Hankkeen tiedot

NimiÄlykäs tuotantosolu
Aloituspäivä1.3.2012
Lopetuspäivä31.8.2014
www-sivuthttp://www.ysao.fi/Suomeksi/Kehittamispalvelut/Projektien-esittelyt/Alykas-tuotantosolu
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPentti Halonen
KuvausHankeen tavoitteena on kehittää innovatiivisia tuotantomenetelmiä, joiden avulla teknologiayritysten tuottavuus ja kannattavuus kasvaa, sekä näin ollen lisää yritysten tehokkuutta toimialallaan. Yritysten työntekijöiden on ymmärrettävä kokonaistaloudellisuuden ja tehokkuuden kokonaisuus. Tulevaisuuden työntekijöiden on tunnettava yritysten toimintatavat ja laitteet. Oppilaitosten on opetuksessaan otettava huomioon tulevaisuuden innovaatiot ja uudet teknologiat, ja osallistuminen yritysten tuoteke-hitysprosessiin mahdollistuu yhteisessä innovaatioympäristössä.
KehittämistarveYritysten tuottavuus lähtee suunnittelusta, jossa yritys määrittää tuotteiden mitat ja tekniset vaatimuk-set. Tuotteen suunnittelijan, valmistajan, alihankkijoiden ja raaka-ainetoimittajien tehtävänä on pystyä tekemään yhteistyötä, jotta tuote voidaan suunnitelmien mukaan toteuttaa ja toimittaa järkevässä ja tehokkaassa aikataulussa. Tuotantotehtaan virtaus ja laatu ovat yritysten tuotannolliseen tehokkuu-teen vaikuttavat tekijät.

Savonia AMK:ssa on tehty vuonna 2011 selvitys, miten Ylä-Savon alueen yritysten tuotannollista ke-hittämistä voidaan kehittää. Mittausmenetelmänä on käytetty kansainvälisesti tunnettua OEE -menetelmää. OEE - arvo muodostuu kolmen osatekijän (käytettävyys, laatu ja nopeus) yhteisvaiku-tuksesta. Arvo muodostuu osatekijöiden yhteisvaikutuksesta, jolla voidaan havaita piilossa olevaa ka-pasiteettiä ja löytää syitä hukkaan kuluvasta seisokki ajasta. Tehokkaaseen ja kannattavaan tuotan-toon pääseminen edellyttää häviöiden minimoimista ja jatkuvaa kehittämistä.

Tutkimuksessa saatiin kokonaistehokkuuden OEE-tuloksien keskiarvoksi 44.56 %, joka on vain reilut puolet tavoitearvosta. Keskiarvotuloksen mukaan kaikissa tuotantomuodoissa tarvitaan kehitystyötä. Tuloksien pohjalta alueellinen ja tuotannollinen kilpailukyky ei ole paras mahdollinen.


ToimenpiteetProjektin toimenpiteet jakautuvat neljään päävaiheeseen:

1. Suunnittelu ja simulointi
2. Robotin ja sen lisälaitteiden hankinta
3. Laadun toteamiseen tarvittavien mittalaitteiden hankinta
4. Kokonaistehokkuuden arviointi ja jatkokehittämistoimenpiteet
TuloksetHankkeessa kehitetään oppimis- ja innovaatioympäristöä teknologia-alan tuottavuuden parantami-seen. Tuloksena on tuotannon tarpeiden mukaan muovautuva älykäs tuotantosolu, jossa robotisoin-nin, laadun toteamisen ja eri tuotannonvaiheiden välinen tiedonkulun kehittämisellä saadaan mallin-nettua tuotantoprosessi ja sen kriittiset vaiheet.
KumppanitHankkeen päähallinnoija on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia toimii partnerina, muirta yhteistyökumppaneita ovat Educaworks Oy sekä yläsavolaiset teknologiayritykset.
RahoittajaEAKR FLAT RATE