Hankkeen tiedot

NimiKestävän kaivostoiminnan arvoverkot
Aloituspäivä1.9.2015
Lopetuspäivä30.11.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJyri Wuorisalo
KuvausKaivosteollisuudella on keskeinen rooli kasvun moottorina eri puolilla maailmaa. Erityisesti kehitysmaissa
kaivosyhdyskuntien lisääntyminen luo nopeasti kehittyvät markkinat. Hankkeessa rakennetaan kestävää
kaivostoimintaa tukeva vientiverkosto, joka edistää pohjoissavolaisten pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä
kehittyville markkinoille.

Vientiverkostossa muodostetaan kestävän kaivostoiminnan periaatteisiin perustuvia arvoketjuja, joissa luodaan
palveluliiketoimintaa, joka yhdistää osaamisen ja teknologian viennin uudeksi kokonaisuudeksi. Yritysryhmät luovat yhdessä kokonaisratkaisuja, joiden läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys, digitalisaatio, koulutus ja
työturvallisuus.

Vientiverkosto kytkeytyy kehittyvien markkinoiden kaivosyhdyskuntien arvoverkkoihin rakentamalla
liikekumppanuuksia co-creation-menetelmillä paikallisten yritysten kanssa. Hankkeen lähtökohtana on näkemys, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat kilpailukykyä vahvistavia tekijöitä. Hanke auttaa yrityksiä rakentamaan kilpailukykyä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisesta ja sen soveltamisesta kestävään kaivostoimintaan.

Vientiverkoston kohteena ovat eteläisen Afrikan maat Sambia, Namibia, Mosambik ja Etelä-Afrikka. Sambia on
pääkohde, koska siellä Kuopio Innovation Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat vuosina 2013-2015 valmistelleet yhteistyötä kuparivyöhykkeellä, joka on yksi maailman suurimmista kaivostoiminnan alueista.
KehittämistarveKestävä kaivosliiketoiminta ottaa huomioon ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vaikutukset. Kyseessä ei ole pelkästään kaivostoimista vaan koko kaivosyhdyskunta ympäröivine infrastrutuureineen ja yhteisöineen. Kansainvälisesti kestävä kaivosliiketoiminta on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista koska se on kilpailukyvyn keskeinen tekijä. Alan osuus maailman bruttokansantuotteesta on noussut jo noin seitsemään prosenttiin ja varsinkin kehitysmaissa kaivostoiminnalla on suorat vaikutukset useiden satojen miljoonien ihmisten elantoon. Valtaosa Afrikan ja koko maailman mittakaavassa nopeimmin kasvavista maista nojaa vahvasti kaivosteollisuuteen.

Suuri haaste onkin, kuinka kaivosten tuomaa paikallista arvoa voidaan kasvattaa ja hyödyntää koko yhteiskunnan eduksi. Ihmisarvoiset työpaikat, läpinäkyvyys verotuksen, siirtohinnoittelun sekä taloudellisen hyödyn jakautumisen osalta ovat osa luonnonvarojen vastuullista hallintaa.

Pohjoissavolaisilla PK-yrityksillä on lähtökohtaisesti hyvät teknologiset valmiudet tarttua tähän business mahdollisuuteen, mutta liiketoimintavalmiudet tällaiseen uuteen markkina-avaukseen ovat puutteelliset (ks. esim. TEM 2014 Teknologia ja palvelutarjoomaselvitys).

Valmiuksien nostamiseen tarvittava koulutusohjelma ja yrityskehitystyökalut puuttuvat.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin tavoitteiden mukaisesti.

TP 1. Yritysten verkottuminen vientiverkostoksi
Työpaketissa perehdytään kestävän kaivostoiminnan periaatteisiin ja yritysryhmien kehittämistarpeisiin (arvoketjut) vientiverkoston toiminnan mahdollistamiseksi. Työpaketissa luodaan osaamisen ja teknologian viennin kokonaisratkaisuja (kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tukevia) sekä digitaalinen markkinointimateriaali yritysryhmien osaamisesta. Yritysryhmien konseptien eli kokonaisratkaisujen läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys, digitalisaatio, koulutus ja työturvallisuus.

- Yrityksille suunnatut seminaarit (hankkeeseen rekrytointi) Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa syksyllä 2015
- Työpajat yritysten arvoketjujen kehittämiseksi Kuopiossa (tarvittaessa myös Iisalmessa ja Varkaudessa) 2016
- Työpajat Kuopiossa 2017 ja 2018 n. 10 skaalausvaiheen yritykselle.

TP 2. Suomalaiset viennin ja kansainvälistymisen verkostot
Työpaketissa valmistellaan GTK:n ja VTT:n kanssa konkreettinen yhteistyö vientiverkoston pääsemiseksi GTK:n ja
VTT:n verkostoihin kehittyvillä markkinoilla sekä tehdään yhteistyötä ulkoministeriön sekä Team Finland -kehittyvät markkinat aktiviteettien kanssa.

Työpaketissa osallistutaan vientiverkoston rakentamista edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin Suomessa.

TP 3. Kehittyvien markkinoiden kaivosyhdyskuntien arvoverkot ja liikekumppanuudet
Työpaketissa tehdään matkoja kehittyville markkinoille ja pidetään työpajoja kaivosyhdyskunnissa. Työpaketissa
luodaan vientiverkoston ainutlaatuinen toimintatapa, joka perustuu co-creation-menetelmiin ja kokeilukulttuuriin (pilotit, demot ja prototyypit).

TP 4. Kehittyvien markkinoiden kaivosyhtiöiden hankintaketjut
Työpaketissa perehdytään liikekumppanuuksien syventämiseen esim. tytär- ja yhteisyritysten perustamiseen sekä
kansallisiin (esim. Tekesin BEAM-ohjelma, Finnfund ja Finnpartnership-ohjelma) ja kansainvälisiin (esim. EU, YK ja
kehityspankit) rahoitusmahdollisuuksiin. Liikekumppanuuksien syventäminen ja rahoitusmahdollisuuksien mahdollinen hyödyntäminen edistävät kaivosyhtiöiden hankintaketjuihin pääsemistä.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy kestävän kaivostoiminnan vientiverkosto, joka toimii kehittyvien markkinoiden
kaivosyhdyskuntien arvoverkoissa ja on luonut liikekumppanuuksia, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja
kaivosyhtiöiden hankintaketjuihin sekä kaivosyhdyskunnan muihin liiketoimintamahdollisuuksiin kuten rakentamiseen, uusiutuvaan energiaan, työturvallisuuteen, jätehuoltoon, vesihuoltoon, ruokatuotantoon, terveydenhuoltoon, ammatilliseen koulutukseen ja digitalisaatioon. Lisäksi vientiverkoston yritykset hyödyntävät entistä paremmin kestävän kehityksen ja erityisesti ympäristöasioiden osaamista viennissä
KumppanitHankkeen päätoteuttaja on Kuopio Innovation Oy, Savonia on osatoteuttaja.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020