Hankkeen tiedot

NimiSaWe - Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa
Aloituspäivä1.1.2010
Lopetuspäivä30.9.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPirkko Ovaskainen
KuvausProjektin tavoitteena on kehittää yhdessä terveysalan työyhteisöjen kanssa koulutusmalli sekä toteuttaa koulutus, jossa terveysalan toisen asteen tutkinnon suorittaneet opiskelevat sairaanhoitajiksi. Projektin tavoitteena on myös selvittää avoimen, virtuaaliympäristöä ja työyhteisössä tapahtuvaa oppimista hyödyntävän sekä TKI-toimintaa ja opetusta integroivan koulutuksen soveltuvuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti vahvasti säädeltyyn sairaanhoitajakoulutukseen.

Projektissa on tavoitteena myös tiivistää koulutusorganisaation ja harjoitteluorganisaatioiden yhteistyötä ja kehittää täten malli oppimisen ja työyhteisön kehittämisen yhdistämisestä. Näin projekti tukee myös työyhteisöjen kehittymistä oppimis- ja kehittämisympäristöinä.

Koulutukseen liittyvässä tutkimuksessa on tavoitteena selvittää avoimen, virtuaaliopiskelua hyväksi käyttävän koulutusmallin soveltuvuus sekä kansainvälisesti että kansallisesti vahvasti säädeltyyn sairaanhoitajakoulutukseen. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa koulutukseen tiiviisti sidottuna toimintatutkimuksena, jolla seurataan koulutukseen osallistuvien terveysalan ammattilaisten ammattitaidon kehittymistä sekä kehitetyn koulutusmallin toimivuutta. Tutkimusaineistoa on tarkoitus kerätä koko koulutuksen ajan ja toimintatutkimuksen periaatteiden mukaisesti kerättyä aineistoa käytetään hyödyksi välittömästi kehitettäessä koulutusmallia. Kehitettävässä koulutusmallissa on sisäänrakennettuna jatkuvan palautteen kerääminen koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta.

KehittämistarveAmmattikorkeakoulutuksen näkökulmasta on tarve kehittää koulutusta avoimen, teknologiaa ja verkko-oppimista sekä työympäristössä tapahtuvaa oppimista hyödyntävän oppimisympäristön suuntaan. Tarve on tullut esille mm. ammattikorkeakoulun sisäisessä opetussuunnitelmien auditoinnissa.

Tarve virkarakenteen muuttamiseen on syntynyt siitä, että yliopistosairaalan rooli erikoissairaanhoidossa on lisääntynyt sekä paikallisesti että alueellisesti vaativassa erityistason hoidossa siten, että vaativia hoitoja keskitetään yliopistosairaaloihin. Kaikissa terveysalan organisaatioissa sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa hoitoaikojen lyheneminen, teknologian ja uusien hoitomenetelmien ja lääkehoidon kehittyminen ja monimutkaistuminen, tehtävien siirrot lääkäreiltä sairaanhoitajille sekä potilaiden tietoisuuden ja vaativuuden kasvaminen aiheuttavat vaateen muuttaa myös virkarakennetta sairaanhoitajapainotteisemmaksi.
ToimenpiteetKoulutus toteutetaan avoimen oppimisympäristön ja autenttisen oppimisen idean mukaisesti korostaen oppijakeskeisyyttä ja opiskelumahdollisuuksien joustavuutta. Avoin ja osittain virtu-aalinen oppimisympäristö edellyttää opetuksen ja opiskelun uudenlaista suunnittelua ja järjes-tämistä. Koulutukseen rakennetaan teemoitettu opetussuunnitelma, jossa sairaanhoitajakoulu-tukseen sisältyvät sisällölliset ainekset on integroitu mielekkäiksi teemoiksi ja kerrallaan opis-kellaan vain yhtä teemaa, jolloin pystytään kontrolloimaan opiskelijan työmäärää ja säätämään se tarkoituksenmukaiseksi (ks. oppimisprosessikuvaus). Koulutuksessa käytettävä verkko-oppimisympäristö (Moodle) ja muu käytettävä uusin teknologia (mm. Connect Pro -www-pohjainen viestintäjärjestelmä) mahdollistaa opiskelijalle joustavan tavan opiskella sekä työyh-teisön osallistumisen. Oppiminen tapahtuu aktiivisesti ongelmanratkaisua edellyttävillä oppi-mismenetelmillä moniammatillisesti, esimerkiksi kehittämällä yhteisiä oppimistilanteita sairaan-hoitaja- ja lääketieteen opiskelijoille.

Opinnäytetyöt ja muut opiskeluun kuuluvat oppimistehtävät integroidaan osaksi työyksiköiden kehittämistä. Koulutuksessa hyödynnetään myös opintopiirejä. Opiskelijan opiskelun tiiviimpi liittäminen työyksikössä tapahtuvaksi antaa mallin oppimisen ja työyhteisön kehittämisen yhdis-tämisestä. Koulutus tukee näin monin tavoin työyhteisöjen kehittymistä oppimis- ja kehittä-misympäristöinä.

