Hankkeen tiedot

NimiBigData- ja IoT-koulutusympäristö
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä30.6.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikko Laasanen
KuvausHankkeen tavoitteena on parantaa Savonian koulutustarjonnan osuvuutta alueen tarpeisiin IoT:n ja BigDatan osalta. Toimenpiteissä huomioidaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon paraneminen, koska koulutusympäristön osalta välittömänä hyödynsaajana ovat mm. YAMK-opiskelijat sekä erikoistumiskoulutuksiin ja hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistujat.
KehittämistarveTeollinen intenet (tai esineiden internet, Internet of Things, IoT) ja suuret tietovarannot niihin liittyvine analysointimenetelmineen (Big Data, massadata) ovat toimialariippumattomia megatrendejä. IoT:n ja Big Datan osaajien tarve on ilmeinen myös Itä-Suomen alueella.
ToimenpiteetHankkeen aikana otetaan käyttöön Savonia-ammattikorkeakoulussa uusi koulutus- ja TKI-ympäristö, jossa
keskeisessä roolissa ovat teollinen internet (IoT, esineiden internet), suuret tietovarannot ja niiden käsittely (BigData,
massadata) sekä sensoriteknologia.
TuloksetTiivistetysti, Hankkeen merkittävimpinä tuloksina ovat:
- Uusi koulutusympäristö ja toimintamalli koulutuksen järjestämiseen (BigDatan käsittely, IoT-pilottien työstäminen, sensorit)
- Koulutuksen parantunut laatu sekä tarjonta ja lisääntyneet opiskelijoiden työelämävalmiudet
- Uudet Savonia-amk:n työelämäkontaktit (+SFS, TIEKE, kv-standardointityö)
- Uudet toimintamallit työelämäyhteistyöhön
- Potentiaali uusille palvelutuotteille ja kaupallisille järjestelmille (pilottien kautta)
- Uusi osaaminen (IoT, BigData, tiedon analysointimenetelmät, IoT-tietoturva, liiketalous)

Hanke lisää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta: hankkeessa toteutetaan työelämälähtöisiä pilotteja osana
uuden koulutusympäristön käyttöönottoa (TKI-ammattilaisten toteuttamat pilotit ja opiskelijoiden toteuttamat pilotit). Koulutusympäristössä käyttöönotettavat yhtenäiset toimintamallit ovat yritysten hyödynnettävissä omissa
toiminnoissaan (esim. keskitetty tiedonkeruurajapinta ja varasto langattomien sensoriverkkojen lähettämälle tiedolle
toimialariippumattomasti). Hankkeessa hyödynnetään amk:n kansainvälisiä kontakteja. Hankkeen yhteyshenkilö
osallistuu parhaillaan mm. sensoriverkkojen ISO/IEC WG7 standardisointiyhteistyöhön.

IoT:n osalta tuloksena on useita hyväksi testattuja IoT-arkkitehtuurimalleja. Mallit sisältävät erilaisia toteutustekniikoita langallisessa ja langattomassa tiedonsiirrossa. IoT-arkkitehtuureissa huomioidaan myös erilaiset käyttäjät, operaattorit,palvelun tarjoajat sekä erilaiset mittaus- ja ohjauskohteet. Hankkeessa toteutettavien IoT-pilottien avulla muodostetaan uudenlaisia yhteistyöverkostoja Savonia-amk:n sisäisesti ja ulkoisesti. Opiskelijat kohtaavat jo opintojen aikana toisten toimialojen tulevia ja nykyisiä toimijoita. Tämä lisää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja vastaa alueellisiin työvoiman osaamistarpeisiin. Pilotit luovat potentiaalin yritysten uusien palvelutuotteiden ja kaupallisille järjestelmien muodostumiselle.

Hankkeen aikana muodostetaan yhteinen tiedonkeruun taustajärjestelmä, jota voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi ympäristöön tai ihmisiin liittyvissä TKI-projekteissa. Hankkeen aikana järjestettävien seminaarien avulla saadaan uutta tietoa Savonia-amk:n ja yhteistyökumppaneiden toimintaan IoT:stä, IoT:n tietotuvasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja BigDatasta sekä hyödynnetään hankkeen aikana muodostettavaa koulutusympäristöä välittömien hyödynsaajien toimesta .
KumppanitHankkeen päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. Mukana on yhdeksän yritystä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Savonia-amk:n opiskelijat ja työntekijät. Perusopiskelijat (tietotekniikka, tietoverkkotekniikka, laiteläheinen ohjemointi)
ja työlämässä olevat YAMK-opiskelijat sekä erikoistumiskoulutuksiin osallistuvat.
- Hankkeeseen osallistuvat muut julkiset toimijat (mm. Itä-Suomen yliopiston ja VTT:n tutkimusryhmät).
- Alueen yritysten edustajat (koulutuksiin hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen osallistuvat, seminaareihin ja
ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvat)

RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020