Hankkeen tiedot

NimiOpen Innovation Space
Aloituspäivä1.5.2010
Lopetuspäivä30.9.2013
www-sivuthttp://ois10.blogit.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Gröhn-Rissanen
KuvausHankkeen päämäärä on lisätä Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kykyä palvella alueensa elinkeinoelämän kehittymistä opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän tiivistyvä verkottuminen opetuksessa sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalveluissa.
2. Nykyistä vaikuttavampien mallien tuottaminen pk-yritysten ja työelämän osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- innovaatio- ja kehittämistarpeisiin vastaamiseen korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta hyödyntämällä.
3. Korkeakoulujen osaamisen siirto ja tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistamisen edistäminen
4. Opiskelijoiden ja työ- ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen lisääminen yhdessä toteutettujen kehittämis- ja koulutushankkeiden avulla korkeakoulujen vetovoimaisuuden sekä kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
5. Savonian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyön syventäminen ja tuotettujen yhteistyömallien laajentaminen tukipalveluista opetukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan
KehittämistarveKansallisessa innovaatiostrategiassa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi alueellisten innovaatiokeskittymien syntyminen, joita ennakoidaan syntyvän vain muutama. Itä-Suomen tulee olla yksi niistä. Itä-Suomen korkeakoulut ovat ottaneet kansainvälisen haasteen vastaan ja uudistaneet toimintaansa sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Alueen keskeinen haaste on saattaa korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat osallistumaan entistä laajemmin alueen ja yritysten kehittämiseen. Kääntäen kysymys on myös yliopisto- ja korkeakoulujen T&K&I - toiminnan kysyntälähtöisyyden lisäämisestä ja aidosta vuoropuhelusta alueen innovaatiotoimijoiden välillä.

Kansainvälisesti kilpailukykyisten kasvuhakuista innovaatiotoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrän ja osuuden lisääminen on keskeisiä tavoitteita. Yritysten ja yleensä työelämän kehittämiseen liittyvät ongelmien löytämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan tieteen, teknologian, teollisuuden, yritystoiminnan ja käytännön toimijoiden yhteistyötä.

Tätä tehtävää palveleva avoin tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristö perustetaan Kuopion Savilahden kampusalueen yhteyteen. Tavoitteena on kumppanuuteen perustuvaa toimintamalli, joka kulkee yritysten innovaatio- ja kehittämisprosessien rinnalla niiden koko matkan. Tämä mahdollistaa samanaikaisen kehittämisen ja oppimisen. Syntyy itse itseään ruokkiva positiivisen kehittämisen sykli, tuotoksena jatkuva ja monipuolinen innovaatioiden virta.
ToimenpiteetProjektin keskeiset toimenpiteet ovat:

1) OIS-toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

2) Business ja Public Camp-toiminnan pilotointi ja juurruttaminen organisaatioiden perustoimintaan

3) Yritysten ja korkeakoulujen kehittämistoiminnan sekä opetuksen yhteissuunnittelu syventäminen

4) Innovaatiopalvelukokonaisuuden rakentaminen ideoiden etsintä-, arviointi-, projektointi- ja
käyttöönottovaiheisiin.

5) Tutkimuslähtöisten innovaatioiden tunnistamista, siirtämistä ja kaupallistamista tukevien toimintojen pilotointi ja juurruttaminen

6) Verkostoyhteistyön syventäminen välittäjäorganisaatioiden, yrittäjien, rahoittajien ja korkeakoulujen eri toimijoiden välillä.

7) Kehitetään korkeakoulujen käyttöön työmuotoja, joilla tuetaan yritysten kansainvälistymistä

8) Korkeakoulujen kansainvälisten tutkimusverkostojen välittäminen yrityksille

9) Kv-mentoritoiminnan käynnistäminen ja kansainvälisyysosaamisen kehittäminen

10) Erityisesti ammattikorkeakoulujen Integroituminen tiiviimmäksi osaksi kansainvälistä
korkeakouluverkostoa

11) Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kampustoimintamallin substanssipohjaisten työryhmien kokoaminen valmistelemaan toimintasuunnitelmia sekä toteutamisen vastuuttamista.
TuloksetHankkeen tärkeimpänä tuloksena on Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun palvelukyvyn lisääntyminen alueensa elinkeinoelämän kehittymisen tukemisessa opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta.

Palvelukyvyn lisääntymistä edesauttavat seuraavat tulokset:
1. Opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut toteutetaan entistä tiiviimmit korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön kautta.
2. Alueella on käytössä entistä vaikuttavampia malleja pk-yritysten ja työelämän osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- innovaatio- ja kehittämistarpeisiin vastaamiseen. Näissä hyödynnetään sujuvasti korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden asiantuntemusta.
3. Korkeakoulujen osaamisen siirto ja tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistaminen toimii tehokkaasti
4. Yhdessä toteutetut kehittämis- ja koulutushankkeet ovat parantaneet ja tukeneet opiskelijoiden ja yritysten kansainvälistymistä. Tämän seurauksena korkeakoulujen vetovoima sekä kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky on entisestään parantunut.
5. Savonian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö on syventynyt ja laajentunut tukipalveluista opetukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan

KumppanitProjektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintoihin osallistuvat henkilöt; asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat sekä yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö.

Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja julkinen sektori.

Projektia koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopisto.

RahoittajaESR 2007-2013