Hankkeen tiedot

NimiSimulaatiopedagogiikan kehittäminen - Simupeda
Aloituspäivä1.3.2012
Lopetuspäivä31.5.2014
www-sivuthttp://simula2011.wordpress.com
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAija Hietanen
KuvausProjektin päätavoitteena on kehittää terveysalan simulaatio-opetuksen laatua vastaamaan valtakunnallista tasoa Pohjois-Savossa vahvistamalla terveysalan opettajien ja terveysalan organisaatioissa työskentelevien opetuksesta vastaavien ammattilaisten simulaatiopedagogista osaamista kohderyhmäorganisaatioissa.

Osatavoitteet
- suunnitella ja pilotoida simulaatio-ohjaajakoulutus kohderyhmälle
- rakentaa simulaatio-opetukseen liittyvät case-sisällöt
- valmistaa simulaatio-opetustilanteisiin orientoivia aloitusvideoita, joiden sisältö pohjautuu autenttisista terveydenhuollossa toteutuneista tapahtumista
- toteuttaa simulaatiopedagoginen koulutus kohderyhmäorganisaatioiden terveysalan opettajille sekä terveydenhuolto-organisaatioiden opetuksesta vastaaville ammattilaisille
KehittämistarveTerveysalalla työskentely on kokonaisvaltaista ihmisen hoitamista, jossa tarvitaan
vahvaa fysiologista, psykologista ja eettistä sekä hoitoteknistä osaamista.
Turvallisuuden ylläpitäminen on keskeinen osa työtä. Tällaisen dynaamisen ja
moniulotteisen ammatin oppiminen ja ammattitaidon ylläpitäminen on vaativaa,
koska työskentelyä ei aina voida harjoitella aidoissa (autenttisissa) tilanteissa.

Ammattikorkeakoulutusta, oppimista ja työelämää integroivien pedagogisten ratkaisujen avulla on mahdollista lisätä oppimisen autenttisuutta. Autenttisen oppimisen vahvistaminen terveysalalla edellyttää ammatillisten toimintatilanteiden ja asiantuntijakulttuurin kanssa yhteensopivia työtapoja sekä oppimisen ja koulutusteknologian monipuolista hyödyntämistä ja kehittämistä. Koulutusteknologisten ratkaisujen ja autenttisten toimintamuotojen avulla voidaan entistä paremmin ottaa huomioon työelämän tarpeet ja saattaa opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat yhteen todellisuutta mukailevissa oppimistilanteissa. Nykyiset oppimismenetelmät eivät pysty riittävän tehokkaasti tuottamaan tarvittavaa osaamista.

Simulaatio-oppiminen mahdollistaa oppimisen terveydenhuollon reaalimaailmaa muistuttavissa olosuhteissa turvallisesti ja suunnitelmallisesti. Tällainen oppiminen ei kuitenkaan hoidu itsestään, vaan se vaatii resursointia ja kehittämistyötä. Tällä hetkellä simulaatio-
opetusta toteutetaan ja kehitetään kaikissa Suomen suurissa terveysalan ammattikorkeakouluissa. Savonia-ammattikorkeakoulussa simulaatio-opetuksen kehittäminen on vasta alussa.

Savonia-ammattikorkeakoululla on merkittävä valtakunnallinen ja alueellinen koulutustehtävä mm. kätilötyön, bioanalytiikan, radiografian, toimintaterapian ja ensihoidon osa-alueilla. Hoitotyön koulutuksessa erityisesti leikkausanestesia- ja tehohoitopotilaan hoitotyö ovat alueellisesti merkittäviä alueen yliopisto- ja keskussairaaloista lähteviä koulutustarpeita. Simulaatio-opetus on keskeinen menetelmä edellä mainittujen koulutusten toteuttamisessa. Potilasturvallisuuteen on myös alettu kiinnittää lisääntyvää huomiota. Tämä tulee lisäämään simulaatio-opetuksen tarvetta sekä peruskoulutuksessa että jo työelämässä olevien
täydennyskoulutuksessa. Simulaatio-oppimisen avulla on mahdollista tuottaa terveydenhuoltoon yhä osaavampi ja kriittisesti ajattelevia alan ammattilaisia. Tulevaisuuden taitajat eivät harjoittele oikeilla potilailla! Terveydenhuoltoalan simulaatio-opetuksen kehittämisen merkitys Pohjois-Savossa on kiistaton.
ToimenpiteetKevät 2012
- Simulaatio-ohjaaja koulutukseen osallistuminen (3 Savonia-amk:n opettajaa).
- Simulaatiopedagogisen koulutuksen suunnittelu kohderyhmäorganisaatioiden terveysalan opettajille ja opetuksesta vastaaville terveydenhuoltoalan ammattilaisille

