Hankkeen tiedot

NimiiFORMINE - Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut ja ekotehokkaat pilotoinnit
Aloituspäivä1.1.2016
Lopetuspäivä31.7.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Savossa sijaitsevien kansainvälisen tason metsäteollisuuden prosessiosaajien
sekä Pohjois-Savon ja muun yhteistyöalueen kaivososaajien yhteistyönä uusia innovatiivisia ratkaisuja kaivosten
vesien hallintaan ja ekotehokkuuden parantamiseen. Metsäteollisuudessa suurten virtausvolyymien käsittely ja
hallinta on ollut arkipäivää vuosikymmenten ajan ja tämän tietotaidon ja teknologioiden siirto ja soveltaminen kaivostoimialalle
tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle merkittävän erikoistumisen mahdollisuuden.
Hankkeen toimenpiteinä pilotoidaan alueellisella ja kansallisella tasolla uusia vedenpuhdistuksen prosesseja
KehittämistarveKaivosteollisuudessa on jatkuvasti kasvava tarve tehostaa vesien käsittelytekniikoita. Projektin kohderyhmänä ovat
kaivokset, kaivosteknologiaa kehittävät teknologia- ja kemian alan yritykset. Lisäksi hanke tuottaa sovellettavaa tietoa kaivosteollisuuden vesien puhdistuksen rejektien hallinnasta ja hyödyntämisestä esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon sekä mahdollisen arvojakeiden erottamiseen.

Toimialan kannattavuutta ja ekotehokkuutta voidaan parantaa tehokkailla puhdistusrejektien käsittelymenetelmillä
sekä selvittämällä uusia menetelmiä kaivosteollisuuden energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen näistä
lähtökohdista. Metsäteollisuuteen hanketoimijoiden ja erikoistuneiden yritysten jo kaupallistamat prosessi- ja
vedenpuhdistustekniikat ovat hyvin pitkälle kehittyneitä ja tälle toimialalle tuotetut innovatiiviset ratkaisut ovat
sovellettavissa myös kaivosteollisuuden kemialliseen ja biologiseen vesien käsittelyyn. Toimialojen synergiaa ja
parhaiden käytänteiden siirtoa toimialojen välille on tarve hyödyntää myös muissa ekotehokkuusinnovaatioissa, kuten hiilidioksidin hyödyntämisessä ja puhdistamolietteiden hyötykäytössä erityisesti energiantuotantoon sekä arvokkaiden mineraalien talteen ottamiseksi. iFORMINE –hanketoimijat edustavat kukin osaamisalallaan alansa kärkeä ja hankekonsortiolla on valmius yhteistyössä sekä kehittää että pilotoida kansainvälisesti kiinnostavia
ekotehokkuusinnovaatiota ja luoda uutta liiketoimintaa Itä- ja Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi Etelä-Savon yhtenä
kärkiteknologiana kehitetyillä suurten nestevirtausten nopealla kemikaalien sekoitusteknologialla nähdään merkittäviä sovellusmahdollisuuksia kaivossektorilla ja tämä on jo nyt erinomainen esimerkki metsäteollisuuden tarpeista kehitetyn uuden teknologian soveltamisen mahdollisuuksista kaivosalalla.
Hanke on valmisteltu GTK:n, MAMK:in, Savonia AMK:n, LUT:in sekä Lapin AMK:n asiantuntijoiden kanssa.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020