Hankkeen tiedot

NimiKaikilla on ikä
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKalevi Paldanius
KuvausHanke kytkeytyy tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta Euroopan Aktiivisen ikääntymisen teemavuoteen 2012. Tavoitteena on työurien pidentäminen sekä kokemusten vaihto ja jakaminen eri-ikäisten työntekijöiden ja johdon välillä. Lisäksi tavoitteena on turvata työntekijän pysyminen aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä, terveen ja täysipainoisen elämän mahdollistaminen sekä eri sukupolvien välisen solidariteetin ylläpitäminen yhteiskunnassa, jossa ikääntyvien määrä on kasvussa.
KehittämistarveVäestön ikärakenteessa ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset sekä tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, jatkuva kiire ja elinikäisen oppimisen tarve ovat suuri haaste työnantajille ja työntekijöille. Työurien pidentämisen ja toiminnan tehostamisen ohella ikäjohtamiseen, työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät kehittämistarpeet ovat nousseet näkyvästi esille. Työurien pidentäminen ja ikääntyneiden, 55-64-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen ovat keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite. Suomen ja Euroopan unionin tavoitteena on pidentää työuria 2-3 vuodella työuran eri vaiheissa ja nostaa työstä poistumisen ikää. Tulevaisuudessa tarvitaan pidempiä, mutta samalla myös ehjempiä työuria. Työurien pidentäminen pelkästään
loppupäästä ei yksin riitä, vaan nuoret on myös saatava aiempaa varhaisemmin kiinnittymään työelämään. Huomiota on kiinnitettävä myös niin kutsuttuihin keskiryhmiin, jotta pitkät sairauspoissaolot ja työttömyysjak-
sot eivät rikkoisi työuraa.
ToimenpiteetJokainen hankkeeseen osallistuva yritys saa 6 koulutuspäivää, kuusi yrityskohtaista konsultointipäivää ja tukea ikäohjelman laatimiseksi sekä mahdollisuuden osallistua ajankohtaisseminaareihin.

Toimintamuotoina hankkeessa ovat
1. ikäjohtamista eri näkökulmista valottavat ajankohtaisseminaarit ja tietoiskut
2. ikäjohtamisen esimiesvalmennukset
3. työpaikkakohtaisten ikäohjelmien laadinta
4. erilaiset pilotoinnit ikäjohtamisen eri teemoista sekä pilotointeihin osallistuvien työpaikkojen yhteiset esimiesryhmät ja niiden coaching.
TuloksetHankeen tuloksena
- tietoisuus ikäjohtamisen ja sukupolvijohtamisen merkityksestä ja sen mahdollisuuksista työhyvinvoinnin ja työurien pidentämisen näkökulmasta on kasvanut
- esimiesten ikäjohtamisen osaaminen on kehittynyt
- työpaikoilla on toteutettu ikäjohtamisen pilotteja, joiden kautta on kehittynyt uusia pysyviä toimintatapoja, joita voidaan viedä eteenpäin ja jalostaa niistä edelleen hyviä käytänteitä.

Hankkeen tuloksena syntyy eri kokoisille ja eri toimialaa edustaville työpaikoille sopivia työhyvinvoinnin edistämisen ja työurien pidentämiseen tähtääviä toimintamalleja, joita on hankkeen aikana pilotoitu. Piloteista
saatuja kokemuksia (ikäohjelmat, työhyvinvointisuunnitelmat, osaamisen kehittämissuunnitelmat) hyödynnetään organisaatioiden johtamisstrategioissa, tulevissa koulutuksissa ja alueen kehittämissuunnitelmissa. Lisäksi tämä hanke tuottaa tietoa ikäjohtamisen nykytilasta ja kehittämisen kohteista alueen työpaikoilla ja kokoaa asiasta kiinnostuneiden verkoston. Tämä mahdollistaa kohdennettujen kehittämistoimenpiteiden edelleen kehittämisen verkostossa myös tulevaisuudessa.
KumppanitHanke on avoin kaikille pohjoissavolaisille yrityksille ja julkisille organisaatioille, joilla on kiinnostus ja tarve kehittää ikäjohtamisen käytänteitä omassa työyhteisössään. Teemoitetut ajankohtaisseminaarit ovat avoimia kaikille ikäjohtamisesta ja sen eri näkökulmista kiinnostuneille.

Hankkeen hallinnoijana toimii Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Itsenäisinä osatoteuttajina toimivat Savonia Ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kuopion Ruvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia.
RahoittajaESR Flat rate