Hankkeen tiedot

NimiMentormyy myynnin ammattilaisten ammattitaito kansainväliselle tasolle
Aloituspäivä1.1.2015
Lopetuspäivä30.4.2017
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausProjektilla tavoitellaan myynnin kouluttamiseen toimivaa mallia, jonka kautta myynninjohdolle sekä myyjille muodostuu ammattimainen myynnin toimintatapa kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Mentormyy toimintamallin toimivaksi saattaminen ja käyttöönotto myynnin ammattilaisten päivittäisessä työssä koulutuksen kautta. Henkilöstö oppii koulutuksen tuoman edun ammattitaidon kehittämisessä ja hakeutuvat aktiivisesti parantaakseen osaamistaan. Tämä toteutetaan uudenlaisena oppimismuotona hyödyntäen mentorointi-mallia linkitettynä ammattikorkeakoulun opetukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Samalla hankkeessa kehitetään ja parannetaan yrityksissä työssä olevien henkilöiden ammatillista osaamista koulutuksen kautta yritysten kasvutarve huomioiden. Opiskelijat pääsevät mentorin avulla yrityksiin oppimaan ja luomaan uusia myynnin käytänteitä. Opiskelijat oppivat, kuinka luodaan uusi myynnin toimintamalli toimiessaan erilaisissa yrityksissä.
KehittämistarveKeskeisin kasvun este Pk yrityksille Pohjois-Savossa on tutkitusti ja käytännössä havaittu myynnin osaaminen ja myynnin mallintaminen käytännön toiminnaksi. Kasvuhaluiset yritykset tyrehtyvät toiminnassaan kasvun edellä ja aikana osaamattomuuteen ja epäammattimaiseen toimintaan asiakkaiden kanssa. Tehottomuus ja tuottamattomuus myynnin toimintamallissa, välineissä, prosesseissa ja taidoissa ovat keskeisimmät kasvunesteet. Yrityksiemme kasvumahdollisuudet ovat paikallisesti rajalliset ja tarve olisi benchmarkata mallin toimivuutta ulkomaisien vastaavien toimijoiden kanssa.
ToimenpiteetKäytännön Mentormyy; myynnin ammattilaisten ammattitaito kansainväliselle tasolle - prosessin vaiheet:
1. Asiakashankinta. Projektissa hankitaan oppimisprosessiin myynnin toimijoita alueen kohdeyrityksistä ja yhteistyökunnista.

2. Myynnin strateginen analyysi yhdessä tehden osallistujien kesken.
Strategia: yrityksen osalta
2.1 Myyjät analysoivat yrityksen myynninlupausta asiakkaille
2.2.Myynnin luvut ja toimintaympäristö: Myymaster myynnin analyysityökalun soveltuvien osien avulla
myyntihenkilöstö analysoi omaa tekemistään. Toimintaympäristö analysoidaan yhdessä.Toimintaympäristöön
kuuluvat kilpailijat ja markkina-alueen mahdollisuudet.
2.3. Edellisien perusteella tehdään yhdessä myyntihenkilöstön kanssa henkilökohtaisen myynnin osaamisien analyysi ja toimenpiteet. Opiskelijalle oma analyysi myyntityössä tarvittavista osaamisista.
2.4. Yhdessä mentoroinnin toteutusprosessin määrittely.

3. Modernin myynnin malli: Myyntiprosessin vaiheistaminen, modernin myynnin mallin toteutus myyntityössä,
viestintätaidot prosessin eri vaiheissa.

4. Big data oman työn ohjaamisessa asiakastyössä: Big data on myynnin tietokannan tiedon
hyödyntämistä.Myyntihenkilöstö opettelee ja oppii yhdessä mentoroijien kanssa Big Datan hyödyntämisen osana
oman myyntityötä. Viestintätaidot jalostuvat mentoring workshopissa osaksi uutta toimintamallia.

5. Strategian mukainen myyntiprosessi operatiivisella tasolla: toimivan myynnin mallin mukainen toiminta omassa työpaikassa. Strategian muuttuessa myynnin henkilöstö on saanut valmiudet muokata omaa myynnin prosessia ja tekemistä itsenäisesti.
TuloksetTuloksena Savonian strategian mukainen opetuksen, TKI:n ja liike-elämän kolmikantainen yhteistyö saadaan pysyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. opiskelijoiden työelämävalmiudet parantuvat käytännön työmenetelmien ja prosessien tekemisen kautta asiakasyrityksen myyjien kanssa. Mentorointi-prosessi mahdollistaa opiskelijan ja yrityksen työntekijän uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta. Tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista. Tarjoamme osallistavaa mentorointia myyjille, myyntihenkilöstölle, opiskelijoille, TKI-henkilöstölle, opettajille ja yrityksen työntekijöille. Kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti kokonaisresurssien ja tavoitteiden mukaan. Mentoreiksi valitaan henkilöitä, joilla on jo syntynyttä osaamista suhteessa oppijoihin. Kuitenkaan kaikki osallistujat eivät ole mentoreita.
Kehitämme ja otamme käyttöön koulutus- ja työelämään siirtymistä tukevaa toimintamalliamme Savonian opetusprosesseissa. Työllistymistä tukevien toimintamallien ja palvelujen juurruttaminen osaksi oppilaitosten toimintaa. Mentormyy - myynnin koulutusmallin läpikäytyään opiskelija ja myyjä saavat kurssitodistuksen modernin ammattimaisen myynnin toimintamallin osaajina.
KumppanitPääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myynnin henkilöstö alueemme kohdeyrityksissä, ammattikorkeakoulun
opiskelijat ja henkilöstö sekä kunnat ja niiden henkilöstö, jotka yhdessä voivat kytkeä opetuksen ja oppimisen
käytännön työssä osaksi yritysten ja kuntien myynnin kehittämistä.

Yliopistot (UEF, erityisesti kauppatieteiden laitos), kuntayhtymät, konsulttiyritykset, elinkeino-organisaatiot, yritykset ja yrittäjäjärjestöt.

Lopulliset hyödynsaajat: kuluttajat.

RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020