Hankkeen tiedot

NimiVaali viisaasti vasikkaa
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/vaavi.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArja Korhonen
KuvausVaavi (Vaali viisaasti vasikkaa) -hankkeen tavoitteena on vasikoiden hoitokäytänteiden
parantamiseen vaikuttaminen ja sitä kautta vasikkakuolleisuuden alentaminen. Tavoitteeseen
pyritään sekä jo aiemmissa hankkeissa tuotetun tiedon että Vaavi hankkeessa selvitetyn tiedon
tehokkaalla jalkauttamisella monipuolisin menetelmin alan toimijoille. Koulutusten kohderyhminä
ovat mm. maitotilalliset ja heidän työntekijät, lomittajat, vasikkakasvattamot, eläinlääkärit,
neuvojat, opiskelijat jne. Eläinten terveyttä edistämällä edistämme myös tuottajan jaksamista ja
vähennämme hänen työmääräänsä tilalla. Työmäärän hallinnan kautta pystytään kohdentamaan
enemmän huomiota maidontuotannon kriittisempään aikaan eli lypsylehmän lopputiineyteen ja
poikima-ajankohtaan sekä vasikoiden alkuhoitoon. Erityisenä kohderyhmänä ovat suuret
maitotilat, joista osalla kuolleisuus on suuri. Kuolleisuuden alentamisen myötä myös työmäärä
tiloilla vähenee, koska sairaita vasikoita on vähemmän hoidettavana. Terveet eläimet motivoivat
tekemään työtä ja jaksamaan ja samalla myös taloudellinen tulos paranee. Hankkeen tuloksia
seurataan koulutuspalautteiden perusteella, tarttuvien tautien (BCV, BRSV) projektitilojen
seurantatulokset sekä koulutuksien ja muiden tilaisuuksien osallistujamäärät (indikaattorit).
Hankkeen tulokset vasikkakuolleisuustilastoissa tulevat näkymään vasta pidemmällä ajanjaksolla,
mutta tavoitteena on puolittaa vasikkakuolleisuus alueellamme seuraavan viiden vuoden sisällä.
KehittämistarvePohjois-Savo on merkittävä maidon- ja naudanlihantuotannon maakunta Suomessa ja tavoitteena
on tuotannon kehittäminen edelleen ja tuloksena päästään maan kärkituottajaksi. Pohjois-Savossa
tuotettiin maitoa kiintiökaudella 2014/2015 toiseksi eniten Kuopion noustessa vuoden 2015
aikana Suomen suurimmaksi maitopitäjäksi ja Kiuruveden pitäessä vahvasti kolmatta sijaa.
Kiuruvesi oli viime vuonna maan suurin naudanlihantuottajakunta (3,4 milj. kiloa) ja samalla
Pohjois-Savo maan johtava naudanlihantuottaja (11,7 milj. kiloa) yhdessä Pohjois-Pohjanmaan
kanssa (Matilda.fi). Tavoitteena onkin säilyttää Pohjois-Savon vahva asema maidontuotannon
kärjessä ja pyrkiä nostamaan alueemme naudanlihantuotanto vuoteen 2020 mennessä 14 -15 milj.
kiloon. Tällä kehitämme samalla alueen työllisyyttä ja elinvoimaisuutta sekä vahvistamme tuleville
sukupolville elämän maaseudulla maataloustuottajana.