Syksy 2012
- Perehtyminen keskeisiin terveydenhuoltoalan kliinisiin taitoihin eri koulutusohjelmien tarpeiden mukaisesti 1 viikon ajan yhteistyössä opettaja + opiskelijat+työelämän edustajat. Samalla kerätään materiaali autenttisten simulaatiocasien ja orientoivien aloitusvideoiden pohjalle
- Simulaatiopedagogiikan asiantuntijaluennot kohdeorganisaatioiden henkilöstölle
- Simulaatiocasien rakentaminen (opettajat + opiskelijat +työelämän edustajat) eri koulutusohjelmiin mm. ensihoito, hoitotyö, kätilökoulutus ja toimintaterapia

Kevät 2013
- Videomateriaalin suunnittelu ja valmistaminen: laaditaan käsikirjoitukset työelämästä nousseille, autenttisille tapahtumille simulaatio-opetusta varten. Videoiden tuotantoprosessi tehdään yhteistyössä työelämän, opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaa Savonian digitaalisen median keskus.

Syksy 2013 (Savonian simulaatiokeskus valmistuu)
- Simulaatio-ohjaajakoulutuksen saaneet opettajat toteuttavat simulaatiopedagogisen koulutuksen teoriasosuuden kohderyhmien opettajille ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille hyödyntäen projektin aikana tuotettua materiaalia.
- Harjoitellaan opettamista simulaattorissa (Videoidaan opettajien pedagogista toimintaa ja arvioidaan sitä). Harjoitteluvaiheen kohderyhmänä voi olla opiskelijoiden lisäksi myös SIMULA-projektissa mukana olevien yritysten (Neuron, ITE-Lasaretti) henkilökuntaa.
- Harjoitellaan debriefingin käyttöä simulaatioiden jälkipuinnissa
- Simulaatiopedagogisen koulutuksen arviointi

Kevät 2014 (Simulaatiokeskus valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa)
- Simulaatio-ohjaajakoulutus pilotoidaan uudessa simulaatiokeskuksen simulaattoreissa, jotka mahdollistavat skenaarioiden seuraamisen debreifingtiloista sekä koko fullscallsimulaatioiden nauhoittamisen.
- Videoiden analysoinnin ja arvioinnin pohjalta tehdään lopulliset päätökset simulaatio-ohjaajakoulutuksen simulaatioharjoitusten sisällöiksi ja mentelmiksi.
- Simupeda-projekti järjestää päätösseminaarin yhdessä SIMULA-projektin (simulaatiokeskuksen varustaminen)kanssa maalikussa 2014.
- Sosiaali- ja terveysalan kaikkien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien läpikäynti ja simulaatio-opetuksen lisääminen eri opintojaksoihin. Lisäksi monialaisten ja työelämän kanssa yhdessä tehtävien simulaatioharjoitusten suunnittelu ja lisääminen opetussuunnitelmiin (huhtikuu 2014).
TuloksetProjektin tulokset

- Opettajien simulaatiopedagogisen osaamisen kehittyminen
- Opetuksen laadun paraneminen
- Opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen kehittyminen
- Opiskelijoiden kriittisissä ja haastavissa tilanteissa toimimisen varmuuden kehittyminen
- Työelämän kanssa tehtävän aidon yhteistyön toteutuminen, koska simulaatiocaset rakennetaan yhdessä työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden kanssa
- Terveysalan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja vahvistuminen
- Terveysalan organisaatioiden simulaatiopedagogisen osaamisen vahvistuminen
- Hoidon laadun ja turvallisuuden paraneminen
- Yhteistyön vahvistuminen sekä paikallisella (AMK, SAKKY, KYS) että kansainvälisellä tasolla (esim. SESAM eli Society in Europe for Simulation Applied
to Medicine).
KumppanitProjektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat ja opiskelijat, Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstö sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat.

Ensisijaisina hyödynsaajina ovat terveysalan opettajat ja opiskelijat sekä terveydenhuoltoalan organisaatioiden henkilöstö. Lopullisina hyödynsaajina ovat kaikki terveyspalveluita käyttävät asiakkaat Pohjois-Savossa.

Projektia koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulun terveysala. Lisäksi mukana ovat Savonia-ammattikorkeakoulun digitaalisen median keskus. Hankkeeseen kumppaneina osallistuvat Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Kuopion yliopistollinen sairaala.
RahoittajaESR 2007-2013