Hankkeen tiedot

NimiEläinterveyden tekijät
Aloituspäivä1.1.2011
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/elte.pdf
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKatriina Pylkkänen
KuvausEläinterveyden tekijät hanke vastaa alueellisiin eläinlääkinnän tarpeisiin. Tavoitteena on myös luoda pohjaa eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen vakinaistamiselle alueella. Karjataloudessa on syntynyt uusia, aiempaa suurempia yksiköitä, mikä edellyttää ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittämistä. Hevostaloudessa puolestaan tarvitaan erityisalueisiin perehtyneitä eläinlääkäreitä sekä asianmukaista sairaalaa ja klinikkaverkostoa. Asiantuntevat eläinlääkäripalvelut ovat välttämättömiä yritysten kilpailukyvylle maatalouden kiristyvässä markkinatilanteessa.Uusimman tietotaidon avulla vahvistetaan kannattavan toiminnan edellytyksiä alueen yrityksissä.

KehittämistarveEläinlääkintähuoltomme on ajautumassa maakunnissa erittäin suuriin vaikeuksiin. Mm. Pohjois-Savossa ja laajemmallakin Itä-Suomessa on runsaasti täyttämättömiä eläinlääkärin virkoja. Myös päivystystyön raskaus ja sijaisten saannin vaikeus ovat johtaneet siihen, että osa eläinlääkäreistä hakeutuu hoitamaan pelkkää pieneläin-praktiikkaa. Jotta alueelliset eläinlääkintäpalvelut voidaan pitkällä aikavälillä turvata, eläinlääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutusta on tehostettava ja alueellistettava.

Pohjois-Savossa, kuten myös koko Itä-Suomessa, on edellisen hankekauden aikana panostettu maidontuotantoon ja hevostalouteen. Karjataloudessa on syntynyt uusia, aiempaa suurempia yksiköitä, mikä edellyttää ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittämistä. Hevostaloudessa puolestaan tarvitaan erityisalueisiin perehtyneitä eläinlääkäreitä sekä asianmukaista sairaalaa ja klinikkaverkostoa. Nopea avun saanti on yritysten kilpailukyvylle välttämätöntä maatalouden kiristyvässä markkinatilanteessa.
ToimenpiteetHankkeessa tarjotaan mahdollisuus Itä-Suomessa toimiville eläinlääkäreille syventää osaamistaan tuotantoeläinten ja hevosten sairauksien diagnostiikan, hoitamisen ja ennaltaehkäisyn eri painopistealueilla osana. Hankkeeseen osallistuvat eläinlääkärit voivat irrottautua omasta perustyöstään noin puolen vuoden - vuoden ajaksi hanketoimijoiksi (50-100%). Eläinlääkäri tekee valitsemastaan projektista kirjallisen selvityksen, johon liittyy tutkimusosio ja sen raportointi kotimaisessa tai kansainvälisessä lehdessä.

Hankkeessa koulutetaan tuottajia ja hevosalan yrittäjiä sekä alan toimijoita eläinten sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä hoitotoimenpiteisiin yhdessä amk- ja ammattitutkinto-opiskelijoiden kanssa. Ohjelman avulla kehitetään tiloilla työskentelevien osaamista sellaiseksi, että he pystyvät edistämään sairauksien ennaltaehkäisyä, toimimaan oikein ensiaputilanteissa ja toimimaan tietyissä tilanteissa eläinlääkärin apuna ohjeistuksen mukaisesti.

Koulutusohjelman avulla kehitetään myös ammatti- ja amk -tutkintojen laajuutta ja syvyyttä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden suoritettujen tutkintojen täydentämiseen ja uusien koulutusmoduulien kehittämiseen mm. seminologeille ja klinikkatyöntekijöille.
TuloksetAjankohtainen ja osin kansainvälisesti suuntautunut hanketoiminta luo mahdollisuuden eläinlääketieteellisen osaamisen syventämiselle sekä eläinterveydenhuoltotyön tasokkaalle toteuttamiselle. Tällä on suuri merkitys hevos- ja nautakarjatalouden kannattavalle toiminnalle ja eläinten hyvinvoinnille. Mm. modernin tekniikan käyttö opetuksessa mahdollistaa aiempaa tehokkaamman tiedonsiirron yliopistojen ja oppilaitosten sekä yritysten välillä.
Hevossairauksien erikoiskysymyksiin perehtyy hankkeen aikana noin 6 eläinlääkäriä, samoin tuotantoeläinten sairauksiin ja terveydenhuoltoon.

Jatkossa eläinsairaala ja vahva osaamiskeskittymä mahdollistavat erikoiseläinlää-kärien alueellisen erikoiskoulutuksen vakiinnuttamisen yhteistyössä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Tämä turvaa eläinlääkintähuollon tason ja edistyneiden palvelujen saatavuuden Itä- ja Pohjois-Suomessa myös pitkällä aikavälillä.

Savonia-amk ja Ylä-Savon ammattiopisto voivat jatkossa toteuttaa aiempaa laajempaa ja tasokkaampaa eläinterveyden ja hyvinvoinnin koulutusohjelmaa. Eläinsairaala ja -klinikat tarjoavat harjoittelupaikkoja alalle erikoistuville opiskelijoille. Toimivalla ja korkeatasoisella eläinlääketieteellisellä osaamisella on välitön vaikutus eläinten hyvinvointiin ja eläinsuojeluun. Eläinten terveydenhuoltotyön edellytysten paraneminen vaikuttaa myös yrittäjien jaksamiseen tiloilla.
KumppanitKoulutusohjelmien toteutuksesta vastaavat Savonia AMK ja Ylä-Savon ammattiopisto. Alueellisista asiantuntijajärjestöistä ovat mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Itä-Suomen Yliopisto sekä neuvontajärjestö ProAgria.

Kolmevuotisessa hankkeessa tarjotaan vuosittain kahdelle tuotantoeläinlääkäriksi ja kahdelle hevossairauksiin erikoistuvalle eläinlääkärille mahdollisuus syventää osaamistaan puolen vuoden ajan tutkimus- ja kehittämishankkeissa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunnan ohjauksessa. Eläinterveyden tekijät -hankkeeseen liittyy myös laaja eläinterveyden koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat eläinlääkärien lisäksi tila- ja talliyrittäjät, eläintenhoitajat ja hoitajaopiskelijat sekä lomittajat.

RahoittajaESR 2007-2013