Tarvitaan täsmällistä tiedon siirtoa vasikoiden hyvistä hoitokäytänteistä sekä emien hoidosta
ennen poikimista, jotta vasikkakuolleisuutta saadaan alemmas. Vaavi hankkeen tavoitteena on
välittää tietoa, ratkaisuja sekä toimintatapoja maitotiloille, joiden avulla he pystyisivät löytämään
omalle tilalle soveltuvia menetelmiä lypsylehmän lopputiineyskauden hoitoon ja ruokintaan sekä
vasikoiden alkuhoidon tehostamiseen.
ToimenpiteetToimenpide 1: Koulutus ja tiedonsiirto:
Toimenpide 2: Vasikkamanagementin kehittämien
Toimenpide 3: Vasikkakuolleisuuden selvittäminen
Toimenpide 4: Ternimaidon laatu
Toimenpide 5: Lypsylehmän lopputiineys / Syntymättömän vasikan kivennäisruokinta
Toimenpide 6: Pihvivasikkatuotannon tehostaminen
Toimenpide 7: Koordinointi
TuloksetKoulutus ja tiedonsiirto
koulutus- ja teemapäivät
- monimuotokoulutusta, johon liittyy teoriaa, käytännönharjoittelua sekä
opintomatkoja
- opintokokonaisuudet 20 x 45 min järjestettynä monimuotokoulutuksena
- olemassa olevan tiedon ja taidon jalkauttaminen
- Vaavi-hankkeen tuloksista tiedottaminen ym., joissa etäyhteysmahdollisuus
- alueelliset teemapäivät aihealueittain, joihin liitetään navettahavaintoja ja
tiedon siirtämistä käytäntöön
- täsmäluennot yhdistettyinä toimialakohtaisiin tuottajapäiviin (ItäMaito,
lihatalot, MTK ym.)
- nauhoitetut asiantuntija- sekä eläinlääkäriluennot nettiin
- verkkokoulutus, itseopiskelumateriaalit ja tentti
- opintokäynnit, joissa hyvien käytänteiden levittäminen sekä tiedon
havainnollistaminen
- hyvien käytänteiden videoinnit
- Vaavi –nettisivut (open access), ammattilehdet ammattilehtiartikkelit,
kansainväliset julkaisut
- hyödynnetään jo olemassa olevaa Kesto – hankkeen blogi – sivustoa
-sosiaalisessa mediassa pidettävät tilaisuudet (”Kysy eläinlääkäriltä” tai "Kysy tuottajalta” chat tilaisuudet esimerkiksi Facebookissa)
- kuluttajille suunnattua tiedotusta (näyttelyt, videot jne.)
- yhteistyö ETT:n Ruokaketjuhankkeen sekä itäsuomalainen naudanlihantuotanto hankkeen kanssa.

Selvitykset
vasikkamanagementin kehittäminen
- BRSV – ja BCV – virustautien tilanneselvitys maitotiloilla ja saneeraussuunnitelma ryhmätoimintona
- hoitokäytänteiden helpottaminen ja alkukasvatuksen tehostaminen
- pikkuvasikoiden kivennäisruokinta: seleeni
- vasikka- ja lastaustilat
vasikkakuolleisuuden nykytilanteen selvittäminen
ternimaidon laatu
- pakastusajan vaikutus laatuun
- erot vasta-aineiden määrissä karja- sekä eläinkohtaisesti
- vasta-aineiden määrän vaikutus lehmän tuotoskauden terveyteen
- pastörointitarpeen selvittäminen
- ternimaidon korvikkeiden tehoaineet ja hyöty
lypsylehmän lopputiineys / Syntymättömän vasikan kivennäisruokinta
- hoito- ja ruokintakäytänteiden päivittäminen
- seleenitason selvittäminen tankkimaito- ja ternimaitonäytteistä
pihvivasikkatuotannon tehostaminen
- elinvoimaiset vasikat kylmissä olosuhteissa
- vieroitusstrategiat ja vieroitusikä
- pihvivasikoiden lisäruokinta imetyskaudella
KumppanitEnsisijaisen kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat pohjoissavolaiset maidon- ja
naudanlihantuottajat sekä muut vasikoiden kasvattajat.

Meijerit ja vasikkavälitystä hoitavat teurastamot ovat todenneet, että maitotilojen vasikoiden hoidossa ja ruokinnassa on osalla tiloista vakaviakin puutteita ja nämä puutteet näkyvät suoraan vasikkakuolleisuustilastoissa. Välitykseen lähetettävät vasikat eivät aina täytä laatuvaatimuksia ja nämä heikot vasikat ovatkin
kasvattamossa alttiina tarttuville hengitystie- ja ripulitaudeille. Vasikkamanagementin toiminnan tehostaminen ja laadukkaamman vasikka-aineksen saanti sekä maidontuotanto- että naudanlihantuotantoketjuun on hankesuunnittelun lähtötavoitteena.

Muut sidosryhmät: Osuuskunta ItäMaito, A-Tuottajat Oy/AtriaNauta, Snellman Lihanjalostus Oy, Faba
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020