Koulutus toteutetaan kolmen vuoden aikana. Koska kaikilla koulutukseen osallistuvilla on aiempi terveysalan toisen asteen tutkinto, koulutuksessa hyödynnetään työssä oppimista monin tavoin. Siirtämällä oppimisen painopiste työympäristössä tapahtuvaan oppimiseen, taataan myös oppimistilanteiden autenttisuus: toimitaan aidossa työympäristössä sen aitoja työkaluja, menetelmiä ja tietolähteitä hyödyntäen: oppiminen tapahtuu siinä kontekstissa, jossa tietämystä ja taitoja käytetään. Osa opinnoista hyväksi luetaan joko suoraan aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen tai osaamisen näytön antojen kautta. Sairaanhoitajakoulutukseen sisältyvää harjoittelua toteutetaan osittain myös palkallisena harjoitteluna esimerkiksi suunnittelemalla työnantajien kanssa koulutukseen osallistuville työkiertoja, erityisesti opintojen loppuvaiheessa.
TuloksetProjektissa kehitetään avoin, virtuaaliopiskelua ja työympäristössä tapahtuvaa oppimista hyödyntävä sairaanhoitajakoulutuksen malli sekä toteutetaan koulutus.
Lisäksi opiskelijoiden ohjaajina toimiville mentoreille järjestetään perehdytys- ja ylläpitokoulutus. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liitetään sitä arvioiva toimintatutkimus. Opetus ja opiskelu perustuvat avoimen opiskelun periaatteisiin virutaaliopiskelua hyväksi käyttäen. Koulutukseen rakennetaan oppimisprosessipohjainen teemoitettu opetussuunnitelma, jossa käytetään opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä.

Projektissa kehitettävä koulutusmalli sisältää uusia opetusmenetelmiä ja uudenlaisia opetuksellisia ratkaisuja. Koko koulutusohjelma suunnitellaan ja sijoitetaan Moodle-verkkoympäristöön, jossa itsenäinen opiskelu tapahtuu ja jossa kaikki oppimateriaali on opiskelijoiden saatavilla. Koulutuksessa käytetään teknologian tukemia oppimisympäristöjä oppimisessa ja opiskelussa; autenttisen oppimisen periaatteiden mukaan suunnitellussa verkko-opiskelussa opiskelijoiden ajatteluprosessit saadaan näkyviksi ja sitä kautta mahdollistetaan myös yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja tuottaminen.

Toisena keskeisenä oppimisympäristönä ovat terveysalan organisaatioiden työyhteisöt: koulutuksessa työstä oppiminen on merkittävässä asemassa ja oppimistehtävät tehdään työyhteisöjen näkökulmasta siten, että ne kehittävät myös työyhteisöä.

Työpaikoille opiskelijoille on pyritty järjestämään mentori, joka on opiskelijan tukena koko opiskeluprosessin ajan. Opiskelijoille tehtyjen kyselyjen tulosten mukaan mentorin rooli korostuu sekä konkreettisen tuen ja ohjauksen antajana että erityisesti motivoijana ja henkisenä tukena.

Teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksia ja välineitä hyödynnetään koulutusorganisaation ja terveysalan organisaatioiden yhteistyössä monin tavoin. Yhteistyössä käytetään myös videoneuvottelua (Adobe ConnectPro) ja suuri osa harjoitteluun liittyvästä yhteistyöstä harjoittelun ohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien välillä tapahtuu opiskelijoiden blogien kautta.

Projektiin kytketään tutkimus, jolla arvioidaan uusia toimintamalleja ja niiden vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen ja hoitotyön käytäntöihin. Tutkimuksella saadaan tietoa siitä, miten opiskelijat oppivat koulutuksessa käytettävillä uudenlaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja opetusmenetelmillä. Tutkimuksen kautta pyritään myös selvittämään, hyötyvätkö työyhteisöt opiskelijoiden tekemistä oppimis- ja kehittämistehtävistä ja voidaanko näin koulutuksen ja työelämän tiiviillä yhteistyöllä kehittää työkäytänteitä ja työyhteisöjä.

Sekä koulutuksen että terveysalan organisaatioiden johtajat ja esimiehet ovat tärkeässä asemassa terveysalan koulutusta uudistettaessa ja kehitettäessä. He tukevat uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä, luovat positiivista ilmapiiriä työyhteisöihin ja motivoivat henkilöstöä osallistumaan kehittämiseen. Terveysalan johtajat ja käytännön toimijat tulevat tietoisiksi uusista pedagogisista ratkaisuista tekemällä yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

KumppanitVarsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia-ammattikorkeakoulun opettajat ja alueen terveysalan organisaatioissa työssä olevat toisen asteen terveysalan koulutuksen saaneet hoitajat sekä heidän mentorinsa ja lähiohjaajansa.

Projektin tuloksista hyötyvät eniten projektiin mukaan tulevat terveysalan kohdeorganisaatiot, jotka saavat ammattitaitoisia ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ammattilaisia ja toiminnan kehittäjiä. Välillisinä hyötyjöinä ovat varsinaisen kohderyhmän lisäksi myös terveysalan organisaatioiden henkilöstö ja kyseisten terveydenhuollon organisaatioiden asiakkaat saadessaan laadukasta hoitoa ammattikorkeakoulutasoiselta hoitohenkilökunnalta.

Projektista hyötyy Savonia-ammattikorkeakoulu kehittämällä koulutusta entistäkin työelämälähtöisemmäksi, mikä on ammattikorkeakoulutuksen keskeisiä tavoitteita. Hyötyjä ovat myös uudenlaisen virtuaaliopiskelua hyväksi käyttävän koulutusohjelman kehittäminen, tutkiminen ja käyttöönotto. Kehitetty koulutusmalli otetaan jatkossa käyttöön sairaanhoitajakoulutuksessa ja lisäksi myös muissa sopivissa terveysalan koulutuksissa.

Projektin aikana kehitettäviä koulutukseen liittyviä hyviä käytänteitä voidaan käyttää hyödyksi kaikessa ammattikorkeakoulukoulutuksessa erityisesti Itä-Suomi -yhteistyössä, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä.
RahoittajaESR 2007-2013