Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishanke
Aloituspäivä2.3.2015
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivuthttp://www.teknosteps.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausTeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishankkeen tavoitteena on
1. Uuden teknologian hyödyntäminen Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan yrityksissä, tutkimuksessa ja koulutuksessa
2. Toimialan osaamisen lisääminen niin yrityksissä kuin oppilaitoksissa
3. Koulutusorganisaatioiden resurssien tehokas käyttö
4. Uuden kilpailuedun ja kasvun mahdollistaminen monialaisissa verkostoissa
5. Koulutuksen kehittäminen
6. Toimialan vetovoiman vahvistaminen

Hankkeen käynnistyttyä siihen muodostetaan viisi teemaryhmää, joissa on hankkeen toteuttajien ja yritysten edustus. Koulutus- ja kehittämispanokset kohdistetaan näihin teemoihin. Teemaryhmät ovat:
*Tuotteiden ja tuotannon kehittäminen
*Robotiikan soveltaminen piensarjatuotantoautomaation kehittämisessä
*Hitsausteknologia ja – automaatio
*Energiateknologian osaamisen kehittäminen
*Toimialan vetovoimaisuuden kehittäminen

Ryhmät työstävät kukin oman teemansa kehittämiskohteista hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä, joita ovat yhteiset kehittämishankkeet yritysten kanssa ja teemaan liittyvät koulutukset, joihin osallistuu sekä yritysten että oppilaitosten henkilöstöä. Oppilaitosten opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeisiin.

Oppilaitosten oppimisympäristöistä luodaan yhteinen rekisteri, josta ilmenee oppimisympäristön kone- ja laitekanta sekä mahdollisuudet ympäristön käyttöön tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa. Rekisteristä tiedotetaan toimialan yrityksille ja muille näiden ympäristöjen potentiaalisille käyttäjille. Oppilaitosten yhteistyötä oppimisympäristöjen yhteiskäytössä tehostetaan. Hankkeessa kartoitetaan verkoston osaamispääoma ja sovitaan sen yhteiskäytön pelisäännöistä.

TeknoStePS2018-hankkeella luodaan yrityksille mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään ja luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen tuloksena yritysten ja oppilaitosten yhteistyö kehittyy. Myös oppilaitosten keskinäinen yhteistyö monipuolistuu ja hanke mahdollistaa oppilaitosten osaamisen kehittymisen vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita.
KehittämistarveTeknoStePS2018 - Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan osaamisen kehittämishanke on Pohjois-Savon valmistavaan teollisuuteen suunnattu osaamisen kehittämishanke. Hankkeen toteuttajina toimivat Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen hallinnoija on Savon koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toiminta-aika on 01.03.2015 – 31.06.2017 ja sen toteutusalue on Pohjois-Savon maakunta.

Koulutusorganisaatioiden ja yritysten kehittämisyhteistyölle ja innovaatioverkostolle teknologisen osaamisen nostajana ja levittäjänä on nyt paremmat edellytykset kuin koskaan aikaisemmin. Useissa TKI-hankkeissa Pohjois-Savoon on rakentunut tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristöjä, joissa voidaan edistää tutkimusta ja opetusta, kun ne saadaan yhteiseen suunnitelmalliseen kehitys- ja opetuskäyttöön.

Hyvin kohdennetuilla korkeatasoisilla koulutuksilla sekä yritysyhteistyöllä TKI-ympäristöjä hyödyntäen on mahdollista nostaa yritysten tuottavuutta, kouluttaa entistä osaavampaa työvoimaa, rakentaa yritysten tuotteisiin ja palveluihin uutta kilpailuetua sekä nostaa koulutusorganisaatioiden osaamista.

Toteuttajien (Sakky, Ysao ja Savonia) ja yritysten yhdessä tunnistamat kehitystarpeet liittyvät uusien menetelmien hyödyntämiseen tuotekehityksessä, tuotannonohjauksen hallintaan etenkin toimittajaverkostoissa, piensarjatuotantoautomaation kehittämiseen, energia- ja hitsausteknologioiden hyödyntämiseen sekä teollisuuden internetin rakentamiseen pohjoissavolaisessa ympäristössä.
ToimenpiteetYritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamistaso nostetaan korkeatasoisissa koulutuksissa, minkä jälkeen osaamista syvennetään ja hyödynnetään yritysten kehitysprojekteissa. Hankkeen suunnittelupalaverissa 24.11.14 yritykset painottivat erityisesti seuraavia aiheita:
* Päähankkija-toimittajaverkoston kehittäminen: tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittäminen toimitusketjussa
* Lean-työkalujen soveltaminen
* Menetelmäsuunnittelu
* Visuaalisen ohjauksen kehittäminen
* Työpiste-, tuotanto- ja toimitusketjujen simulointi
* Piensarjatuotantoautomaatio
* Kokoonpantavuuden suunnittelu
* Hitsaustuotantoketjun eri osatoimintojen kehittäminen
* IoT arkkitehtuuri sekä käyttöliittymät eri älylaitteille
* Koneiden ja laitteiden älyllistäminen sekä tiedonsiirto

Energiatekniikkaan kohdennettu huippukoulutus nostaa tutkimuskeskuksen käyttöastetta.

Suunnitellaan ja otetaan käyttöön toimintamalli yhteisten resurssien hyödyntämiseksi koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja yritysten kehitysprojekteissa.

Kehitetään toteuttajien (Sakky, Ysao ja Savonia) yhteinen palvelukonsepti yrityksille

Muodostetaan eri alojen yhteistyöryhmä, joka toimii alustana teollisille symbiooseille ja sitä kautta uusien tuotteiden innovoinnille. Esimerkiksi metallurgista osaamista voidaan hyödyntää energiatekniikan laitteiden kehityksessä. Perustettavaan ryhmään kutsutaan osaajia seuraavilta aloilta: kone-, energia-, sähkö-, puu-, muovi- ja ympäristötekniikka, ICT, teollinen muotoilu ja liiketalous.

Opiskelijoita käytetään toteutusresurssina yritysprojekteissa

Yritysten kehittämisprojektien ja järjestettyjen koulutustapahtumien opit siirretään opetukseen.
TuloksetTeknostePS2018-hankkeen tuloksena:
- Yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamistaso nousee
- Yritysten kehitysprojekteissa hyödynnetään alan uusinta tietoa
- Energiatekniikan tutkimuskeskuksen (Varkaus) käyttöaste nousee
- koulutusorganisaatioiden resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön
- kehitetään koulutusorganisaatioiden yhteinen palvelukonsepti yrityksille
- Eri alojen osaaminen hyödynnetään teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä
- Opiskelijat saavat työelämälähtöisiä taitoja opiskelujen aikana
- Opiskelusisällöt uudistuvat.
KumppanitTeknologiateollisuuden yritykset: osaamistason nousu, henkilökunnan motivaatio sekä toiminnan, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Koulutusorganisaatioiden henkilökunta: osaamistason nousu

Koulutusorganisaatiot Ysao, Sakky ja Savonia: kustannustehokkuus

Tekniikan, muotoilun ja liiketalouden opiskelijat: opiskelumotivaation ja työelämätaitojen parantuminen.

RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020