aineina toiminnallisten materiaalien tuotannossa. Lisäksi alueella on mm. poltin- tuotanto- ja mittaustekniikkaan erikoistuneita PK-yrityksiä. Näiltä yrityksiltä puuttuu tällä hetkellä uusien innovaatioiden testaus- ja kehitystyöhön soveltuva testausympäristö.

Kuopiossa Technopoliksen tiloissa sijaitsee vierekkäin Itä-Suomen yliopiston materiaalien valmistuksen kehityslaboratorio ja materiaalien testauksen mahdollistava Savonia-ammattikorkeakoulun vesilaboratorio. Näitä tutkimus- ja kehitysympäristöjä kehittämällä ja niiden toimintoja yhdistämällä saadaan ainutlaatuinen kokonaisuus, joka mahdollistaa materiaalien pilot-mittakaavan tuotannon ja testauksen vesienpuhdistukseen. Pilot-ympäristöjä sekä niiden yhteistyötä kehittämällä voidaan tarjota materiaaleja käyttävälle teollisuudelle sekä prosessi- ja mittaustekniikkayrityksille pilot-ympäristön tutkimuksen ja tuotekehityksen tueksi. Kehitettävä ympäristö vahvistaa myös UEF:n aerosolitekniikan huippututkimusta ja Savonian vesitutkimusta. Hanke toteuttaa vähähiilisyyttä ja materiaalitehokkuutta sekä liittyy vahvasti Pohjois-Savon maakuntaliiton vesi ja ilma-innovaatiokärkeen.
ToimenpiteetHankkeen toteutus jaetaan kolmeen osaan:

1. Materiaalien tuotanto- ja testausympäristön kehittäminen:
Ensimmäisessä osassa UEF:n jo olemassa olevien reaktoreiden (liekkisynteesi, induktio, kloridipelkistysreaktori ja huokoisen putken reaktori) toimintaa kehitetään siten, että ne muodostavat käyttökelpoisen ja turvallisen pilot -ympäristön eri materiaalien tuottamiseksi. Savonian vesilaboratoriota kehitetään UEF:n tuottamien materiaalien testaukseen soveltuvaksi.

2. Pilot-laitteiston toiminnan testaus:
Hankkeen toisessa osassa tuotetaan pilot-laitteistolla koe-eriä sekä eri lähtöaineista että teollisten prosessien sivutuotteista sekä testataan ympäristön soveltuvuutta uusien teknologioiden kehitystyöhön. Materiaaleja testataan Savonian ja yhteistyöyritysten toimesta. Osallistuvat yritykset tarkentuvat myöhemmin.

3. Tiedottaminen ja yhteistyön kehittäminen:
Hankkeessa tiedotetaan alan toimijoita, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, kehitettävän pilot-ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista palvelututkimuksen ja hanketoiminnan osalta. Tiedostusta tehdään olemalla suoraan yhteydessä potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, tiedottamalla pilot-ympäristöstä esim. alan tapahtumissa (konferenssit, messut) ja julkaisuissa sekä järjestämällä avoimien ovien päiviä, missä pilot-ympäristöä esitellään.
Tulokset
TuloksetHanke tukee vahvasti Pohjois-Savon kasvualaksi tunnistettua ilma- ja vesiosaamista ja yhdistää ne uudella, ainutlaatuisella tavalla. Hankkeen tuloksena saadaan toimiva pilot-ympäristö toiminnallisten materiaalien tuottamiseen ja testaukseen, joka mahdollistaa palveluliiketoiminnan tarjoamisen alan yrityksille sekä laajojen kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamisen (mm. Horizon-hankkeet).

Hankkeen myötä alan (poltin- tuotanto- ja mittaustekniikkayritysten sekä materiaaleja tuottavien ja käyttävien yritysten) t&k-toiminta vahvistuu ja liiketoiminta kasvaa erityisesti Pohjois-Savon alueella. Hankkeen aikana UEF:n, Savonian ja yritysten välinen yhteistyö vahvistuu. Hanke mahdollistaa laajojen kansallisten ja kansainvälisten yhteishankkeiden toteuttamisen. Hankkeen myötä alan toimijoiden (yritysten ja tutkimuslaitosten) tietoisuus tuotannon- ja testauksen pilot-ympäristöstä paranee.

Hanke edistää vähähiilisyyttä ja materiaalitehokkuutta. Materiaalien tuotannossa käytetään lähtöaineina jätteitä, teollisuuden sivuvirtoja ja biojalostuksen tuotteita. Lisäksi kehitettävät toiminnalliset materiaalit luovat käyttökohteissaan energiaa säästäviä ominaisuuksia (akkumateriaalit, aurinkosähkö, katalyytit).
KumppanitHankkeen päätoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos, pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio (Professori Jorma Jokiniemi). Hankkeen osatoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu oy, ympäristötekniikan laboratorio (Tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen).

FunktioMat project is carried out by University of Eastern Finland (UEF) and Savonia University of Applied Sciences (Savonia).
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020