Hankkeen tiedot

NimiSavolaisen ekopientalon modernit rakennusmateriaalit
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKari Kuuspalo
KuvausPäätavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, parantamalla vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista, kaupallistamista ja markkoinoille pääsyä.

Projektissa selvitetään yhteistyössä lähialueen rakennusmateriaaleja valmistavien yritysten kanssa mitä liiketaloudellisessä mielessä järkeviä, vähähiilisyyteen perustuvia vaihtoehtoja yritykset voisivat käyttää rakennusmateriaalien raaka-aineina. Myös muut rakennusmateriaaleja tuottavien yritysten vähähiilisyyttä parantavat näkökulmat huomioidaan. Esimerkiksi tuotannon energiatehokkuuden lisääminen tai hukkamateriaalin käyttäminen energiantuotannoksi voi muodostua joidenkin yritysten osalta päätavoitteeksi. Yhteistyössä tehtävät selvitykset tukevat myös yritysten resurssiviisaiden ideoiden kaupallistamista.

Projektin tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus modernien rakennusmateriaalien teknisten ominaisuuksien testaamiseen (mekaaniset ominaisuudet, paloturvallisuus, mahdollinen energiantuotanto). Tämä on tarpeen erityisesti PK-yritysten osalta, mikä tukee omalta osaltaan yritysten kasvua ja kansainvälistymispotentiaalia.
KehittämistarveRakentaminen ja asuminen tuottavat lähes puolet Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Keskieuroopassa vähähiilisyyteen ja ekologisuuteen perustuva rakennusmateriaalien tuotantotrendi ja kiinnostus sitä kohtaan ovat vahvassa kasvussa, mutta Suomessa rakennusmateriaalien tuotanto ja tuotekehitys eivät ole kehittyneet vastaavalla tavalla. Suomessa on kuitenkin panostettu rakennusten energiatehokkuuteen. Rakennusmateriaaleja valmistavia Pohjois-Savon alueen yrityksiä on tuettava vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Esimerkiksi kierrätykseen perustuviin raaka-aineisiin siirtyminen voi nostaa yrityksen liiketaloudellista kyvykkyyttä, parantaa materiaalin ominaisuuksia ja valmistettavuutta sekä mahdollistaa tuotteen turvallisen hävittämisen tai jatkokierrätyksen käytön jälkeen. Myös tuotantomenetelmien energiatehokkuutta on syytä tarkastella ja valmistusprosessissa voi syntyä energiantuotantoon soveltuvaa hukkaa. Erityisesti pienemmille yrityksille on tarjottava mahdollisuus uusien materiaalien ja materiaaliyhdistelmien tekniseen testaukseen, mikäli vähähiiliset modernit materiaalit vaikuttavat liiketaloudellisesti potentiaalisilta.

Rakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet (RIP, ESR 2012-2015) -hankkeessa muodostettiin osaprojektina Savolainen ekopientalo-malli, joka käsitti pienrakennuskokonaisuuden. EkoMateriaalit-hankkeessa keskitytään talokokonaisuuden sijaan yksityiskohtaisemmin vähähiilisyyteen perustuviin materiaalivalintoihin. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti yritysten liiketoimintaa, mutta varaudutaan myös yritysten uusiin materiaalivalintoihin liittyviin pilotointeihin, hyödyntämällä Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusalan resursseja ja osaamista. Mm. aiemmissa rakennerahastohankkeissa hankittujen rakennusalan testaus- ja mittausjärjestelmien käyttöastetta on vielä mahdollisuus ja tarve nostaa tämän hankkeen avulla, aiemmin hankitun erikoisosaamisen levittämismahdollisuutta unohtamatta.
ToimenpiteetHankkeen yleiset toimenpiteet.
- Osaamisen lisääminen. Tutustutaan tarkemmin mm. Keski-Euroopan tilanteeseen.
- Hankkeeseen osallistuvien yritysten tarkennettu valinta.
- Hankkeesta tiedottaminen esim. rakennusalan ammattilehdissä.
- Hankkeen muodostaman uuden tiedon jalkauttaminen Savonia-amk:n opetukseen ja mahdollisuuksien mukaan toimintamallin jatkotyöstäminen myös yritysten kanssa tehtävään suoraan amk:n palveluliiketoimintaan.

Toimenpiteet yritysten kanssa: jatkuvana.

