Hankkeen tiedot

NimiDigiSyke - Digitaalista Sykettä Teollisuuteen
Aloituspäivä1.1.2015
Lopetuspäivä31.12.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausTeollisuus ei vielä hyödynnä digitaalisia työkaluja tehokkaasti. Hankkeen tavoitteena on auttaa teollisuusyrityksiä ymmärtämään työkalujen tarjoamat mahdollisuudet ja kehittämään omia digitaalisia toimintatapojaan.

Hankkeen päätavoite muodostuu kahdesta toisiaan tukevasti osa-alueesta:
1) Yritys- ja yritysryhmäkohtaiset pilotti- ja kehittämishankkeet sekä muissa alueellisissa hankkeissa tehtävien
kehittämispilottien välinen tiedonvaihto ja yhteistyö.
Seminaarien ja työpajojen lisäksi projektissa toteutetaan yrityspilotteja, joihin kuuluu sekä toimintatapojen kartoitusta että työkalujen käytännön kokeilua. Kartoituksessa selvitetään pilottiyrityksen nykytilanne, tunnistetaan digitaalisten työkalujen mahdolliset käyttöalueet ja käyttöönottoon vaikuttavat asiat sekä annetaan suosituksia kehittämistoimista. Käytännön kokeilussa otetaan jokin digitaalinen työkalu työhyvinvointinäkökulmat huomioiden tuetusti käyttöön pilottikohteessa.
2) Digitalisaation työhyvinvointilähtöinen hyödyntäminen työelämän uutena voimavarana - tavoitteena lisätä tietoa
tarpeista, mahdollisuuksista ja tuoda esille esimerkkejä kansallisesti sekä kansainvälisesti:
Hanke antaa teollisuusyrityksille konkreettisia malleja ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla ne voivat tehokkaasti
hyödyntää digitaalisia toimintatapoja. Projektin aikana kootaan ja kirjataan käytännön esimerkkejä ja hyviä
toimintatapoja yrityksistä, jotka ovat jo ottaneet digitalisaatiota käyttöön. Lisäksi projektissa luodaan työkalut
digitalisaation hyötyjen mittaamiseen huomioiden niiden vaikutukset työhyvinvointiin.
KehittämistarveTeollisuusyritykset eri puolilla maailmaa ovat saaneet suuria, mitattuja kilpailuetuja ottamalla käyttöön digitaalisia menetelmiä ja työkaluja sekä tosiaikaiseen dataan perustuvaa analytiikkaa. Ne ovat esimerkiksi parantaneet tuottavuutta ja laatua, poistaneet päällekkäistä ja tarpeetonta tekemistä ja parantaneet tiedon kulkua sekä yrityksen sisällä että asiakkaan ja toimittajan välillä. Samalla kun digitalisaation myötä työn tehokkuus ja tuottavuus kasvaa, parempi toiminnan joustavuus ja läpinäkyvyys lisää ymmärrystä työn tavoitteista, merkityksestä ja vaikutuksista. Tämä puolestaan edistää luottamusta, yhteistyötä sekä tiedonkulkua, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan lukuisten tutkimusten perusteella suoraan työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen työpaikoilla tehtaan operatiiviselta tasolta aina ylimpään johtoon saakka.

Hankkeessa laajalla aihealueen kehitystyötä tekevällä teknologiateollisuuden kehittäjätoimijoiden verkostolla edistetään digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä, koulutus-, kehitys- ja tutkimusorganisaatioissa. Nyt on selkeästi havaittu tarve kerätä tieto ja toimijat yhteen ja lähteä kansallisesti laajalla yhteistyöllä konkretisoimaan digitalisaation useissa selvityksissä ja tutkimuksissa tunnistetut mahdollisuudet yritysten tuottavuudeksi ja niiden työntekijöiden hyvinvoinniksi.
ToimenpiteetHankkeen toteutus muodostuu alla olevista neljästä erilaisesta toimintamuodosta. Näissä kaikissa läpileikkaavasti
keskitytään digitalisaatio mahdollisuuksiin ja sen vaikutuksiin sekä yritysten tuottavuuden, että- ja työhyvinvoinnin
näkökulmasta. Etsimällä näin tietoa, toteuttamalla siltä pohjalta ketteriä kokeiluja ja sen jälkeen vielä näiden pohjalta
kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia, pyritään usein työntekijöiden näkökulmasta
negatiivisena koetut digitalisaation myötä väistämättä kohdattavat muutokset kääntämään työhyvinvointia ja sitä kautta myös työn mielekkyyttä ja tuottavuutta lisääviksi kilpailutekijöiksi.

A) Ketterät kokeilut ja käyttöönottomallit
Tärkeä osa projektia on teollisen internetin ja digitalisaation käytännön kokeilut yritysryhmän jäsenyrityksissä.
Kokeiluissa otetaan jokin uusi digitaalinen työkalu tai menetelmä käyttöön uudessa hyödyntämiskohteessa. Hanke
vastaa niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä kohdeyrityksen kanssa. Kokeilujen kokemukset jaetaan
yritysryhmän sisällä sekä yritysten niin salliessa myös laajemmin.

