Hankkeen tiedot

NimiKoetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA)
Aloituspäivä1.3.2015
Lopetuspäivä31.12.2016
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausHankkeen myötä tavoitellaan tilannetta että Varkauden polttotekniikan koeympäristö on ensisijaisesti Pohjois-Savon
laajuisesti toimijoiden keskuudessa tunnettu ja sen palvelut osataan huomioida osana tuotekehityspolkua tai osana
laitoskohtaista koeajo-ohjelmaa. Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamallia, joka
mahdollistaa joustavasti myös pitkien, useiden viikkojen, koeajojaksojen toteuttamisen. Rinnalle haetaan teknisiä
ratkaisuja, jolla haluttu ilmiö saadaan esiin totuttua nopeammin.
Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa PK-yrityksille ainutlaatuisen tilaisuuden osallistua kehitystoimintaan ja
verkostoitua . Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden
jalkauttamisen kilpailukykyiseksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi.
KehittämistarveVarkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden
yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta. KOLA-hankkeen tavoitteina on tuoda Varkauden
polttotekniikan koeympäristö erityisesti alueen yritysten käyttöön ja edistää se tunnettavuutta myös valtakunnallisesti.
Hankkeen aikana rakennetaan koelaitteiston operoinnin toimintamalli, joka mahdollistaa joustavasti koeajojaksojen
toteuttamisen. Hanke mahdollistaa tiedon lisääntymisen sekä nopeuttaa uusien teknologioiden ja innovaatioiden
jalkauttamisen kilpailukykyiseksi ja tuottavaksi liiketoiminnaksi.
Varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon pk-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan,
päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä sekä kaikki laitostoimijat ja –toimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki –kattilassa.

ToimenpiteetHankkeen alkuvaiheessa tullaan koeympäristöä ajamaan eri polttoaineilla, eri mittaisia käyttöjaksoja ja oppimaan tätä kautta prosessin käyttäytymistä ja sen hallintaa. Lisäksi ennen varsinaisten pilotointien alkamista kehitetään tuotetun datan käsittelyä ja siihen liittyviä seikkoja. Pilottien ja koeajojen myötä kehitetään toimintamallia ja palvelujen kuvauksia sekä kasvatetaan myös koeympäristön tunnettavuutta. Polttopilotti-toimintaan palkataan Savonian ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöresurssia, jotka osallistuvat piloteissa tehtävään työn
suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten dokumentointiin.
Hankkeen kohderyhmää ovat Pohjois-Savolaiset PK-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä. Samaten kaikki laitostoimijat ja laitostoimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputkikattilassa.
Koeympäristö tarjoaa tutkimustahoille monenlaisia tutkimuskohteista ja mahdollistaa niihin liittyvän koetoiminnan.
Näistä keskeisimpinä voidaan mainita pienen mittakaavan sähköntuotantoympäristöt, tuhkien tutkimus, polton
päästöjen hallinta sekä korroosion hallinta.
Välillisinä kohderyhminä voidaan pitää kaikkia alan kehitys- ja tutkimustoiminnasta kiinnostuneita tahoja.
TuloksetHankkeen tuloksina saadaan nopeutettua pk-yritys- ja yliopistolähtöisten uusien teknologioiden ja innovaatioiden
käyttöönottoa sekä alan toimijoiden käyttöön luotettavasti toimiva koeympäristö. Lyhyellä tähtäimellä koeympäristön käytöllä voidaan välttää koeajotoimintaa tuotantolaitoksissa. Pidemmällä aikavälillä koetoiminnan avulla mahdollistetaan energiatehokkaampia tuotantotapoja, joissa käytettävät ratkaisut ovat nykyisiä
ympäristöystävällisempiä.
KumppanitHankkeen valmisteluun on osallistunut hankehakijan lisäksi, LUT Varkauden yksikön henkilöstö ja
hankesuunnittelussa on huomioitu aiemmissa kehittämishankkeissa yrityskumppaneiden ilmi tuomat tarpeet
koeympäristölle.
Hanke on keskeinen instrumentti polttotekniikan ja sen vaikutuksien arviointiin liittyvän yrityskohtaisen
tuotekehitystoiminnan aloittamiseksi Varkauden seudulla.
Rahoituksella resursoidaan Savonian polttopilotti – toimintaan LUTin tutkija sekä muita projektityöntekijöitä, joiden
tehtävänä on osallistua pilotilla tehtävään työn suunnitteluun, toteutukseen sekä tulosten käsittelyyn ja dokumentointiin.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020