Hankkeen tiedot

NimiTahkon tapahtumahanke
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.5.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Kuosmanen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti Tahkon tapahtumien järjestämiseen osallistuvien henkilöiden osaamista koulutusten ja työpajojen avulla niin, että sisältöön ja organisointiin saadaan lisää ammattiosaamista ja tapahtumien ympärille syntyy uutta liiketoimintaa. Samalla Tahkolle luodaan edellytykset kehittyä ympärivuotiseksi vetovoimaiseksi tapahtumien järjestämispaikaksi. Lisäksi hankkeessa luodaan yritysten ja tapahtumien yhteistyökumppaneiden kouluttamisen ja toimintatapojen kehittämisen kautta Tahkon alueelle uusi yhteinen paikallisiin vahvuuksiin perustuva tapahtumapalvelukonsepti.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää Tahkon alueen yritysten ja tapahtumissa tarvittavien yhteistyökumppanien (yritykset, yhdistykset jne) verkosto tiiviiksi ja sujuvasti yhteen toimivaksi ammattilaisverkostoksi, joka pystyy tuottamaan sujuvia palveluja tapahtumille ja siten kasvattaa liiketoimintaansa.

Mikäli hankkeen aikana osoittautuu, että tapahtumajärjestäminen on kannattavaa liiketoimintaa, Tahkon alueelle perustetaan tähän keskittyvä uusi start-up-yritys.
KehittämistarveTapahtumat tuottavat monia eri vaikutuksia toimintaympäristöönsä, kohdepaikkakunnalleen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Tapahtumat ovat matkailijoita houkutteleva atraktioita, joiden avulla voidaan lisätä matkailijoiden määrää, vierailuajan pituutta ja tapahtumassa käytetyn rahan määrää.

Tätä hanketta edelsi Event Park-hanke, jonka avulla Tahkolle saatiin uusi, 10 000 henkilön yleisön vetämä tapahtumapuisto. Näin Tahkon alueen tapahtumainfra koheni merkittävästi ja nyt alueella on edellytykset kasvattaa tapahtumaliiketoimintaa merkittävästi.
ToimenpiteetTyöpaketti 1. Viestintä ja tiedottaminen, 01.01.2016-31.5.2018 Projektipäällikkö ja asiantuntija

Projektipäällikkö vastaa asiantuntijan kanssa koko hankkeen ajan tiedottamisesta kohderyhmälle ja sidosryhmille hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. Tiedottamisessa noudatetaan rahoittajan ja Savonia-ammattikorkeakoulun tiedottamista koskevia ohjeita. Projektipäällikkö kokoaa hankkeen alussa 01.2016 tiedotussuunnitelman, josta selviää toimenpiteet, aikataulut ja tiedotustavat. Tiedottamisessa suositaan sähköisiä jakelukanavia.
Tämä työpaketti pitää sisällään sekä hankkeen vaatiman kohderyhmäviestinnän ja raportoinnin että Tahkon alueen yhteisen tiedottamisen koulutuksen, suunnittelun ja toteuttamisen.

Työpaketti 2. Tapahtumajärjestäjien verkoston kokoaminen. 01.01.-28.02.2016, projektipäällikkö ja asiantuntijat
Projektipäällikkö ja asiantuntijat vastaavat Tahkon yrityksistä ja niiden yhteistyökumppaneista koostuvan, tapahtumajärjestäjien verkoston kokoamisesta. Yritysten, niiden sidosryhmien ja olemassa olevien tapahtumien lähtötasokartoituksessa selvitetään Tahkon alueen tapahtumajärjestämisen nykytila. Samalla selvitetään ja laaditaan lähtötasokartoitukseen perustuvat koulutus-, kehittämis- ja kasvusuunnitelmat.
Lisäksi selvitetään tapahtumanjärjestäjiltä miten Tahko nähdään tapahtuman järjestämisympäristönä.

Työpaketti 3. Koulutusten ja kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, 1.2.2016-31.5.2018 Savonia-amk:n ja ulkopuoliset asiantuntijat

Koulutukset ja kehittämistoimenpiteet toteutetaan yritysryhmäkohtaisina työpajoina. Työpajat toteutetaan TP2 esiin nousseista kehittämisteemoista, joiden totuttamisesta vastaavat Savonia-amk:n asiantuntijat ja ulkopuoliset asiantuntijat.

Teemat koostuvat mm:
- Digitalisaatio, sähköinen liiketoiminta, sosiaalinen media, myynti ja markkinointi, tapahtumien tekniikka ja viestintä- Asiakaspalvelutaidot ja -osaaminen
- Asiakasymmärryksen hankkiminen palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen
- Turvallisuus tapahtumien aikana, tieto-, asiakas- ja työntekijäturvallisuus
- Erikoisosaamisen ylläpitäminen
- Liiketoiminta eli tapahtumien säilyttäminen ja kasvattaminen ja uusien saamien- Ravitsemis- ja elintarvikeosaaminen, ml. turvallisuus, työtavat, hygienia jne.

Tärkeänä osana tätä työpakettia rakennetaan Tahkon alueen uusi tapahtumajärjestämisen liiketoimintamalli

Työpaketti 4. Yhteistyöverkostojen rakentaminen ja aktivoiminen sekä uuden toimintatavan oppiminen.
Toteutetaan koko hankkeen ajan ja tästä vastaavat Savonian projektipäällikkö ja ulkopuoliset asiantuntijat.

Kartoitetaan ja verkostoidutaan uusien Tahkolle sopivien tapahtumatuottajien kanssa ja jalkautetaan samalla Tahkon uutta toimintamallia.
TuloksetHankkeessa
a) kehitetään mukana olevan yrityksen osaamista toimia osana tehokasta palveluntuotantoketjua
b) luodaan tapahtumatuottajien tarpeisiin uusia palvelukokonaisuuksia, jotka koostuvat yritysten ja yhteistyökumppaneiden olemassa olevien ja uusien palveluiden yhdistämisestä, myös uudella tavalla
c) kehitetään Tahkon alueen yritysten tiedottamis- ja viestintäosaamista siten, että Tahkon alueen imago ylivoimaisena tapahtumanjärjestäjänä vahvistuu
d) hankkeen myötävaikutuksella Tahkolle syntyy 10 uutta eri vuodenaikoina toteutettavaa kansallista tapahtumaa, joissa on 500-5000 kävijää.
e) yhdessä Tahkon yritysten ja sidosryhmien kanssa kehitetään Tahkon alueen uusi yhteinen, paikallisiin vahvuuksiin perustuva tapahtumapalvelukonsepti, jota pystytään levittämään muihinkin matkailukeskuksiin.
KumppanitHankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Tahkon alueen yritykset ja niiden henkilökunta. Heidän osaamisensa on avainasemassa, kun Tahkosta muodostuu ylivoimainen tapahtumanjärjestämisalue.

Toissijaisena kohderyhmänä ovat eri yhteistyökumppanit, joita tarvitaan tapahtumien järjestämisessä. Nämä ovat yrityksiä (ääni, valo, rakenteet) tai järjestöjä tai muita, joilta saadaan tapahtumiin tarvittavaa erikoisosaamista (järjestyksenvalvojat, liikenteenohjaajat).

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös alueen tärkeät yhteistyökumppanit, esim. BMW Finland.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020