Hankkeen tiedot

NimiRELATE-Promoting the Recognizability of learning outcomes from vocational
Aloituspäivä22.1.2015
Lopetuspäivä31.10.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Silen-Lipponen
KuvausTämän innovaatioiden siirtohankkeen tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen (VET) ja korkeakoulutuksen (HE) osaamistavoitteiden läpinäkyvyyttä.
Tavoitteena on kehittää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden käytäntöjä ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluun tulevien osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi (RPL = Recognition of Prior Learning). Tavoitteena on luoda hyväksilukemisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi malleja, joiden avulla opiskelijalla olevaa opintojen ja tutkinnon osaamistavoitteita vastaavaa osaamista voidaan liittää osaksi tutkintoa. Korkeakoulutuksen ja toisen asteen organisaatioiden yhteistyön edistäminen mahdollistaa myös yhteisen opetussuunnitelmien kehittämisen.
KehittämistarveArvioitaessa aiemman osaamisen hyväksiluettavuutta lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen liittyy keskeisesti koulutuksen kehittämiseen, elinikäisen oppimisen edistämiseen ja koulutuksen kansainvälistämiseen. Lähtökohtana on elinikäisen oppimisen periaate, jonka mukaan opiskelijan osaaminen koostuu sekä muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta että sen ulkopuolella hankitusta epävirallisesta oppimisesta ja arkioppimisesta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tarkoittaa eri menettelyjä, joilla opiskelijan osaaminen voidaan arvioida ja hyväksyä osana hänen opintojaan. Aiemmin tai tutkinnon aikana hankittua osaamista voidaan hyväksilukea tutkintoon korvaamalla, sisällyttämällä tai AHOT-näytöllä. Se, miten osaaminen on hankittu, vaikuttaa siihen, miten hankittu osaaminen voidaan osoittaa luotettavasti. Hyväksilukemisella tarkoitetaan opiskelijan aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Korvaaminen tarkoittaa tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla vastaavansisältöisillä opinnoilla. Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia. Hyväksilukemista haetaan todistusten tai opintorekisteriotteen perusteella. Korvaaminen edellyttää opintojen sisällöllistä vastaavuutta.

ToimenpiteetAHOT-näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena. Näyttötapoina toimivat esim. osaamisportfoliot, työnäytteet, osaamispäiväkirjat, haastattelut, kirjalliset tai suulliset kuulustelut. Keskeistä on, että osaaminen vastaa sitä osaamista, jota tutkinnossa ja opintojaksoilla tavoitellaan. Sisällyttäminen tarkoittaa tutkinnon tavoitteisiin sisällöltään soveltuvien opintojen ja osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa. Osaamista voidaan sisällyttää sekä tutkinnon pakolliseen sekä valinnaiseen osaan. Opintojen ja osaamisen tulee olla korkeakoulutasoisia ja tutkinnon tavoitteita vastaavia. Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan menettelyjä, jolla aiemmin hankitun osaamisen perusteella opiskelijalle kirjataan opintosuoritus, hyväksiluku tai niiden osa.

RELATE-hankkeessa kuvataan mukana olevien maiden aikaisempien opintojen hyväksilukemisen lainsäädäntö ja käytänteet toiselta asteelta korkeakouluun siirryttäessä. Sen jälkeen voidaan soveltaa eri maiden menettelyjä ja hyväksi havaittuja tapoja soveltuvin osin toisiin maihin. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan joitakin tapoja hyväksilukemisen selvittämiseksi. Suomi pilotoi simulaatioiden käyttöä lähihoitajien vaihtoehtoiseksi poluksi sairaanhoitajaksi tai ensihoitajaksi. Hankkeessa kehitetään joistakin opintojaksoista simulaationäytöt, joille rakennetaan arviointikriteerit.

Hankkeen toteutus jakaantuu työpaketteihin. Suomi osallistuu työpakettien 3,4 ja 6 toteuttamiseen. Työpaketti 3 koostuu eri maiden aikaisemman osaamisen hyväksilukemisen käytänteiden jakamisesta hankkeeseen osallistuvien partnereiden kesken. Osallistujat toimittavat hankkeen hallinnoijalle kuvauksen maansa hyväksilukukäytänteistä ja hyväksilukemisen tueksi tuotettuja dokumentteja, joiden avulla opiskelijoita opastetaan hyväksilukuun. Työpaketti 3 on perusta työpaketeille 4-6.

Työpaketeissa 4 ja 6 toteutetaan hankkeen tulosten siirto ja soveltaminen eri konteksteihin. Niiden tavoitteena on muokata työpaketissa 3 esitettyjä ja jaettuja tuloksia paikallisiin konteksteihin. Tuotokset ovat hyviä käytänteitä tai luotuja välineitä, jotka voidaan Suomessa soveltaa
1) Suomen lainsäädäntöön,
2) sosiaali- ja terveysalaan ja
3) kahden suomalaisen projektipartnerin omiin organisaatioihin.

Tämän työpaketin totutuksesta vastaa Savonia yhteistyössä Sakkyn kanssa. Suomalaiset projektipartnerit varmentavat luotujen menettelytapojen hyväksymisen omissa organisaatioissaan ja laativat pilotteja varten arviointikriteerit. Savonia pilotoi toteutusta syksyllä 2015 ammattikorkeakoulun terveysalalla aloittavilla lähihoitajatutkinnon suorittaneilla.


Tulokset
KumppanitRelate-hanke on kaksivuotinen Leonardo-hanke, jossa partnereita ovat olleet Saksa (koordinaattori), Viro ja Romania. Romania jäi hankkeesta taloudellisten vaikeuksien takia pois vuoden 2014 lopussa ja Suomi pääsi hankkeeseen Romanian tilalle tammikuussa 2015. Suomea hankkeessa edustavat Savonia-ammattikorkeakoulu ( ja Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky). Hankkeen nettisivut ovat www.relate-project.eu

RahoittajaErasmus/LLP 2013-2017