Hankkeen tiedot

NimiP-Savolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke
Aloituspäivä1.3.2015
Lopetuspäivä31.12.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausMaTKI-selvityshankkeen tavoitteina on:

1. Yhdistää erillisestä kehittämisestä pirstaloituneet alueelliset materiaaliteknologian oppilaitostoimijat yhteen
2. Kartoittaa oppilaitosten materiaalitutkimukseen käytettävissä olevat laitteisto- ja henkiset resurssit
3. Selvittää alueellisten yritysten tarpeet ja toiveet materiaaliteknologian kehittämiseen liittyen.
KehittämistarveKuopion alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta. Toisaalta alueella on runsaasti ns. perusteollisuuden yrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta.

Pohjois-Savon kone- ja energia-alan toimenpideohjelmassa asia on nostettu esille ja ehdotettu, että
materiaaliteknologiaa kehitettäisiin perustamalla eri oppilaitosten yhteinen tutkimuskeskus, mikä osaltaan kaventaisi
Pohjois-Savon eroa teknillisten yliopistokaupunkien tilanteeseen. Materiaaliteknologiaan liittyvää infrastruktuuria ja koulutusta eri tasoilla on kehitetty aiemmin erillisinä, toisistaan irrallisina hankkeina. Näiden hankkeiden tulosten hyödyntämisen tehostamiseen tarvitaan oppilaitosyhteistyötä alueellisten yritystarpeiden kokonaisvaltaisen huomioinnin näkökulmasta.

Tässä selvityshankkeessa eri oppilaitosten ja niiden yhteistyöverkostojen yhteiset tarpeet ja tulevat tavoitteet selvitetään Pohjois-Savon tasolla. Hanketta on pohjustettu oppilaitosten toimijoiden kesken ja mukana ovat keskeiset toimijat Itä-Suomen yliopistolta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta. Lisäksi mukana selvityksessä ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston toimijat.
ToimenpiteetMaTKI-selvityshankkeen toimenpiteinä:

1) selvitetään yritysten ja sektoritutkimuslaitosten ym. tarpeet materiaaliteknologian TKI-toiminnassa
2) kootaan tiedot konsortion käytössä olevasta laitekannasta, palvelutarjonnasta ja mahdollisista lisähankintatarpeista
3) kootaan tiedot alueen oppilaitosten alaan liittyvästä koulutuksesta
4) tehdään kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian alueellisen TKI-keskuksen toimintakonseptille selvitysten pohjalta
5) kootaan selvitysraportti, josta ilmenee selvityksen tulokset
TuloksetHankkeen keskeisimpinä tuloksia ovat kehittämissuunnitelmat materiaaliteknologian alueellisesta TKI-keskuksesta ja sen toimintakonseptista, sekä selvitykset materiaaliteknologiaan liittyvästä laitekannasta ja koulutustarjonnasta.

Selvityksen konkreettisina tuloksina ovat:
1. Työpajoissa ja verkkokyselyillä saavutetut aihepiirikohtaiset raportit materiaaliteknologisista
tarpeista, kehittämiskohteista ja visioista.
2. Raportti konsortion laitekannasta ja palvelutarjonnasta.
3. Raportti konsortion koulutustarjonnasta alalla.
4. Kehittämissuunnitelma alueellisen materiaalitekniikan TKI-keskuksen toimintakonseptille.
5. Loppuraportti.
KumppanitHankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto, josta toteutuksessa ovat mukana SIB Labs:in ja Sovelletun fysiikan laitoksen asiantuntijat. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkeen toteuttajakumppani, jossa toteutukseen osallistuu konealan ja rakennusalan toimijoita. Lisäksi mukana selvityksessä ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston toimijat haastattelujen kautta.

Keskeisin kohderyhmä on alueen yritykset, jotka toimivat materiaaliteknologian alalla. Toisaalta kohderyhmänä ovat tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja sektoritutkimuslaitokset. Myös kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet saavat tietoa alueen laitekannasta, koulutustarjonnasta, analyysipalveluista ja tuotekehityskapasiteetista sekä pääsevät vaikuttamaan tuleviin kehittämiskohteisiin materiaaliteknologian aloilla.

Pidemmällä aikavälillä hanke vaikuttaa välillisesti eri oppilaitosten opiskelijoiden koulutustarjontaan ja
koulutusyhteistyöhön oppilaitosten kesken. Välillisesti hankkeen lopputuloksena tuotettava kehityssuunnitelma
vaikuttaa alueellisiin rahoittajiin keskeisimpien kehittämiskohteiden korostamisena.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020