Hankkeen tiedot

NimiMinä valitsen ympäristö tukee
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.10.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTuomo Eskelinen
KuvausProjektin tavoitteena on...
• Mahdollistaa uudenlaisia elintarvike- ja koostamisratkaisuja liikkuvaan elämään. Testatuilla tuotteilla on laaja markkinapotentiaali muussakin kontekstissa, myös kansainvälinen kysyntä
• Co-creation henkilöstöruokailun kehittämisessä (tuotteet, ympäristö ja palvelujärjestelmät) > menetelmiä ja tietotaitoa valintaympäristön optimointiin
• Kartuttaa osaamista, tietoa ja työkaluja, jota voidaan hyödyntää yksilön terveyskäyttäytymisen tukemisessa ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.
• Vaikuttaa väestönosaan, jota on muutoin hankala saavuttaa (nuoret aikuiset miehet) > terveysvaikutukset pitkälle tulevaisuuteen
KehittämistarveEri toimialojen yrityksillä on tarvetta saada uusia tiedonkeruutapoja, jotka ovat tehokkaita, kontrolloituja ja jotka samalla tuottavat dataa mahdollisimman luontevissa käyttötilanteissa. Dataa ja siitä jalostettua ja tulkittua tietoa tarvitaan paitsi tuotekehitykseen ja testaukseen, myös markkinointiviestinnän ja brändäyksen tueksi.
Terveyskäyttäytymisen ymmärtämisen kannalta yksi vaikeimmin saavutettavista väestöryhmistä on nuoret miehet, joilla tiedetään olevan ongelmia hyvinvointia edesauttavien terveysvalintojen tekemisessä. Tiedotus ja valistus on jokseenkin tehoton keino vaikuttaa käyttäytymiseen ja siksi tarvitaan uusia lähestymistapoja tämän ryhmän tavoittamiseksi ja motivoimiseksi. Sosiaalinen media tarjoaa yhden väylän, jota voidaan hyödyntää tämän ryhmän tavoittamiseen. Se on myös alusta motivointiin, mutta sen hyödyntäminen terveyskäyttäytymisen kannalta on ollut potentiaaliin verrattuna vähäistä: monet tahot, esim. yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa mm. markkinointiin - voisimmeko siis käyttää näitä keinoja positiivisen terveystietoisuuden edesauttamiseen ja omakohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen?

Varusmiehet palvelusaikana ja sen jälkeen ovat iso väestönosa ja laaja kuluttajaryhmä, jonka terveyskäyttäytymisellä on kauaskantoiset seuraukset, niin hyvässä kuin pahassa. Yrityksille varusmiesyhteisö voi muodostaa uniikin testialustan niin elintarvikkeiden, kulutusympäristön kuin mittausteknologioiden kannalta.

Henkilöstöruokailu on infrastruktuuri, joka tavoittaa suuria määriä ihmisiä päivittäin. Ihmiset tekevät valintoja, joita ohjaa harkinnan lisäksi tottumus ja monet tiedostamattomat tekijät, kuten mielihyvän ennakointi. Alan toimijat kaipaavat uusia tapoja optimoida valintaympäristöä niin, että se ohjaa huomaamattomasti asiakkaita haluttuun suuntaan, esimerkiksi valitsemaan täysipainoista ja terveellistä ruokaa. Tässä ajattelussa yhdistyvät sekä yritysten kaupallinen hyöty että kansanterveydellinen hyöty.

Hankkeessa tarkastellaan varusmiesten ja henkilöstöravintola-asiakkaiden ruoan valintakäyttäytymistä hyödyntäen sekä perinteisiä kuluttajatutkimusmenetelmiä että audiovisuaalista teknologiaa aidoissa ruoan valintaympäristöissä, koska totuudenmukaisinta tietoa ruoanvalinnasta voidaan saada vain siellä, missä kuluttajat tekevät arkisia valintojaan. Terveyskäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan omakohtaisen kokemuksen kautta, sekä nostamaan kokemuksen merkitystä tuomalla se sosiaalisen median kautta ryhmän tietoon ja pienen kilvoittelun kohteeksi. Kokemuksia tuotetaan ja muokataan paitsi tarjoamalla käyttäjille uudenlaisia tuotteita, myös hienovaraisilla valintaympäristön muutoksilla.

Toinen osa liittyy kylmäketjuvapaiden elintarvikkeiden hyödynnettävyyden ja vaikutusten tutkimiseen varusmiesten koulutuksen aikana. Tässä osassa tuotetaan tietoa elintarvikkeista, mutta myös tutkitaan niitä käyttävien varusmiesten suorituskykyä ja palautumista, sekä omaa kokemusta että fysiologisia parametreja mitaten. Myös tässä haetaan motivointia kokemuksen tunnistamisen ja yhteisöllisen jakamisen avulla. Tämä osa tuottaa uutta tieteellistä tietoa ravitsemuksen, fyysisen suorituksen ja yhteisöllisen vuorovaikutuksen yhteydestä ja modernien kuluttajamenetelmien soveltuvuudesta tämän tyyppisten tuotteiden tutkimukseen. Hankkeessa myös kehitetään koealusta sekä elintarvikkeiden että mittausteknologian tutkimiseen ja testaamiseen.
ToimenpiteetTP1: Joukkoruokailun valintaympäristön vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen
TP2: Kylmäketjuvapaiden tuotteiden pilotointi maasto-olosuhteissa
TP3: Valintojen merkitys hyvinvoinnille ja palautumiselle
TP4: Liiketaloudelliset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät implikaatiot
TuloksetProjekti synnyttää uutta tietoa ja osaamista • monipuolisen ja myös tiedostamattomia ja ohimeneviä reaktioita mittaavan kuluttajatiedon keräämisessä • joukkoruokailukonteksin valintaympäristön muutosten vaikutuksen ymmärtämisessä ja kuluttajakäyttäytymisen ohjaamisessa ympäristön muutoksia hyödyntäen • nuorten miesten terveyskäyttäytymisen ymmärtämisessä ja digitaalisiin menetelmiin perustuvan motivoinnin suunnittelemisessa • kylmäketjuvapaiden tuotteiden testialustan hyödyntämisessä
KumppanitItä-Suomen yliopisto, Kansanterveyden ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö toimii pääkordinaattorina, muita toimijoita Savonian lisäksi ovat VTT ja THL.

Jokainen konsortion osapuoli tuo mukanaan oman instituuttinsa sisäiset resurssit sekä asiantuntijuusalueensa verkoston. Elinkeinoelämän toimijat tuovat projektiin tietoa tarpeistaan, antavat hankkeen käyttöön tuotteitaan sekä ovat mukana suunnittelemassa käytännön toteutusta. Yrityksillä on ratkaiseva rooli esimerkiksi siinä, mitä tuotetietoa kerätään ja miten fysiologian mittaukset toteutetaan. Projektin tutkimukset tehdään aidossa ympäristössä henkilöstöravintolassa, puolustusvoimien ruokalassa ja varusmiesten koulutuksen yhteydessä. Näiden realististen ympäristöjen käyttö alustana on yksi projektin vahvuuksista, eikä se olisi mahdollista ilman yrityspanosta.
RahoittajaTekes EAKR