Hankkeen tiedot

NimiPalveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena
Aloituspäivä1.2.2015
Lopetuspäivä31.3.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Turunen
KuvausTavoitteena on antaa työkaluja löytää tai kehittää uusia tai olemassa olevia palveluinnovaatioita hankkeen toimiin
osallistuvien pk-yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi, kasvattamiseksi ja kilpailuedun löytämiseksi asiakasymmärrystä lisäten ja hyödyntäen.
1.) Palvelukehitysfoorumin synnyttäminen paikallisiin tarpeisiin sovellettuna.
Tavoitteena on monialaisten yritysverkostojen syntyminen sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Verkostoissa
osaamiset kohtaavat monialaisesti ja kehittyy uutta lisäarvoa yritysten hyödynnettäväksi, kun toimialarajoja ylitetään ja löydetään toisiaan täydentäviä osaamisalueita huomioiden myös kulttuurialojen tarjoamat mahdollisuudet.
2.) Palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminnan ajankohtaistiedon käyttäminen ja tuottaminen esille nousevista teemoista osana hanketta niin, että tietoa voidaan soveltaa yritysten kehitystyöhön.
3.) Hankkeella tuetaan pohjoissavolaisissa yrityksissä toimivan henkilöstön osaamisen kehittymisen avulla henkilöstön työhyvinvointia ja motivointia. Sen myötä turvataan yrityksen menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehitystoimiin sitoutunut henkilöstö toimii tavoitteellisemmin ja on motivoituneempi. Toimilla edesautetaan työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä muuttuvissa tilanteissa.
KehittämistarveHankkeen pääteema on yritysten palveluliiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen avulla tuottaa pohjoissavolaisiin mikro- ja pk-yrityksiin uutta, kannattavaa liiketoimintaa ja tukea vahvasti työn tuottavuuden ja tuloksellisuuden strategiaa. Hankkeella vastataan pohjoissavolaisten pk-yritysten tarpeeseen kehittää uusia, kannattavia ja innovatiivisia palvelukonsepteja kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi ja/tai muokata jo olemassa olevia konsepteja huomioiden jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Tulevaisuudessa yritysten kasvumahdollisuus, tuottavuus ja tuloksellisuus löytyy palveluliiketoiminnasta. Se edellyttää määrätietoista kehitystyötä koko yrityksessä ja henkilöstön sitoutumista. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rakennemuutosten seurauksena perinteiset rajat teollisuuden ja palveluelinkeinojen välillä ovat menettämässä merkitystään. Kilpailukyky perustuu yritysten tuottamaan lisäarvoon. Parhaiten lisäarvon tarjoaminen onnistuu kehittämällä yritysten johdon ja henkilöstön palveluajattelua ja asiakasymmärrystä yrityksen toimialasta riippumatta. Palveluajattelun muutos vaatii yritysten prosessien kehittämistä ja uudenlaisia painotuksia palvelusuunnitteluun.
Palveluajattelun lisäksi immateriaalinen pääoma nousee merkittäväksi tuotannon tekijäksi materiaalisen pääoman
rinnalle - teollinen tuotanto ja pääomamarkkinat "henkistyvät". Eri alojen hyödyntäminen monialaisissa verkostoissa
liiketoiminta-aktiviteetteina, tuotteina, palveluina ja osaamisena nähdään merkittäväksi mahdollisuudeksi lisäarvon
tuottamisessa yhteiskunnan eri sektoreilla. Kun tämä yhdistetään palveluliiketoimintaosaamisen kasvuun, varhaiseen
kokeiluun, ketterään kehittämiseen ja yhteistyöhön käyttäjien ja asiakkaiden kanssa, vähennetään merkittävästi
yritysten investointiriskiä ja maksimoidaan hyödyn mahdollisuus.Etlan tutkimuksen (Uutta arvoa palveluista/ETLA
B256) mukaan palveluliiketoiminnan merkitys yritysten tulevaisuuden kasvulle nousee keskeiseen rooliin. Palveluliiketoimintaan luetaan kuuluvan perinteisten palvelualojen lisäksi tuotannollisten yritysten kasvavat palvelutoiminnot (mm. huolto, ohjaus ja opastus).
ToimenpiteetKeskeiset toimenpiteet:
1)
Kehitystoiminta mikro- ja pk-yritysten tueksi.
