Hankkeen tiedot

NimiPROTECO-infra -Innovaatiokonsortion laiteinvestointihanke
Aloituspäivä1.8.2013
Lopetuspäivä30.4.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausProsessiteollisuutta sekä vesi- ja ympäristöalan yrityksiä hyödyttävä tutkimus ja sen tuottamat uudet yritykset ja innovaatiot ovat seurausta pitkäaikaisesta fokusoituneesta Kuopion kampusalueen tutkimustyöstä. Sensoritekniikan sovellukset prosessiteollisuudessa ja erityisesti lähitulevaisuudessa tehtävä kehitystyö maaperän hule- ja allasvesien sekä kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevesien hallintaan on tämän hankkeen tutkimus- ja kehitystyön keskiössä. Tämän alan yhteistyölle luodaan edellytykset PROTECO-infra -hankkeessa yhdessä yliopiston, ammattikorkeakoulun, sektoritutkimuslaitosten sekä alueen yritysten kesken. Myöhemmin toteutettavan PROTECO-innovaatiokonsortion tehtävänä on varmistaa prosessiteknologian ja prosessien hallinnan alueellisen tutkimus- ja kehitystoiminnan resurssien riittävyys sekä edistää tutkimustulosten kaupallistamista ja edesauttaa alan yritysten tarvitsemaa perustutkimusta. Näitä tavoitteita tukevia toimenpiteitä ovat tässä hankkeessa toteutettava olemassa olevien laboratoriolaitteistojen täydentäminen, koulutusvalmiuksien kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken. PROTECO -hankkeessa ovat mukana seuraavat alueelliset toimijat: Itä-Suomen yliopisto (UEF): Sovelletun Fysiikan laitos ja Ympäristötieteen laitos sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.
KehittämistarveKansallinen vesiturvallisuus ja kaivosten ympäristöturvallisuus ovat nousseet vahvasti otsikoihin Suomessa viimeisten vuosien aikana. Useat viime aikoina Suomessa toteutuneet vesiepidemiat, sekä toisaalta kaivosteollisuuden jatkuvat vaikeudet vesipäästöjen hallinnassa ovat nostaneet esille tarpeita kehittää sekä vesiturvallisuusalan osaamista ja teknologioita, että kaivosten ympäristövaikutusten entistä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa hallintaa. Molemmissa aihepiireissä yhdistyvät tarpeet erilaisten yksikköprosessien kehittämiselle sekä reaaliaikaiselle monitoroinnille toisaalta osana prosessien hallintaa ja esim. vedenjakeluverkostojen kontrollointia, sekä toisaalta osana kaivosten vesitaseiden kokonaishallintaa kaivosympäristöissä ja niiden purkuvesistöissä.
ToimenpiteetHankkeessa investoidaan yhdessä UEF:n, GTK:n ja THL:n kanssa vesiturvallisuus- ja kaivosturvallisuusalan tutkimuslaitteistoihin sekä tietokantasovelluksiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ns. InnoMatch–toimintamallia yritysten ja tutkimuslaitoisten rajapintaan. Laitekantaa voidaan hyödyntää myös opetuksessa oppimisympäristönä. Laitekanta avaa myös uusia mahdollisuuksia maksullisen palvelutoiminnan toteutukseen laajentaen tarjontamahdollisuuksia erityisesti kaivosteollisuuteen kohdennettavien uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi.
TuloksetHankkeessa investoidaan yhdessä UEF:n, GTK:n ja THL:n kanssa vesiturvallisuus- ja kaivosturvallisuusalan tutkimuslaitteistoihin sekä tietokantasovelluksiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan ns. InnoMatch–toimintamallia yritysten ja tutkimuslaitoisten rajapintaan. Laitekantaa voidaan hyödyntää myös opetuksessa oppimisympäristönä. Laitekanta avaa myös uusia mahdollisuuksia maksullisen palvelutoiminnan toteutukseen laajentaen tarjontamahdollisuuksia erityisesti kaivosteollisuuteen kohdennettavien uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi.
KumppanitHankkeen koordinaattori on Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos

Projektin varsinainen kohderyhmä koostuu ensisijaisesti vesialalla ja kaivosteollisuudessa toimivista yrityksistä. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä on ko. aloille teknologisia ratkaisuja tuottavat ja suunnittelevat yritykset (suunnittelutoimistot, laitetoimittajat, kemikaalitomittajat).
Välilliset kohderyhmät ovat vedenkuluttajat, kaivosten alapuolisten vesistöalueiden asukkaat ja vedenkäyttäjät.
Hankkeella vahvistetaan merkittävästi Energia ja ympäristö –osaamiskeskittymän vesiturvallisuus-kärkiosaamisen tutkimustoiminnan sekä opetuksen edellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia vesiturvallisuus- ja kaivosturvallisuus –osaamiseen liittyen (opetustoimi, opiskelijat, tutkimustoiminta). Lisäksi välittömiä hyödynsaajia ovat Kuopipon tiedepuiston muut keskeiset toimijat (UEF, GTK ja THL). Hankkeen toteutus hyödyttää lisäksi alueellista yrityskenttää tarjoamalla entistä monipuolisemmat ,mahdollisuudet suoran tuotekehitysyhteistyön toteutukselle liittyen vesiturvallisuuteen, kaivosturvallisuuteen sekä prosessien monitorointiin ja hallintaan.
RahoittajaEAKR 2007-2013