Hankkeen tiedot

Nimi"Yhessä" - Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä30.6.2014
www-sivutwww.ylasavonkehitys.fi/yrityspalvelut
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPentti Halonen
KuvausProjektin päätavoitteena on Ylä-Savon yritysten tarpeiden mukaisten yrityspalveluiden yhteisen tuottamismallin kehittäminen; ”Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut” –konsepti. Tämän tavoitteen saavuttamisen kautta Ylä-Savon yritysten tarvitsemien kehittämis- ja koulutuspalvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja kohdistuvuus paranee ja samalla palveluntuottajien välinen yhteistyö syvenee ja organisoituu tehokkaaksi yhteistyöverkostoksi.
KehittämistarveTaustalla Ylä-Savon elinkeinostrategia
Ylä-Savon elinkeinostrategia on syntynyt seudullisen kehittämisyhtiön Ylä-Savon Kehitys Oy:n, alueen kuntien, yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden seudullisten toimijoiden ja -asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena. Strategia-työn perusperiaatteena ja kantavana voimana on ollut yhdessä tekeminen ja uudistuminen. Kahdeksan kunnan yhteisen elinkeinostrategian laatiminen oli haasteellinen, mutta ei mahdoton tehtävä. Prosessi osoitti, että yhteis-tä tahtoa tehdä asioita on. Yhteinen tekeminen edellyttää kuitenkin sitoutumista, osallistumista ja pitkäjänteisyyt-tä. Sitä tarvitaan erityisesti jatkossa, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin, ja ne muuttuisivat käytännöiksi.

Alueen eri toimijoiden kuten oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yritysten ja niiden eri sidosryhmien muodostamat osaamiskeskittymät tulevat olemaan kasvun vetureita tulevaisuudessa. Elinkeinopolitiikan perusta nojautuu yhä vahvemmin osaamisen vahvistamiseen ja osaamisesta nouseviin mahdollisuuksiin. Puhutaan osaamiseen pe-rustuvasta strategia-ajattelusta. Verkottumalla myös globaalit toimijat ja niiden osaaminen tuodaan edistämään paikallista yritystoimintaa.

Yhdistämällä voimansa Ylä-Savon kunnat ja toimijat voivat tulevaisuudessa paremmin vastata jatkuvasti muuttu-van toimintaympäristön haasteisiin. Vain uudistumalla ja vanhoja rakenteita ja uskomuksia purkamalla voidaan taata alueen yritysten olemassaolo tulevaisuudessa. Perinteisestä ajattelusta on luovuttava, ja annettava tilaa uusille innovaatioille. Ylä-Savon yhteisessä elinkeinopolitiikassa henkii vahva tulevaisuusajattelu. Tämä on sen siemen, jolle Ylä-Savon taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi rakentuu.

Elinkeinostrategian yhtenä keskeisenä kulmakivenä on palvelukonsepti Ylä-Savon yhden luukun yrityspalveluis-ta. Tavoitteena on parantaa alueen yrityksille tarjottavien yrityspalvelujen laatua ja kehittää yrityspalvelujen ko-konaisuutta hajanaisesta yksittäisten palveluiden tarjonnasta yhdessä palveluntuottajien kanssa toteutettavaksi kokonaispalveluksi.

Yrityspalveluista puhuttaessa on havaittu, että eri toimijat ymmärtävät yrityspalvelu-sanan eri tavalla. Osa palve-luntuottajista ymmärtää yrityspalvelut suppeasti vain yritysneuvontaa kattavaksi osa-alueeksi, osa laajemmin myös yritysten kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviksi palveluiksi. Yritysten näkökulmasta termi pitää sisällään kaikki yrityksen tarvitsemat oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen tarvitut palvelut, joiden tarve ilmenee eri laajuisena riippuen siitä missä elinkaarensa vaiheessa yritys on.

Ylä-Savon talousalueen tahtotilana on rakentaa yhden luukun yrityspalvelut, jossa eri toimijoiden tuottamat pal-velut näkyvät yritykselle yhtenä kokonaispalveluna, jossa eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä toimien tuottamaan laadukkaita yrityspalveluita oikeaan aikaan oikeaan tarpeeseen.
ToimenpiteetProjektin toimenpiteet keskittyvät seuraaviin kuuteen päävaiheeseen:

Ylä-Savon yhden luukun yrityspalveluiden (koulutus- ja kehittämispalvelut):

1. Yhteisen näkemyksen ja sitoutumisen varmistaminen -> Ymmärrys
2. Palvelurakenteen läpikäynti ja palvelumatriisien muodostaminen -> Palvelut
3. Palveluntuottajien välisestä työnjaosta sopiminen -> Roolit
4. Yhden luukun palveluprosessien kehittäminen -> Prosessit
5. Palvelukonseptien pilotointi -> Testaus ja laadunvarmistaminen
6. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen -> Jalkauttaminen

TuloksetHankkeen aikana luodaan Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut –konsepti kehittämis- ja koulutuspalveluiden osalta. Nämä liitetään yhdeksi Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut kokonaisuudeksi kytkemällä se kiinni sopi-musteitse yhden luukun neuvontapalveluihin. Kaikki konseptiin kuuluvat palvelut kootaan KOKO-ohjelmassa to-teutettavaan Yhden luukun yrityspalvelu –portaaliin.

Tulosten pysyvyyden varmistaminen on yksi keskeinen osa projektin toimintasuunnitelmaa. Pilotoidut toiminta-mallit ajetaan sisään organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi kuvaamalla ne toimintaprosesseiksi ja sitomalla kiinni organisaatioiden perustoimintaan. Samalla uudet toimintamallit koulutetaan palveluita tuottaville henkilöille.
Kumppanit
RahoittajaESR FLAT RATE