Toteutetaan yhdessä Pienyrityskeskusken ja Savonia-ammattikorkeakoulun osaajien toimesta. Palveluliiketoiminnan kehitystoiminnan ajankohtaistiedon käyttäminen ja tuottaminen asiakkaiden esille nostamista teemoista osana hanketta niin, että tietoa voidaan soveltaa yritysten kehitystyöhön.
2)
Palvelukehitysfoorumi yritysten/yhteisöjen asiantuntijoiden palveluinnovaatioiden ja palveluratkaisujen kehittämiseen.
Foorumin toimissa hyödynnetään molempien toteuttajien osaajat ja laajat verkostot kussakin aihealueessa. Palvelukehitysfoorumi tarkoittaa tietoiskuja, johdantoja ja workshopit hankkeen aikana esille nousevista teemoista ja tarpeista. Workshopien tavoitteena on synnyttää uusia liiketoimintaan johtavia kumppanuuksia ja verkostoja. Tomintatapa tuo yhteen asiantuntijat, opsikelijat ja yrittäjät ja tilasuudet toimivat paikkana, jossa voidaan yhdessä myllyttää ideoita. Osallistuja saa uusia verkostoja ja jo testattuja ideoita. Toimintapa yhdistää pitkäkestoisen kehittämisen (syventävä valmennusohjelma) ja tiiviin myllytyksen.
3)
Palveluiden kehittämisen syventävä valmennusohjelma
Laajassa ohjelmakokonaisuudessa yritykset kehittävät asiakastarpeita vastaavaa palveluliiketoimintaa henkilöstön
osaamisen kehittymisen ja käyttäjälähtöisten palveluratkaisujen kautta. Jokaisessa osallistujaorganisaatiossa tehdään
omaan organisaatioon liittyvä palveluliiketoiminnan kehittämisen projekti. tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn
parantaminen.
4)
Evaluoidaan saatuja tuloksia ja niiden pohjalta tehdään esityksiä palveluliiketoiminnan kehittämismalleista.
(Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pienyrityskeskus)
TuloksetOsallistujayritysten/-yhteisöjen kannattavuus paranee, kun tunnistetaan uusia kohderyhmiä ja palveluiden
kehittämisellä saadaan tehokkuutta toimintaan.

Hankkeen tuloksena asiakasyritysten kyky toimia luovasti, proaktiivisesti ja kokonaisuuksia halliten kehittyy. Ne saavat konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja yrityksensä liiketoiminnan uudistamiseen kannattavammaksi sekä
kilpailuedun löytämiseksi asiakasymmärrystä hyödyntäen. Palveluliiketoiminnan, palvelumuotoilun ja palveluajattelun osaaminen paranee osallistujayrityksissä, toimijoilla ja kouluttajilla (parannetaan innovaatiovalmiuksia).
- Testatut menetelmät tukevat toiminnan kehittämistä ja toimintamallit paranevat.
- Yritysten ja muiden toimijoiden kasvu- ja kilpailukyky paranee henkilöstön ammattitaidon ja palvelukehittämisen
osaamisen myötä.
- Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta kehittyy, lisääntyy ja tulee osaksi organisaatioiden arkea.
- Ketterästä kehittämisestä tulee luontainen tapa toimia osallistujayrityksissä.
- Tiimipohjainen ja monialainen työskentely palveluiden kehittämisessä lisää henkilöstön motivaatiota ja
työtyytyväisyyttä -> organisaatioista tulee kasvukykyisempiä.
Evaluoituja esityksiä palvelutoiminnan kehittämismalleista ja oppilaitosverkoston roolista kyseisessä prosessissa.
- Tietoisuus palveluliiketoiminnan mahdollisuuksista ja kasvupotentiaalista lisääntyy.
- Palvelutoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden kasvattaminen ammattimaistuu.
Toiminnallinen koulutusmalli-pilotti.
- Tavoitellaan pysyvää yrityskehittämisen mallia
- Syntyy innovatiivisesti kaupallistettuja palvelutuotteita, palvelukokonaisuuksia ja verkostoitunutta liiketoimintaa sekä liiketoimintasuunnitelmia.
KumppanitToimenpiteet toteutetaan Aalto yliopiston Pienyrityskeskuksen ja Savonian yhteistyönä.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020