Osassa yrityksissä puolestaan tunnistetaan teollisen internetin ja digitalisaation merkittävimmät hyödyntämiskohteet
viemällä niissä läpi tunnistamisprosessi. Tämän pohjalta kehitetään yleinen ja käytännönläheinen työkalu
hyödyntämiskohteiden tunnistamiseen sekä yrityskehittäjien että yritysten itsensä toimesta.

B) Yritysten valmentaminen ja työpajojen pitäminen

Projektin aikana tullaan järjestämään seminaaritilaisuuksia, jossa asiantuntijat jakavat tietoa digitalisaation ja
analytiikan hyödyntämisestä.

Yritysryhmän sisällä digitalisaation hyödyntämisen eri osa-alueisiin voidaan paneutua tarkemmin. Tämä tehdään
työpajatyöskentelyn kautta. Työpajojen aiheet määritellään myöhemmin yritysryhmän jäsenten kiinnostuksen mukaan.


C) Yritysesimerkkien kerääminen, dokumentointi ja jakaminen

Työpaketissa kerätään ja raportoidaan tiiviissä, havainnollisessa ja informatiivisessa muodossa erityisesti
teollisuusyrityksille relevantteja digitalisaation hyödyntämisesimerkkejä Suomesta ja maailmalta.

D) Kansallinen alueen kehittäjätoimijoiden ja –hankkeiden verkosto, projektikoordinointi ja yrityshankkeiden
edistäminen tavoitteena yhdessä toimijoiden kanssa luoda aihealueen palvelupaketti esimerkiksi osaksi Yritys Suomi
–portaalia.
TuloksetHankkeen suoranaisia tuloksia ovat:
- Työpajat: järjestämme yritysryhmälle työpajoja eri teemoista digitalisaation hyödyntämiseen ja käyttöönottoon liittyen
- Ketterät kokeilut: tuemme valituissa yrityksissä digitalisaation menetelmien ja työkalujen käytännön kokeilua
kokemusten saamiseksi, mittaamme pilottien vaikutusta huomioiden erityisesti työhyvinvoinnin näkökulman ja jaamme kokemuksia muulle yritysryhmälle tai pilottiyrityksen luvalla julkisesti
- Tunnistamisprosessit: tunnistamme hyödyntämiskohteita yrityksissä tunnistamisprosessilla, joka koostuu tietoiskusta, avainhenkilöiden haastattelukierroksesta sekä osallistavasta työpajasta.
- Tietoiskut ja seminaarit: digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avaaminen teollisuuskontekstissa
- Edelläkävijöiden esitykset: kutsumme edelläkävijäyrityksiä mukaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin sekä työpajoihin
kertomaan omista kokemuksistaan
- Case-kuvaukset: keräämme teollisuusyrityksille relevantteja esimerkkejä Suomesta ja maailmalta ja jaamme niitä
yritysryhmälle sekä avoimesti verkossa suomalaisille yrityksille
- Verkkokeskustelut: tarjoamme yritysryhmän jäsenille suljetun ryhmän yhteisiä keskusteluja varten, sekä
hyödynnämme Some teollisuudessa- ja Syke-LinkedIn-ryhmiä yleisiin keskusteluihin
KumppanitTavoittelemme hankkeeseemme sekä jo digitaalisuutta hyödyntäviä edelläkävijäyrityksiä teollisuudesta jakamaan
kokemuksiaan että etenkin aiheesta kiinnostuneita, mutta siihen vielä tarttumattomia yrityksiä.
Toteuttajaorganisaatioilla on jo laajat kontaktit teollisuusyrityksiin ja tavoitamme vielä laajemman joukon yrityksiä
verkostokumppaneiden, kuten FIMAn, Älykkäät koneet - klusterin, Etelä-Savon teknologiateollisuus -verkoston,
Rautainen Savo -palveluiden ja INDEMP–verkoston ja Teollisen internetin foorumi (Finnish Industrial Internet Forum,
FIIF) kautta. Lisäksi olemme tehneet pitkään yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n kanssa ja voimme hyödyntää heidän kontaktejaan.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja pilottikokeiluihin ja caseihin osallistuvina hyödynsaajayrityksinä ovat pk-kokoluokan yritykset. Tarvittaessa PK-yritysten kehittämistoimia tuetaan hankkeessa osallistamalla yhteistyöhön myös isompia päähankkijayrityksiä tiedon, kehittämistarpeiden ja toiveiden tuojana. Tätä kautta tuetaan tyypillisesti isojen yritysten asiakkaina toimivien PK-yritysten liiketoimintaa. Eri kokoluokan yritysten mukanaolo mahdollistaa myös uusien työkalujen kokeilemisen yritysten välisessä käytössä ja verkostoissa. Hankkeen käynnistyttyä tehdään lopulliset sopimukset hankkeen pilotti- ja caseyritysten kanssa.

Päähakija: Innovaatio Oy Uusi tehdas

Osatoteuttajina:
- TTY-säätiö (Novi – Tietojohtamisen tutkimuskeskus, Kone- ja tuotantotekniikan laitos), Tampere
Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
- Savonia –ammattikorkeakoulu Oy, Kuopio
- Miktech Oy, Mikkeli

RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020