Ensimmäinen vaihe.
- Kartoitus yhteistyössä yrityksen kanssa: korvattavissa olevat tai uudet vähähiilisiset raaka-aineet (paikalliset, kierrätettävät tai biomateriaalit), valmistusprosessi, hukkamateriaalit

Toinen vaihe.
- Kannattavuustarkastelu (markkinahinta, tuotekannattavuus - ei ennusteita)
- Liiketoimintamalli ja tuotanto, markkinoille siirtyminen
- Ekologisuustarkastelu
- Tekninen toteutettavuus

Kolmas vaihe
- Markkoinnoille viemisen tarkastelu

Hankkeesta varataan resurssia myös muutamien potentiaalisten kohteiden teknisille esiselvityksille ja testeille (esim. paloturvallisuus, mekaaniset ominaisuudet).

Valmistusprosesseissa voi syntyä tuotteita, jotka ovat käytettävissä energiantuotantoon. Näitä tutkimuksia varten on käytettävissä Savonia-AMK:n Varkauden yksikössä toimiva energiatutkimuskeskus.
TuloksetProjektiin osallistuvat Kuopion seudun ja lähialueen rakennusmateriaaleja- ja tuotteita valmistavat ja jalostavat yritykset saavat selville oman liiketoimintansa kehittämismahdollisuudet, kun yhteisenä nimittäjänä on raaka-aineiden korvaaminen tai uusiminen kotimaisilla materiaaleilla, kierrätysmateriaaleilla tai biomateriaaleilla.

Projektin tuloksena on myös huomattava määrä uutta osaamista vähähiilisyydestä Savonian-ammattikorkeakoulun ja kohderyhmän toimijoille. Savonia-amk:n osalta keskeinen osaamisen lisääntyminen kohdistuu henkilökuntaan ja myös projektiin liittyviin opiskelijoihin, jotka hyödyntävät uutta osaamista työelämään siirtyessään.
KumppanitPääasiallisena kohderyhmänä ovat rakennusmateriaaleja valmistavien yritysten henkilöstö, Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö sekä opiskelijat. Savoniassa tarkempana kohderyhmänä on liiketalouden ala, rakennusala, ympäristötekniikan ala ja Varkauden energiatekniikan tutkimus.

Yritysten liiketoiminnan kehittyminen edistää myös rakennusmateriaalien suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin erikoistuneiden opiskelijoiden ja jo työssä olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia rakennusmateriaaleja valmistaviin yrityksiin.

Hankkeen keskeisimpiä aktiivisia toimenpiteitä varten hankkeeseen kerätään osallistujiksi noin 10 kattavaa esimerkkiä lähialueen yrityksistä. Yritys tarjoaa hankkeeseen sopivan kehittämiskohteen ja Savonia valitsee hankkeen aikana parhaiten soveltuvat kehittämiskohteet.

Hankkeen pääasiallinet kohderyhmät ovat Pohjois-Savossa, mutta hankkeen kannalta olennaisia kohdeyrityksiä sijaitsee myös Pohjois-Savon ulkopuolella. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen ottaa yksittäisiä yrityksiä mukaan pääasiallisen kohdealueen ulkopuolelta.

Välillisenä ja osin myös välittömänä hyödynsaajana hankkeen toimenpiteissä ovat talotehtaiden työntekijät ja rakentamista valvovat tahot, kuten kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontatoimistojen henkilöstö. Vähähiilisyyden kehittäminen palvelee välillisesti kaikkia kansalaisia esimerkiksi alentuneen energiankulutuksen ja haasteellisesti hävitettävän rakennusmateriaalin vähentymisen muodossa. Lopullisina välillisinä hyödynsaajina ovat kaikki rakennuksia käyttävät henkilöt. Erityisesti ekologiset materiaalivalinnat voivat lisätä ihmisten terveyttä: rakennuksia käytettäessä ja rakennuksia valmistettaessa on toivottavaa, että käyttäjien altistuminen epäorgaanisille materiaaleille vähenee.

Muita sidosryhmiä ovat rakennusalan ja materiaalitekniikan parissa työskentelevät tutkijat esimerkiksi yliopistoissa, rahoittajat, kunnat ja kaupungit sekä esimerkiksi liiketiloja valmistavat ja vuokraavat yritykset.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020