Hankkeen tiedot

NimiKaivoskivien hyötykäyttö infrarakentamisessa
Aloituspäivä3.6.2013
Lopetuspäivä30.11.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausHanke tarjoaa uuden toimintamallin kaivos- ja kivilouhimovaltaisten alueiden kiviaineshuollon järjestämiseksi ja sivukivivarantojen hallinnoimiseksi. Hankkeessa kehitetään sivukivivirtojen tuottajille ja jatkokäyttäjille työkalut sivumateriaalien tuotteistamiseksi jatkokäyttökohteiden laatuvaatimusten mukaisesti osana kaivossuunnittelua eli kaivosten ja kivilouhimoiden aktiivisen elinkaaren aikana. Hankkeen tarkoitus on integroida kaivosten ja louhimoiden tuottamat sivukivet ja kivipohjaiset kaivannaisjätteet osaksi alueellista rakentamisen kiviainesten tilinpitoa, maankäytön suunnittelua ja kiviraaka-aineiden kaupankäyntiä, jolloin ne voidaan ottaa huomioon jo tulevien maanrakennushankkeiden suunnittelussa yhtenä raaka-ainelähteenä. Projektin esimerkkikohteiden sivukivivarantojen käyttömahdollisuuksia selvitetään määrä- ja ominaisuustutkimuksilla sekä logistisella analyysillä. Tämä edistää sivukivien kustannus- ja ympäristötehokasta kuljetusta ja tukee alueellisesti myös projektin ulkopuolisten kohteiden hyötykäyttöä. Hankkeen tuloksena rakennetaan hyötykäytön ohjeistus ja kriteeristö sivukivien tuottajille ja jatkokäyttäjille. Lisäksi rakennetaan koulutuskokonaisuus sivukivien hyötykäytöstä yrityksille, päätöksentekijöille, lupaviranomaisille ja maankäytön suunnittelijoille. Hankkeen tuottamat sivukivien varantotiedot julkaistaan osana GTK:n ylläpitämää kiviainestentilinpitopalvelua (www.geo.fi/kitti).
Kehittämistarve.
Toimenpiteet.
Tulokset.
KumppanitProjektin koordinaattorina on Geologian tutkimuskeskus.

Kohderyhminä ovat kaivannaisteollisuuden ja infra-alan yritykset, jotka tuottavat ja hyödyntävät mineraalisia sivumateriaaleja.

Välilliset kohderyhmät
Projekti tuottaa tietoa viranomaisille sekä kunnille ja maakuntaliitolle maankäytön suunnittelua, kaavoitusta ja alueellisten rakennushannkeiden toteutusta varten.
RahoittajaEAKR FLAT RATE