Hankkeen tiedot

NimiFood TestLab - Elintarvikkeiden testauslaboratorio ja tuotekehitys Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.11.2013
Lopetuspäivä31.12.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnja-Riitta Keinänen
KuvausFood TestLab -hankkeen tavoitteena on kehittää ja perustaa Savonia-ammattikorkeakoulun tiloihin Pohjois-Savon elintarvikeyritysten sekä alan koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeita palveleva, pysyvä elintarviketestauslaboratorio. Testausympäristö pilotoidaan hankkeen aikana ja se jää pysyväksi hankkeen jälkeen.

Tuotetestauslaboratoriossa on varustus elintarvikkeiden analyyseille, aistinvaraisille arvioinneille sekä pakkaus- ja säilyvyystestauksille. Menetelmät ja laitteet validoidaan ja testauspalvelut kehitetään hankkeen aikana.

Verkostotoiminnassa tavoitteena on elintarvikealan osaamisen kehittäminen ja kuluttajatiedon siirto tuotekehitykseen ja elinkeinoon sekä koulutuksen integroituminen elintarvikealan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan Pohjois-Savon alueella. Hanke linkittää ja keskittää alueellista osaamista ja kokoaa monitieteisen ja -alaisen asiantuntijaverkoston Pohjois-Savon elintarvikealan yritysten tuotteiden ja toimintojen kehittämiseksi.
KehittämistarveHankkeen toteuttajina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulun elintarvikealan ja bioanalytiikan asiantuntijat.

Pohjois-Savon elintarvikeyritykset tarvitsevat tuotetestausta ja -kehitystä saavuttaakseen paremman kilpailukyvyn ja kasvaakseen kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Yritykset tarvitsevat tuoteanalyysejä ja -profilointeja sekä bioteknologiaa yhä enenevässä määrin uusien tuoteideoinnin
generointiin sekä uusia tekniikoilla tapahtuvaa tuotekehitystä tuotteittensa uudistamiseksi ja uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi. Saatua tuotetietoa voidaan käyttää myös markkinoinnissa. Alueelle ja elintarvikealalle tarvitaan kilpailuetua ja työllisyyttä, osaamisperustaista ja kuluttajalähtöistä liiketoimintaa sekä verkostoitumista ja yhteistyötä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimus- ja kehittämistahojen välillä.
ToimenpiteetHankkeen toiminta kohdistuu seuraavien osa-alueiden kehittämiseen:
1 Tuotetestauslaboratorio
- Tuotetestauslaboratorion perustaminen ja laiteinvestoinnit Savonia-amk:n Future Food -tiloihin, Microkatu 1, 4. krs
- Asiantuntijaverkostojen, tuotekehitysympäristöjen ja opetuksen integroituminen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto/Kuopion kampus, VTT)

2 Kuluttajalähtöinen tuotekehitys
- Kuluttajatiedon hankinta (aistinvarainen arviointi ja kuluttajakäyttäytyminen)
- Tuotteiden analysointi ja testaus (kemiallinen, fysikaalinen, mikrobiologinen, ravitsemuksellinen ja aistittava laatu sekä säilyvyys)
Tulokset
KumppanitHankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kasvuhakuiset elintarvikealan pk-yritykset, jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat, julkinen ruokapalvelusektori sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten elintarvikealan opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö: opiskelijat, opettajat, kehittäjät ja tutkijat sekä muut hankkeen piiriin tulevat toimija- ja asiantuntijatahot.

Projektin toiminta kohdistuu kuluttajiin tuotteiden arvioijina ja loppukäyttäjinä. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat elintarvikeketjun ammattilaiset ja kolmas sektori.

Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:
-Itä-Suomen yliopisto (Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus ETTK, Kliinisen ravitsemustieteen laitos, Elintarvikebiotekniikan laitos, Kauppatieteiden laitos)
-Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
-Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Kuopion yksikkö
-pohjoissavolaiset elintarvikealan yritykset
-pohjoissavolaiset elintarvikkeiden raaka-aineiden ja jatkojalosteiden lähituottajat
-Kuopio Innovation Oy/Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma ja INKA-ohjelma
-Savon koulutuskuntayhtymä, Sakky
RahoittajaEAKR 2007-2013