Hankkeen tiedot

NimiAktiivinen SPV-tila, maatiljoen sukupolvenvaihdosten edistäminen Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.4.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/spv-tila.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKalevi Paldanius
KuvausHankkeen tavoitteena on tukea ja säilyttää vahvaa perusmaataloutta. Hanke edesauttaa hyvissä ajoin tehtyjen, hyvin suunniteltujen SPV-kauppojen toteutumista ja osaltaan turvaa kannattavan yrittämisen edellytykset jatkaville tiloille. Hanke tukee kasvinviljelytilojen ja karjatilojen yhteistyön tiivistämistä, sekä edesauttaa omalta osaltaan Pohjois-Savon raaka-aineen saannin turvaamista alueella toimiville elintarvikealan yrityksille ja niiden pysymistä jatkossakin Pohjois- Savossa.

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää SPV-prosessia ennakoiden tulevaisuuden haasteita. Yhä suurempia tiloja tulee prosessivaiheeseen ja niihin liittyy erilaisia yhteistyö liittymiä, mitkä on myös huomioitava suunnitteluvaiheessa.

KehittämistarvePohjois-Savon maaseutuohjelman tavoitteena on ollut 80 rahoitettua tilakauppaa ja kaiken kaikkiaan 120-130 sukupolvenvaihdosta vuosittain. Näihin lukuihin ei ole päästy, sillä ELY -keskus rahoittaa 30-50 sukupolvenvaihdosta vuosittain. Vastaava määrä joko suunnittelee/toteuttaa tilanvaihdosta muulla rahoituksella tai jättää sukupolvenvaihdoksen tekemättä.

Jos sukupolvenvaihdoskauppojen tahti jatkuu ennallaan, toteutuvien tilakauppojen määrä ei riitä estämään tilojen määrän vähenemistä: Pohjois-Savon maaseutuohjelmassa vuosille 2007-2013 tilamäärätavoitteeksi on asetettu 4 140 tilaa vuoteen 2013 mennessä, mutta tilamäärä laskee nykytahdilla alle 4 000 tilan vuonna 2013. Kokonaistilamäärän ylläpitäminen on tärkeä asia, mut-
ta vähintään yhtä tärkeää on se, viljelläänkö kaikilla tiloilla aktiivisesti, tuotetaanko markkinakelpoista satoa tai että kehitetäänkö maataloutta ylipäätään. Hankkeen tavoitteena on säilyttää vahva perusmaatalous. Hanke edesauttaa hyvissä ajoin tehtyjen, hyvin suunniteltujen spv-kauppojen toteutumista ja osaltaan turvaa kannattavan yrittämisen edellytykset jatkaville tiloille.

Hanke tukee kasvinviljelytilojen ja karjatilojen yhteistyön tiivistämistä ja edesauttaa omalta osaltaan Pohjois-Savon maaseutuohjelman painopistealojen -maidon,lihan sekä marjojen- raaka-aineen saannin turvaamista alueella toimiville jalostuslaitoksille ja niiden pysymistä jatkossakin Pohjois- Savossa.
ToimenpiteetHanke muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:
1. Tilatason alkukartoitus ja laskelmat
Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on herätellä ensisijaisesti sukupolvenvaihdosta suunnittelevia tiloja aloittamaan prosessiin liittyvät toimenpiteet ja suunnittelun ajoissa. Tämä parantaa sekä luopuvan että jatkavan yrittäjän henkistä valmistautumista omistajanvaihdokseen.

2. Spv-prosessin kehittäminen ja pilotoinnit
Hankkeen alussa sukupolvenvaihdoksen 1-5 vuotta sitten tehneille tiloille tehdään kysely, jossa kartoitetaan spv-prosessin onnistumista, kehittämistä jne. Hankkeeseen valitaan muutama pilottitila, missä kartoitetaan ja tuetaan sukupolvien välisten suhteiden kehittymistä ja onnistumista sekä kannustetaan tiloja yhteisten päämäärien löytämiseen tilan kehittämisessä.

3. Verkostoituminen ja tiedonsiirto
Hankke järjestää vuosittain koulutustapahtumia yhteistyössä MaitoTaito -hankkeen kanssa palvelemaan sukupolvenvaihdosprosessin toteuttamista. Koulutuksen sisältö ja asiantuntijapalvelut räätälöidään TPK 1 ja 2 saatavien palautteiden ja yrittäjien tarpeiden mukaan. Isojen koulutustapahtumien sijaan hankkeiden kautta järjestetään seudullisia koulutuksia sekä kootaan toimijoita yhteistyöhön mm. seminaarien muodossa.

4. Hankkeen koordinointi

Hankevetäjä tiedottaa hankkeesta eri tavoin esimerkiksi lehdistötiedottein, infotilaisuuksin ja jakamalla informaatiota oman maakunnan keskeisten sidosryhmien tilaisuuksissa. Hän mm. osallistuu MTK Pohjois-Savon ja hankealueella toimivien MTK:n paikallisyhdistysten kokouksiin,koulutus- ja neuvottelupäiviin ja muihin tilaisuuksien jakaen tietoa hankkeesta ja verkottuen hankkeen toteutuksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa.
TuloksetHankkeen tuloksena on riittävä määrä hyvissä ajoin tehtyjä ja hyvin suunniteltuja spv-vaihdoksia tiloilla, Spv-kysymyksissä monipuolisesti palveleva, tiivistä yhteistyötä tekevä korkeatasoinen asiantuntijaverkosto, räätälöidyt, erilaisiin tarpeisiin vastaavat koulutukset, peltoalan entistä parempi hyödyntäminen aktiivisessa maatalouskäytössä sekä Pohjois-Savon maatalouden ja maa-
seudun elinvoiman ja tulevaisuudenuskon ylläpitäminen.

Hyväksi koettuja käytäntöjä hyödynnetään tilakaupan suunnittelussa ja tilanpidon aloittamisen neuvonnassa. Asiantuntijoiden osaaminen ja toimiva verkostoituminen hyödyttää kustannustehokasta neuvontaa käyttäviä yrittäjiä ja koko elinkeinoa. Pohjois-Savon maaseutupalveluyksiköt jatkavat tilatason aktivointityötä hank-
keen jälkeen resurssiensa puitteissa.
KumppanitHankkeen toteutuksesta vastaa MTK Pohjois-Savo ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
Yhteistyökumppaneina toimivat maatilat, Pohjois-Savon kunnat, alueen muut oppilaitokset, ProAgria Pohjois-Savo, ELY-keskus.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke