Hankkeen tiedot

NimiKasvi-Taito kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke
Aloituspäivä1.10.2016
Lopetuspäivä31.3.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJukka Ruotsalainen
KuvausHankkeen yleisenä tavoitteena on tehostaa kasvintuotantotilojen pellon käyttöä ja strategista kehittämistä. Hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Viljelyn kehittäminen parantaa myös tilojen kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja edesauttaa koko elinkeinon elinvoimaisuutta. Hankkeessa etsitään ratkaisuja tuottoisampaan kasvinviljelyyn ympäristöä tukevalla ja kestävällä tavalla.

Kasvinviljelytilojen kehittäminen edistää myös kotieläintilojen toimintaa yhteistyön kautta. Lähialueen kasvinviljelytilat voivat toimittaa rehuviljaa, nurmirehua ja mahdollisia muita rehukasveja kehittyvien kotieläintilojen käyttöön. Kasvinviljelytilat voivat toimia kotieläintilojen ylimääräisen lannan vastaanottajina ja urakointiyhteistyön kumppanina. Hankkeeseen voi osallistua myös kotieläintaloutta harjoittavia tiloja, joilla on kehityshalukkuutta vilja- ja muiden rehukasvien osalta. Hankkeen toimenpiteistä on rajattu pois marjaviljelyn ja puutarhaviljelyn kehittäminen, koska näitä viljelyn alueita kehitetään muissa hankkeissa Pohjois-Savossa.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena:
1. Kasvinviljelytilojen kannattavuus ja pitkän tähtäimen elinkelpoisuus parantuu.
2. Peltoviljelyyn keskittyvien tilojen osaaminen laajentuu uusiin viljelykasveihin ja uusiin viljelymenetelmiin
3. Kasvinviljelytilojen pellon käyttö monipuolistuu ja viljelykierto kehittyy.
4. Kasviviljelytilojen satotasot nousevat, tuotteiden laatu parantuu ja tuotteille on paremmat ja monipuolisemmat markkinat.
5. Ympäristön ravinnekuormitus vähenee ja maan viljelykelpoisuus kehittyy, kun lannoituksessa kiinnitetään huomiota pellon ravinnesuhteisiin ja maan multavuuteen.
6. Kasvinviljelytilojen johtamisosaaminen parantuu paremman suunnittelun, talousosaamisen, markkinatietouden, sopimusosaamisen ja kumppanuuksien avulla.
7. Kotieläintilat saavat enemmän ja parempilaatuista viljaa, nurmirehua ja muita rehukasveja
paikallisesti.
8. Lannan käyttö tehostuu ja hyödyntää laajempaa osaa Pohjois-Savon pelloista.
9. Alueen viljatuotteita kauppaava ja jalostava elinkeinotoiminta laajentuu.
10. Pohjoissavolaiset pellot saadaan paremmin tuottamaan markkinoilla tarvittavia tuotteita.
KehittämistarvePohjois-Savossa on noin 3700 maatilaa, joista päätuotantosuuntana kasvinviljely on noin 2000 tilalla. Näiden tilojen hallinnassa on merkittävä määrä peltoa ja osalla pinta-alasta viljelyn tehokkuus on varsin matala. Tilojen kehittämisen haasteena on yleisesti heikko kannattavuus, peltojen tehoton käyttö ja osin myös sivutoimisuus. Samalla kehittyvillä kotieläintiloilla on haasteita rehuntuotanto- ja lannanlevitysalan riittävyydessä. Pohjois-Savo on myös rehuviljan ja valkuaiskasvien osalta alituotantoaluetta.

Hanke kohdistuu ensisijassa kasvinviljelyä päätuotantosuuntanaan harjoittaville maatiloille Pohjois-Savossa. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kehittää yrittäjien osaamista kasvinviljelyssä, tilan strategisessa suunnittelussa ja toiminnassa. Alueellisesti tavoitteena on saada kaikki riittävän tuotantokelpoinen peltomaa tuottamaan laadukasta markkinoilla tarvittavaa satoa. Hankkeen tarve on noussut esille mm. SPV hankkeiden kautta. Kasvinviljelyn (pl. nurmet) kehittämiseen liittyviä hankkeita Pohjois-Savossa ei ole aiemmin toteutettu.
ToimenpiteetHankealueena on Pohjois-Savo ja hanketta toteutetaan ajalla 1.10.2016 - 31.5.2019. Hankkeen päätoteuttajana on Savonia-amk ja osatoteuttajana ProAgria Pohjois-Savo. Hankkeen rahoitusta haetaan maaseuturahastosta koulutushankkeena. Hankkeen toimenpiteet ovat alkukartoitus, täydennyskoulutusryhmät, tiedottaminen ja koordinointi.

Alkukartoitus osiossa tehdään kartoitus potentiaalisille osallistujille MTK Pohjois-Savon ja ProAgrian ja maataloushallinnon asiakasrekisterien avulla. Tiloille tehdään hankkeen toimesta alkuselvitys, jossa tarkastellaan tilan toiminnan tavoitteita ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi alkukartoituksessa tehdään selvitys kasvinviljelytilojen sidosryhmille ja viljelijäryhmille heidän tarpeistaan täydennyskoulutuksen suhteen. Alkukartoituksen tarkoituksena on herättää kasvinviljelytilojen yrittäjiä miettimään tilan tulevaisuutta ja auttaa tilan strategian hahmottamisessa. Hankkeen kohderyhmän moninaisuus ja tavoittaminen vaatii hankkeen toimijoilta erityisiä ponnisteluja ja siksi perusteellinen kartoitustyö on välttämätön. Kartoituksen perusteella tilat ohjataan hankkeen koulutuksiin, NEUVO-palvelujen käyttöön ja muuhun kehitystoimintaan. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on antaa täydennyskoulutusta tiloille, joiden strategisena tavoitteena on kehittää tilan kannattavuutta ja menestymismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Täydennyskoulutusosio muodostuu kolmiportaisista teemoittaisista koulutusohjelmista. Kunkin koulutuskokonaisuuden sisällä on useita koulutusohjelmia. Kaikkien koulutusten läpileikkaavana teemana on tilan strateginen suunnittelu ja johtaminen. Lisäksi täydennyskoulutuksen avulla täydennetään, päivitetään alan viimeisintä tietoutta sekä avataan mahdollisuuksia myös kokonaan uusien menetelmien ja viljelykasvien viljelyyn. Koulutuksissa huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet (esim. maantieteellinen sijainti laajalla alueella, erilaiset lähtötasot yrittäjillä sekä sivutoimisuus). Tämän vuoksi koulutuksia järjestetään myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Lisäksi hyödynnetään tehokkaasti verkko-opintomahdollisuuksia. Hankkeen lopussa tehdään kyselytutkimus koulutushankkeen vaikutuksista yrityksen kehittämiseen.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020